9. LĨNH VỰC CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 15/07/2019 .Lượt xem: 989 lượt.

1. Thỏa thuận tiếp nhận công chức, viên chức (từ nơi khác về cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh)                                         

          1.1. Trình tự thực hiện:            

- Bước 1. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa Sở Nội vụ

- Bước 2. Công chức Bộ phận một cửa Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

Trường hợp hồ sơ, thủ tục không đảm bảo thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3. Công chức Bộ phận một cửa Sở Nội vụ chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ (P.CCVC), trình lãnh đạo Sở Nội vụ ban hành Văn bản thỏa thuận đồng ý tiếp nhận công chức, viên chức về nhận công tác tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.

- Bước 4. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phậm một cửa Sở Nội vụ.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Địa chỉ: số 268 đường Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ. Số điện thoại: 0235.3810713 .

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          - Đơn xin chuyển công tác của công chức, viên chức (Bản chính).

          - Văn bản của đơn vị có nhu cầu tiếp nhận công chức, viên chức cần nêu rõ: Nhu cầu tiếp nhận, giải trình biên chế của đơn vị (số biên chế giao, số biên chế đã thực hiện, số biên chế còn chưa thực hiện), dự kiến bố trí công tác (Bản chính);

          - Văn bản của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đồng ý cho công chức, viên chức chuyển công tác (Bản chính);

          -  Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

          - Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

          - Quyết định lương hiện hưởng (đối với công chức, viên chức đã xếp vào ngạch); đối với các trường hợp còn lại (diễn biến lương và sổ BHXH) (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

          - Văn bằng, chứng chỉ liên quan (Có chứng thực).

          - Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của đơn vị đang quản lý công chức, viên chức tại thời điểm chuyển công tác) (Bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (xếp theo thứ tự như trên).

1.4. Thời gian giải quyết:  Trong vòng 01 ngày làm việc.

2. Tiếp nhận công chức, viên chức (từ nơi khác về cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh)

          2.1. Trình tự thực hiện:            

- Bước 1. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa Sở Nội vụ

- Bước 2. Công chức Bộ phận một cửa Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

Trường hợp hồ sơ, thủ tục không đảm bảo thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3. Công chức Bộ phận một cửa Sở Nội vụ chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ (P.CCVC), trình lãnh đạo Sở Nội vụ ban hành Quyết định tiếp nhận công chức, viên chức.

- Bước 4. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Nội vụ.

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Địa chỉ: số 268 đường Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ. Số điện thoại: 0235.3810713.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          - Quyết định thuyên chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức (Bản chính);

          - Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận (Bản chính);

          - Văn bản của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc đồng ý tiếp nhận công chức, viên chức (Bản sao có chứng thực);

          - Giấy thôi trả lương (Bản chính).

          b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ (xếp theo thứ tự như trên).

2.4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 01 ngày làm việc.

3. Thỏa thuận cho công chức, viên chức chuyển công tác (từ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh chuyển công tác ra ngoài tỉnh)

          3.1. Trình tự thực hiện:            

- Bước 1. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa Sở Nội vụ

- Bước 2. Công chức Bộ phận một cửa Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

Trường hợp hồ sơ, thủ tục không đảm bảo thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3. Công chức Bộ phận một cửa Sở Nội vụ chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ (P.CCVC), trình lãnh đạo Sở Nội vụ ban hành Công văn cho công chức, viên chức liên hệ chuyển công tác.

- Bước 4. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Nội vụ.

3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Địa chỉ: số 268 đường Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ. Số điện thoại: 0235.3810713 .

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          - Đơn xin chuyển công tác của công chức, viên chức (Bản chính).

          - Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý công chức, viên chức đồng ý cho công chức, viên chức chuyển công tác (Bản chính);

          - Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức (Bản sao có chứng thực);

          - Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức (Bản sao có chứng thực);

          - Quyết định lương hiện hưởng (đối với cán bộ,công chức,viên chức đã xếp vào ngạch); đối với các trường hợp còn lại (diễn biến lương và sổ BHXH) (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

          - Văn bằng, chứng chỉ liên quan (Có chứng thực).

          - Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của đơn vị quản lý công chức, viên chức tại thời điểm chuyển công tác) (Bản chính).

          b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (xếp theo thứ tự như trên).

3.4. Thời gian giải quyết:  Trong vòng 01 ngày làm việc.

4. Thuyên chuyển công chức, viên chức (từ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh chuyển công tác ra ngoài tỉnh)

          4.1. Trình tự thực hiện:            

- Bước 1. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa Sở Nội vụ

- Bước 2. Công chức Bộ phận một cửa Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

Trường hợp hồ sơ, thủ tục không đảm bảo thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3. Công chức Bộ phận một cửa Sở Nội vụ chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ (P.CCVC), trình lãnh đạo Sở Nội vụ ban hành Quyết định cho công chức, viên chức thuyên chuyển công tác.

- Bước 4. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Nội vụ.

4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Địa chỉ: số 268 đường Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ. Số điện thoại: 0235.3810713 .

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

          - Văn bản của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đồng ý tiếp nhận công chức, viên chức (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

          - Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý công chức, viên chức đồng ý cho công chức, viên chức chuyển công tác (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

          - Công văn của Sở Nội vụ về việc đồng ý cho công chức, viên chức liên hệ chuyển công tác (Bản sao có chứng thực).

          b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (xếp theo thứ tự như trên).

4.4. Thời gian giải quyết:  Trong vòng 01 ngày làm việc.

5. Điêu động công chức, viên chức thuộc tỉnh (điều động công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh)

          5.1. Trình tự thực hiện:            

- Bước 1. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa Sở Nội vụ

- Bước 2. Công chức Bộ phận một cửa Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

Trường hợp hồ sơ, thủ tục không đảm bảo thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3. Công chức Bộ phận một cửa Sở Nội vụ chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ (P.CCVC), trình lãnh đạo Sở Nội vụ ban hành Quyết định điều động công chức, viên chức.

- Bước 4. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Nội vụ.

5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Địa chỉ: số 268 đường Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ. Số điện thoại: 0235.3810713 .

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          - Đơn xin chuyển công tác của công chức, viên chức (Bản chính).

          - Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý công chức, viên chức đồng ý cho công chức, viên chức chuyển công tác (Bản chính).

          - Văn bản đồng ý tiếp nhận của  cơ quan, đơn vị tiếp nhận công chức, viên chức cần nêu rõ: Nhu cầu tiếp nhận, giải trình biên chế của đơn vị (số biên chế giao, số biên chế đã thực hiện, số biên chế còn chưa thực hiện), dự kiến bố trí công tác (Bản chính).

          - Quyết định tuyển dụng (Bản sao có chứng thực).

          - Quyết định lương hiện hưởng (Bản sao có chứng thực).

          - Văn bằng, chứng chỉ có liên quan (Bản sao có chứng thực).

          b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (xếp theo thứ tự như trên).

5.4. Thời gian giải quyết: Trong vòng 01 ngày làm việc.

6. Tiếp nhận công chức, viên chức từ khối Đảng và điều động công chức, viên chức sang khối Đảng (tiếp nhận công chức, viên chức từ khối Đảng sang khối Nhà nước và điều động công chức từ khối Nhà nước sang khối Đảng thuộc tỉnh).

6.1. Trình tự thực hiện:            

- Bước 1. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa Sở Nội vụ

- Bước 2. Công chức Bộ phận một cửa Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

Trường hợp hồ sơ, thủ tục không đảm bảo thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3. Công chức Bộ phận một cửa Sở Nội vụ chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ (P.CCVC), trình lãnh đạo Sở Nội vụ ban hành Quyết định tiếp nhận hoặc điều động công chức, viên chức.

- Bước 4. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Nội vụ.

6.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Địa chỉ: số 268 đường Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ. Số điện thoại: 0235.3810713 .

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:    

          - Đơn xin chuyển công tác của công chức, viên chức (nếu có) (Bản chính).
          - Văn bản của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đồng ý cho công chức, viên chức chuyển công tác (Bản chính).

          - Văn bản của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đồng ý tiếp nhận công chức, viên chức cần nêu rõ: Nhu cầu tiếp nhận, giải trình biên chế của đơn vị (số biên chế giao, số biên chế đã thực hiện, số biên chế còn chưa thực hiện trường hợp đơn vị tiếp nhận là cơ quan hành chính hoặc đơn vị sự nghiệp thuộc khối Nhà nước), dự kiến bố trí công tác (Bản chính).

          Trường hợp điều động, luân chuyển công chức, viên chức để thực hiện quy trình công tác cán bộ thì phải có chủ trương (Văn bản) của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ (Trường hợp này không yêu cầu giải trình biên chế) (Bản chính).

          - Quyết định tuyển dụng (Bản sao có chứng thực).

          - Quyết định lương hiện hưởng (Bản sao có chứng thực).

          - Quyết định bổ nhiệm (Nếu có) (Bản sao có chứng thực);

          - Văn bằng, chứng chỉ có liên quan (Bản sao có chứng thực).

          b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (xếp theo thứ tự như trên).

6.4. Thời gian giải quyết: Trong vòng 01 ngày làm việc.


[Trở về]
Các tin mới hơn:
A. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
2. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN
3. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI
4. LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
5. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN
6. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ - LƯU TRỮ
7. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO
Các tin cũ hơn:
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
1, LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
2, LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN
3, LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO
4, LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
1) LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO
2) LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ