7. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 22/05/2019 .Lượt xem: 1100 lượt.

1. Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

1.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gửi hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo).

- Bước 2. Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tiếp nhận xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3.

+ Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ văn bản của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) công nhận hoặc không công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Trường hợp không công nhận  phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ. Số điện thoại: 0235.3820263, 0235.3820276.

 Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tiếp nhận hồ sơ và có giấy hẹn trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (theo mẫu);

- Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo;

+ Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức;
         + Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi;

+ Hiến chương của tổ chức; 

+ Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức;

+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

1.4. Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo).

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo hoặc văn bản trả lời việc không công nhận tổ chức tôn giáo.

1.8. Lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (Mẫu B9) ban hành kèm theo Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017.

- Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo mẫu A2 phụ lục Nghị định  162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 - Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo;

- Có hiến chương theo quy định tại Điều 23 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

- Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

- Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương;

- Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

-  Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số : 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016)

 - Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.

Mẫu B9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Công nhận tổ chức tôn giáo

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức đề nghị (chữ in hoa): ……………………………….(3)......................

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): .........................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .............................................................................

Trụ sở của tổ chức: ................................................................................................

Thuộc tôn giáo: ......................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:...........................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ............................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ....................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: .....................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:..............................................................................

Nơi cư trú: .............................................................................................................

Số lượng tín đồ: .....................................................................................................

Địa bàn hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị: ...........................................

Cơ cấu tổ chức: ......................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức; bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi; hiến chương của tổ chức; bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

 

 

TM. TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tên tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

Mẫu A2
……… (1)

Số:……/QĐ- ……(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

(3)……, ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận tổ chức tôn giáo

_____________

……(4)……

Căn cứ Điều 21 và Điều 22 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ …………………………………(5)…………………………….;

Xét đề nghị của………………………….…………………….………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tổ chức tôn giáo:

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ……………………………………...

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): …………………………………………

Trụ sở của tổ chức tôn giáo:…………………………………………….......................

Thuộc tôn giáo: …………………………………………………………......................

Năm hình thành tại Việt Nam:…………………………………………..

Tôn chỉ, mục đích hoạt động:……………………………………………

Cơ cấu tổ chức: ………………………………………………………..........................

Địa bàn hoạt động:…...………………………………………………….

Điều 2. …………………..(6) được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và Hiến chương của tổ chức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,….. 

……(4)……

(Chữ ký, dấu)

(1)  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.

(6) Tên tổ chức tôn giáo được công nhận.

2. Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

2.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh khi sửa đổi hiến chương gửi văn bản đăng ký đến Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo).

- Bước 2: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) xem xét văn bản đăng ký, trường hợp văn bản chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh văn bản.

- Bước 3:

 + Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn bản đăng ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

 + Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) chấp thuận hoặc không chấp thuận hiến chương sửa đổi. Trường hợp từ chối đăng ký hiến chương sửa đổi phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp văn bản đăng ký trực tiếp tại Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ. Số điện thoại: 0235.3820263, 0235.3820276.

Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tiếp nhận văn bản đăng ký và có giấy hẹn trả kết quả.Nếu gửi qua hệ thống bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (văn bản).

2.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo).

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho tổ chức tôn giáo được sửa đổi hiến chương.

2.8. Lệ phí: Không có.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đăng ký sửa đổi hiến chương (Mẫu B10, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ

Sửa đổi hiến chương

_____________

Kính gửi: ……….(2)……….

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):..……………..……………………..

Trụ sở của tổ chức tôn giáo:……………………………………………

Đăng ký sửa đổi hiến chương với các nội dung sau:

Nội dung sửa đổi:

…………………………………………………………….…………….

…………………………………………………………….…………….

…………………………………………………………….…………….

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

Lý do sửa đổi:

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

Văn bản kèm theo: Hiến chương sửa đổi.

                TM. TỔ CHỨC

                (Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc sửa đổi hiến chương củatổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

                                         

3. Thủ tục đề nghị, thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

3.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, trước khi thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh Quảng Nam.

- Bước 2. Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tiếp nhận xem xét hồ sơ đề nghị,  trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) thông báo, đề nghị bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3.

+ Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ văn bản của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) chấp thuận hoặc không chấp thuận về thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3.2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh Quảng Nam hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ. Số điện thoại: 0235.3820263, 0235.3820276..

 Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tiếp nhận hồ sơ và có giấy hẹn trả kết quả.  Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị (theo mẫu); 

+ Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất;

+ Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc;

+ Hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có);

+ Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; 

+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn họat động ở một tỉnh.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo)

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận  thành lập chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

3.8. Lệ phí: Không.      

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B13, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

- Đề nghị chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B14, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Yêu cầu: Sau khi được UBND cấp tỉnh chấp thuận tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có văn bản thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Hết thời hạn 01 năm kể từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận, nếu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc thì văn bản chấp thuận hết hiệu lực.

- Điều kiện: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Hiến chương của tổ chức tôn giáo có quy định về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

+ Hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số : 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016)

- Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng,  tôn giáo.

Mẫu B13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ

Thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

_____________

Kính gửi: ……….(2)……….

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa):..........

Trụ sở:.........................................................................................................

Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc với các nội dung sau:

Lý do thành lập:………………………………...…..……………………

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập: …………………….

Địa điểm dự kiến đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi thành lập:

Người đại diện của tổ chức trước khi thành lập:

Họ và tên:………………………………… Năm sinh:……………..............................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):……………………………………..............................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):……………………………....……….................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ………………….................................

Ngày cấp:…………….…Nơi cấp: ………………………………................................

Người đại diện của tổ chức sau khi thành lập:

Họ và tên:………………………………… Năm sinh:……………..............................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):……………………………………..............................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):……………………………....……….................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ………………….................................

Ngày cấp:…………….…Nơi cấp: ………………………………................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo:……………………………………………..

Số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc tại thời điểm thành lập:….

Cơ cấu tổ chức: ……………………………...…..………………………

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc; hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có); bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

TM. TỔ CHỨC (3)

(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Mẫu B14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ

Chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

_____________

Kính gửi: ……….(2)……….

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa): …………….…..........................................................................................

Trụ sở:.……..………………...………………………………………….

Đề nghị chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhấttổ chức tôn giáo trực thuộc với các nội dung sau:

1. Lý do chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất:…….…………….………

2. Tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất:

Tên tổ chức:……………………………………………………………...

Trụ sở:…………………………………………………………………...

Địa bàn hoạt động tôn giáo:…………...……………………………...…

Số lượng tín đồ:…………………………………………….……………

Cơ cấu tổ chức:…………..…………………………...…..……………..

Người đại diện:

Họ và tên:………………………………… Năm sinh:……………..............................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):……………………………………..............................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):………………………………....…….................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: …………………….............................

Ngày cấp:…………….…Nơi cấp:.………………………………................................

3. Tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất:

Tên tổ chức:……………………………………………………………...

Trụ sở:…………………………………………………………………...

Địa bàn hoạt động tôn giáo:…………...………………………………...

Số lượng tín đồ:…………………………………………….……………

Cơ cấu tổ chức:…………..…………………………...…..……………..

Người đại diện:

Họ và tên:………………………………… Năm sinh:……………..............................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):……………………………………..............................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):………………………………....……….............................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: …………………….............................

Ngày cấp:…………….…Nơi cấp:.…………………………………............................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc; bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở; hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có).

TM. TỔ CHỨC (3)

(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộcđề nghị chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị.

4.  Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích

4.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích gửi văn bản đăng ký đến Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) nơi dự kiến thuyên chuyển đến.

- Bước 2: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) xem xét văn bản đăng ký, trường hợp văn bản chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh văn bản.

- Bước 3:

 +  Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn bản đăng ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

 + Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) chấp thuận hoặc không chấp thuận đăng ký. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4.2. Cách thức thực hiện: Nộp văn bản đăng ký trực tiếp tại Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) hoặc qua hệ thống bưu chính. . Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ. Số điện thoại: 0235.3820263, 0235.3820276..

Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tiếp nhận văn bản đăng ký và có giấy hẹn trả kết quả.Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản đăng ký được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo).

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đăng ký.

4.8. Lệ phí: Không có.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích (Mẫu B22, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

4.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12  năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ

Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích

_____________

Kính gửi: ……….(2)……….

Tên tổ chức (chữ in hoa):….………………... (3) ……………………............................

Trụ sở: ….……………………………………………………………….………….

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành với các nội dung sau:

Họ và tên người được thuyên chuyển:………………………………….…….……

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):……………………………………………….……

Chức vụ: ……………………..; Phẩm vị:……………………………....…………..

Lý do thuyên chuyển:………….…………………………………………….……...

…………………………………………………………….…………………….....................

…………………………………………………………….…………….................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển: ……..…………..

…………………………………………………………….…………….................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo sau khi được thuyên chuyển đến:…………..

…………………………………………………………….…………….................................

Thời điểm dự kiến thuyên chuyển: …………….………………………..

TM. TỔ CHỨC (3)

 (Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuyên chuyển đến.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

5. Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

5.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập trung tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác gửi hồ sơ đề nghị đên Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt tôn giáo tập trung.

- Bước 2: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) thông báo bằng văn bản cho người đại diện của nhóm người nước ngoài có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập trung để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3:

 + Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

 + Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ. Số điện thoại: 0235.3820263, 0235.3820276.

 Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tiếp nhận hồ sơ và có giấy hẹn trả kết quả.Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);

+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện;

+ Văn bản đồng ý của người đại diện cơ sở tôn giáo hoặc giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

5.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Người đại diện của nhóm người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập trung.

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo).

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

5.8. Lệ phí: Không.

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam (Mẫu B36, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B36

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ

Sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài

cư trú hợp pháp tại Việt Nam

___________________

Kính gửi: ……….(2)……….

Người đại diện:

Họ và tên: ……….…Tên gọi khác: …..……Năm sinh: ………...........

Quốc tịch: ……………Tôn giáo: ………………………………...........

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Namvới các nội dung sau:

Lý do: ......………………………………………………………………

Nội dung sinh hoạt tôn giáo: ......……………............................................

Thời gian: ...………………………………………………………………

Cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt tôn giáo: ….....................</