Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1471 items in 74 pages
1381 Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ban hành ngày 06/05/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số/Ký hiệu: 90/2009/TTLT-BTC-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BTC. Vũ Văn Ninh
Đã xem: 8060 lượt / Tải về: 1608 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
06/05/2008
1382 Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ban hành ngày 25/04/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số/Ký hiệu: 03/2008/TTLT-BYT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BYT. Nguyễn Quốc Triệu
Đã xem: 9086 lượt / Tải về: 1865 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
25/04/2008
1383 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Số/Ký hiệu: 10/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 4748 lượt / Tải về: 205 lượt

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
22/04/2008
1384 Thông tư liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/04/2008 về hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
Số/Ký hiệu: 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ; Người ký: CHÍNH PHỦ - ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Đã xem: 14445 lượt / Tải về: 2240 lượt

HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC ĐIỀU 11, ĐIỀU 14, ĐIỀU 16, ĐIỀU 22 VÀ ĐIỀU 26 CỦA PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
17/04/2008
1385 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 2/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ
Số/Ký hiệu: 11/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 5897 lượt / Tải về: 394 lượt

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 2/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ
02/04/2008
1386 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ban hành 02/04/2008 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Số/Ký hiệu: 10/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 2823 lượt / Tải về: 16 lượt

Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
02/04/2008
1387 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ
Số/Ký hiệu: 11/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 2572 lượt / Tải về: 50 lượt

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ
02/04/2008
1388 Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 11/2008/Q§-BTTTT ; Người ký: Lê Doãn Hợp
Đã xem: 3723 lượt / Tải về: 178 lượt

Quyết định số 11/2008/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
28/03/2008
1389 Ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công Thương
Số/Ký hiệu: 04/2008/QĐ-BCT ; Người ký: Vũ Huy Hoàng
Đã xem: 3878 lượt / Tải về: 95 lượt

Quyết định số 04/2008/QĐ-BCT ngày 03/3/2008 của Bộ Công thương về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công Thương
03/03/2008
1390 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 13/2008/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2198 lượt / Tải về: 9 lượt

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
04/02/2008
1391 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: 14/2008/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2212 lượt / Tải về: 15 lượt

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
04/02/2008
1392 Thông tư số 01/2008/TT-BNV ban hành ngày 15/01/2008 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc công ty nhà nước
Số/Ký hiệu: 01/2008/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 4530 lượt / Tải về: 252 lượt

Thông tư số 01/2008/TT-BNV ban hành ngày 15/01/2008 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc công ty nhà nước
15/01/2008
1393 Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12 ban hành ngày 11/12/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 545/2007/UBTVQH12 ; Người ký: CT. Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 4794 lượt / Tải về: 250 lượt

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
11/12/2007
1394 Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập Chi hội trực thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam
Số/Ký hiệu: 3969/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 686 lượt / Tải về: 2 lượt

Về việc cho phép thành lập Chi hội trực thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam
10/12/2007
1395 Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng
Số/Ký hiệu: 09/2007/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 9409 lượt / Tải về: 1642 lượt

Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng
26/11/2007
1396 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ban hành ngày 14/11/2007 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 50/2007/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 2869 lượt / Tải về: 21 lượt

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Quyết định số 211/2006/QĐ-TTg ngày 14/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;
14/11/2007
1397 Nghị định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Số/Ký hiệu: 148/2007/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2918 lượt / Tải về: 25 lượt

Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
25/09/2007
1398 Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
Số/Ký hiệu: 129/2007/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 30920 lượt / Tải về: 7666 lượt

Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
02/08/2007
1399 Nghi định của Chính phủ Ban hành quy chế dân chủ ở Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn
Số/Ký hiệu: 87/2007/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 5244 lượt / Tải về: 184 lượt

Nghi định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ Ban hành quy chế dân chủ ở Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn
28/05/2007
1400 Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 02/2007/TT-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 27935 lượt / Tải về: 6884 lượt

Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
25/05/2007
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ