Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1553 items in 78 pages
461 Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 405/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1820 lượt / Tải về: 37 lượt

Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
27/01/2016
462 Công văn số 110 /SNV-XDCQ ngày 25/01/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị thành lập Uỷ ban bầu cử ở cấp huyện, cấp xã
Số/Ký hiệu: 110 /SNV-XDCQ ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4029 lượt / Tải về: 93 lượt

Đề nghị thành lập Uỷ ban bầu cử ở cấp huyện, cấp xã
25/01/2016
463 Công văn số 95 /SNV-CCVC ngày 20/01/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 95 /SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3879 lượt / Tải về: 130 lượt

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức
20/01/2016
464 Hướng dẫn số 82/HD-BTĐKT, ngày 20/01/2016 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 82/HD-BTĐKT ; Người ký: Trần Thị Hà
Đã xem: 2709 lượt / Tải về: 185 lượt

Về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
20/01/2016
465 Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 ngày 18/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung
Số/Ký hiệu: 1134/2016/UBTVQH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 3471 lượt / Tải về: 426 lượt

Quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung
18/01/2016
466 Thông tri số 07/TTr-MTTW –BTT ngày 28/01/2016 của Ban Thường Trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 07/TTr-MTTW –BTT ; Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Đã xem: 1851 lượt / Tải về: 123 lượt

Về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
18/01/2016
467 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam năm 2016
Số/Ký hiệu: Số: 74/TB-SNV ; Người ký: Phạm Như Phi
Đã xem: 3675 lượt / Tải về: 116 lượt

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam năm 2016
18/01/2016
468 Nghị quyết số 1135/2016/UBTVQH13, ngày 16/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV
Số/Ký hiệu: 1135/2016/UBTVQH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 2694 lượt / Tải về: 156 lượt

Về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV
16/01/2016
469 Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH13, ngày 16/01/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 1132/NQ-UBTVQH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 2168 lượt / Tải về: 66 lượt

Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
16/01/2016
470 Hướng dẫn số 169 - HD/BTGTW ngày 15/01/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số/Ký hiệu: 169 - HD/BTGTW ; Người ký: Bùi Thế Đức
Đã xem: 2157 lượt / Tải về: 31 lượt

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/01/2016
471 Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 15/01/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 169-HD/BTGTW ; Người ký: Bùi Thế Đức
Đã xem: 2193 lượt / Tải về: 57 lượt

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
15/01/2016
472 Kế hoạch số 151/KH-BTTTT ngày 15/01/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 151/KH-BTTTT ; Người ký: Trương Minh Tuấn
Đã xem: 1750 lượt / Tải về: 58 lượt

Về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
15/01/2016
473 Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Thanh Lâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 90/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2945 lượt / Tải về: 61 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Thanh Lâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
11/01/2016
474 Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Văn Điềm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 89/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3418 lượt / Tải về: 85 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Văn Điềm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
11/01/2016
475 Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Lam giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 91/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2899 lượt / Tải về: 25 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Lam giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
11/01/2016
476 Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 06/2016/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 2559 lượt / Tải về: 217 lượt

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
14/01/2016
477 Chỉ thị 05-CT/TU ngày 14/01/2016 của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 05-CT/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 2158 lượt / Tải về: 99 lượt

Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
14/01/2016
478 Nghị quyết 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 1129/2016/UBTVQH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 2218 lượt / Tải về: 64 lượt

Về công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
14/01/2016
479 Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 01/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2198 lượt / Tải về: 137 lượt

Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
13/01/2016
480 Hướng dẫn số 20 - HD/UBKTTW ngày 12/01/2016 của UBKTTW về thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
Số/Ký hiệu: 20 -HD/UBKTTW ; Người ký: Mai Thế Dương
Đã xem: 2107 lượt / Tải về: 41 lượt

Thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
12/01/2016

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ