Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1409 items in 71 pages
1341 Quyết định số 04/2007/QĐ-BNV ban hành ngày 14/04/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ"
Số/Ký hiệu: 04/2007/QĐ-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 2529 lượt / Tải về: 29 lượt

Quyết định số 04/2007/QĐ-BNV ban hành ngày 14/04/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ"
14/04/2007
1342 Quyết định số 04/2007/QĐ-BNV ngày 04/04/2007 của Bộ Nội vụ về Ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”
Số/Ký hiệu: 04/2007/QĐ-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 4440 lượt / Tải về: 114 lượt

Quyết định số 04/2007/QĐ-BNV ngày 04/04/2007 của Bộ Nội vụ về Ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”
04/04/2007
1343 Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ
Số/Ký hiệu: 05/2007/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 5429 lượt / Tải về: 379 lượt

Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ
02/03/2007
1344 Quyết định 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
Số/Ký hiệu: 03/2007/QĐ-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 29343 lượt / Tải về: 10083 lượt

Quyết định 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
26/02/2007
1345 Quyết định số 3842/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc tại huyện Bắc Trà My
Số/Ký hiệu: 3842/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 450 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc tại huyện Bắc Trà My
29/12/2006
1346 Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị
Số/Ký hiệu: 879/VTLTNN-NVĐP ; Người ký: Trần Hoàng
Đã xem: 12738 lượt / Tải về: 2073 lượt

Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị
19/12/2006
1347 Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 13/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo tại huyện Điện Bàn, huyện Quế Sơn
Số/Ký hiệu: 3570/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Thị Thanh Lâm
Đã xem: 443 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo tại huyện Điện Bàn, huyện Quế Sơn
13/12/2006
1348 Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 01/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc tại huyện Hiệp Đức
Số/Ký hiệu: 3453/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 460 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc tại huyện Hiệp Đức
01/12/2006
1349 Công văn số 758/VTLT-TCCB ngày 13/11/2006 của Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước Về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ
Số/Ký hiệu: 758/VTLT-TCCB ; Người ký: Trần Hoàng
Đã xem: 6701 lượt / Tải về: 579 lượt

Công văn số 758/VTLT-TCCB ngày 13/11/2006 của Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước Về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ
13/11/2006
1350 Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra.
Số/Ký hiệu: 2151/2006/QĐ-TTCP ; Người ký: Tổng thanh tra Trần Văn Truyền
Đã xem: 4702 lượt / Tải về: 474 lượt

Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra.
10/11/2006
1351 Giấy chứng nhận số 01/GCN-BTG ngày 20/10/2006 của Ban Tôn giáo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhà tu
Số/Ký hiệu: 01/GCN-BTG ; Người ký: Đào Duy Phổ
Đã xem: 448 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhà tu
20/10/2006
1352 Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 31/8/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập giáo xứ thuộc giáo phận Đà Nẵng
Số/Ký hiệu: 2558/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Thị Thanh Lâm
Đã xem: 480 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc cho phép thành lập giáo xứ thuộc giáo phận Đà Nẵng
31/08/2006
1353 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ban hành ngày 25/08/2006 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 39 /2006/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 2634 lượt / Tải về: 39 lượt

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
25/08/2006
1354 Quy định về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp
Số/Ký hiệu: 07/2006/QĐ-BTP ; Người ký: Uông Chu Lưu
Đã xem: 3571 lượt / Tải về: 198 lượt

Quy định về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
01/08/2006
1355 Quyết định số 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/7/2006 của Bộ Tài chính về Ban hành Bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt
Số/Ký hiệu: 37/2006/QĐ-BTC ; Người ký: Trần Văn Tá
Đã xem: 3838 lượt / Tải về: 166 lượt

Quyết định số 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/7/2006 của Bộ Tài chính về Ban hành Bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt
11/07/2006
1356 Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
Số/Ký hiệu: 114/2006/QĐ-TTg ; Người ký: Phan Văn Khải
Đã xem: 20096 lượt / Tải về: 4837 lượt

Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
25/05/2006
1357 Thông tư số 02/2006/TT-BXD ban hành ngày 17/5/2006 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng.
Số/Ký hiệu: 02/2006/TT-BXD ; Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Đã xem: 5519 lượt / Tải về: 495 lượt

Thông tư số 02/2006/TT-BXD ban hành ngày 17/5/2006 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng.
17/05/2006
1358 Thông tư số 04/2006_TT-BNV ngày 11/04/2006 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp
Số/Ký hiệu: 04/2006_TT-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 4980 lượt / Tải về: 464 lượt

Thông tư số 04/2006_TT-BNV ngày 11/04/2006 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp
11/04/2006
1359 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 31/03/2006 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 17/2006/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 3644 lượt / Tải về: 108 lượt

Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 31/03/2006 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam
31/03/2006
1360 Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 19 /2005/QĐ - BKHCN ; Người ký: Hoàng Văn Phong
Đã xem: 2613 lượt / Tải về: 52 lượt

Quyết định số 19 /2005/QĐ - BKHCN ngày 08/12/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
08/12/2005
    
Đăng nhập
Tài khoản