Tuyền truyền phổ biến pháp luật
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 39 items in 2 pages
1 Luật Thi đua, khen thưởng
15/06/2022
2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
15/06/2022
3 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh ...
19/09/2022
4 Quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ
31/08/2022
5 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-KH/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu ...
08/09/2022
6 Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
30/08/2022
7 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin
30/06/2022
8 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp ...
28/06/2022
9 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trên Internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2022
20/07/2022
10 Về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về biên chế giai đoạn 2022-2026
18/07/2022
11 Phê duyệt chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
16/06/2022
12 Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc ...
02/06/2022
13 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh ...
12/03/2022
14 Thực hiện Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
28/04/2022
15 Triển khai “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022 trên địa bàn tỉnh
28/04/2022
16 V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em
25/04/2022
17 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
25/04/2022
18 Thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21/04/2022
19 Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị thông minh
18/02/2022
20 Quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, thôi việc theo quy định ...
22/02/2022