6. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ - LƯU TRỮ
Người đăng: Sở Nội Vụ Quảng Nam .Ngày đăng: 22/05/2019 .Lượt xem: 804 lượt.

1. Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

1.1. Trình tự thực hiện  

a) Thủ tục cấp bản sao

- Bước 1: Độc giả có nhu cầu cấp bản sao tài liệu phải đăng ký vào Phiếu yêu cầu sao tài liệu.

- Bước 2: Sau khi độc giả điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu cần sao tài liệu, viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử sẽ trình hồ sơ cho người đứng đầu Lưu trữ lịch sử tỉnh phê duyệt.

- Bước 3: Viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử ghi vào sổ đăng ký phiếu yêu cầu sao tài liệu và tiến hành thực hiện sao tài liệu.

          b) Thủ tục cấp Chứng thực lưu trữ

- Bước 1: Độc giả có nhu cầu chứng thực lưu trữ phải đăng ký vào Phiếu yêu cầu chứng thực.

- Bước 2: Sau khi độc giả điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu chứng thực, viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử xác nhận các thông tin về nguồn gốc, địa chỉ lưu trữ của tài liệu đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử, gồm: Tờ số, số hồ sơ, số mục lục hồ sơ, tên phông, số chứng thực được đăng ký trong Sổ chứng thực. Các thông tin về chứng thực tài liệu được thể hiện trên Dấu chứng thực.

- Bước 3: Viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử điền đầy đủ các thông tin vào Dấu chứng thực đóng trên bản sao, ghi ngày, tháng, năm chứng thực, trình người đứng đầu Lưu trữ lịch sử tỉnh ký xác nhận và đóng dấu của Lưu trữ lịch sử tỉnh.

1.2. Cách thức thực hiện: Tiếp nhận Phiếu yêu cầu cấp bản sao tài liệu và chứng thực tài liệu của độc giả; trả tài liệu đã sao và chứng thực cho độc giả tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh. (Địa chỉ: số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ. Điện thoại số 0235.3555022).

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ đối với cấp bản sao

- Phiếu yêu cầu sao tài liệu;

- Bản lưu bản sao tài liệu.

b) Thành phần hồ sơ đối với cấp bản chứng thực tài liệu

- Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu;

- Bản lưu bản chứng thực tài liệu.

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết được quy định tại Điều 15 Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định Quy chế sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam, cụ thể:

a) Đối với tài liệu sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giải quyết trong vòng 05 ngày làm việc.

b) Đối với tài liệu sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, giải quyết ngay trong 0,5 ngày làm việc.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các cá nhân, cơ quan và tổ chức trên địa bàn tỉnh.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ Quảng Nam .

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Các hồ sơ, văn bản, tài liệu đã được sao và chứng thực tài liệu.

1.8. Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu sao tài liệu và Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu theo Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ  quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử.

1.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012);

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2013);

- Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ  quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử;

- Mẫu phiếu yêu cầu sao tài liệu và phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu theo Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ  quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử như sau:

Mẫu số 01

CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ QUẢNG NAM

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ 


PHIẾU YÊU CẦU SAO TÀI LIỆU

Số:..................

Họ và tên độc giả: ........................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: ....................................................................................

Số thứ tự

Tên phông

Ký hiệu hồ sơ/ tài liệu

Tên văn bản/tài liệu

Từ tờ đến tờ

Tổng số trang

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Quảng Nam, ngày …… tháng …… năm ……

XÉT DUYỆT CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐU LƯU TRỮ LCH SỬ

Ý kiến của Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Người yêu cầu
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02

CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ QUẢNG NAM

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ


PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC TÀI LIỆU

Số:.....................

Họ và tên độc giả: .......................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: ....................................................................................

 

Số thứ tự

Tên phông

Ký hiệu hồ sơ/ tài liệu

Tên văn bản/tài liệu

Từ tờ đến tờ

Tổng số trang

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Quảng Nam, ngày …… tháng …… năm ……

XÉT DUYỆT CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐU LƯU TRỮ LCH SỬ

Ý kiến của Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Người yêu cầu
(ký, ghi rõ họ tên)

 

2. Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

2.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân có đủ năng lực, điều kiện hành nghề lưu trữ nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

- Bước 2: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam quyết định cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo quy định.

2.2. Cách thức thực hiện: Tiếp nhận trực tiếp qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. (Địa chỉ: số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ. Điện thoại số 0235.3812697).

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề;

- Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề;

- Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ;

- Giấy chứng nhận kết quả nghiệp vụ lưu trữ;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (không quá 6 tháng).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cá nhân có nhu cầu cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

2.8. Lệ phí: Không có

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

2.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

- Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ;

- Mẫu phiếu đơn đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ như sau:

 

                                                                                                            Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày …… tháng …… năm 20……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ


Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh (thành phố)…..............

Họ và tên:.......................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ……………………………. Ngày cấp:..................................

Nơi cấp:..........................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Email (nếu có):.........................................

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành và Chứng chỉ bồi dưỡng (nếu có)................................

........................................................................................................................................

Lĩnh vực đăng ký hành nghề lưu trữ:.............................................................................

........................................................................................................................................

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành                                  

và Chứng chỉ bồi dưỡng (nếu có)

2. Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề                         

3. Giấy Chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ                                    

4. Sơ yếu lý lịch                                                                                                        

5. Hai (02) ảnh 2x3 cm                                                                                            

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho tôi./.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng …… năm 20……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ


Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh (thành phố)….....................

Họ và tên:.......................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..............................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ……………………………… Ngày cấp:............................

Nơi cấp:.........................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Email (nếu có):.........................................

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành và Chứng chỉ bồi dưỡng (nếu có)................................

.......................................................................................................................................

Thời gian đã cấp Chứng chỉ hành nghề:........................................................................

Lý do xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề:

1. Hết thời hạn sử dụng                                                                                  

2. Bổ sung nội dung hành nghề                                                                     

3. Bị hư hỏng                                                                                                   

4. Bị mất                                                                                                           

 

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ                                           

2. Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề                

(trường hợp bổ sung nội dung hành nghề

3. Hai (02) ảnh 2 x 3 cm                                                                                

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho tôi.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng …… năm 20……

GIẤY XÁC NHẬN

THỜI GIAN LÀM VIỆC TRONG LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ

I. Phần tự khai

Họ và tên:.......................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..............................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................................

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành: ……………………………Năm tốt nghiệp:..............

Đã thực hiện công việc chuyên môn về lĩnh vực:..........................................................

…………………………………………………………………………………………

Tại..................................................................................................................................

II. Phần cơ quan, tổ chức xác nhận

Cơ quan, tổ chức........................................................................................... xác nhận:

Ông/bà:..........................................................................................................................

1. Thời gian công tác: từ …………………………………. đến....................................

2. Nội dung công việc đã thực hiện:...............................................................................

3. Năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp:........................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

[Trở về]
Các tin mới hơn:
A. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
2. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN
3. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI
4. LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
5. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN
Các tin cũ hơn:
7. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO
8. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
9. LĨNH VỰC CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
1, LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
2, LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN
3, LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO
4, LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
1) LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ