Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1488 items in 75 pages
1301 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ban hành ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Số/Ký hiệu: 01/2011/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 27256 lượt / Tải về: 5532 lượt

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ban hành ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
19/01/2011
1302 Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
Số/Ký hiệu: 01/2011/TT-BNV ; Người ký: Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Đã xem: 31542 lượt / Tải về: 11680 lượt

Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
19/01/2011
1303 Chỉ thị số 50-CT/TW ban hành ngày 05/01/2011 của Bộ Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 50-CT/TW ; Người ký:  
Đã xem: 2786 lượt / Tải về: 10 lượt

Bộ Chính trị vừa ra Chỉ thị số 50-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Sau đây là toàn văn Chỉ thị...
05/01/2011
1304 Báo cáo số 1408/BC-BCĐ ngày 30/12/2010 của Ban Chỉ đạo triển khai Đề án luân chuyển CB
Số/Ký hiệu: 1408/BC-BCĐ ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4970 lượt / Tải về: 244 lượt

Báo cáo số 1408/BC-BCĐ ngày 30/12/2010 của Ban Chỉ đạo triển khai Đề án luân chuyển CB, GV Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án Luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2010.
30/12/2010
1305 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Số/Ký hiệu: 116/2010/ND-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 65872 lượt / Tải về: 13200 lượt

Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
24/12/2010
1306 Quyết định số 1386/QĐ-BNV ban hành ngày 01/12/2010 của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Công tác Thanh niên.
Số/Ký hiệu: 1386/QĐ-BNV ; Người ký: Bộ Trưởng Trần Văn Tuấn
Đã xem: 2810 lượt / Tải về: 16 lượt

Quyết định số 1386/QĐ-BNV ban hành ngày 01/12/2010 của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Công tác Thanh niên.
01/12/2010
1307 Thông tư của Bộ Nội vụ về việc Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Số/Ký hiệu: 11/2010/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 3243 lượt / Tải về: 28 lượt

Thông tư số 11/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 26/11/2010 về việc Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
26/11/2010
1308 Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy
Số/Ký hiệu: 12/2010/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 11927 lượt / Tải về: 2288 lượt

Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy
26/11/2010
1309 Luật số 63/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Số/Ký hiệu: 63/2010/QH12 ; Người ký: CT. Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 3011 lượt / Tải về: 11 lượt

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10 và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 13/2003/QH11.
24/11/2010
1310 Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 29/2010/TT-BTNMT ; Người ký: Phạm Khôi Nguyên
Đã xem: 2950 lượt / Tải về: 38 lượt

Thông tư số 29/2010/TT-BTNMT ngày 22/11/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
22/11/2010
1311 Luật của Quốc hội khóa 12 ban hành Luật Thanh tra.
Số/Ký hiệu: 56/2010/QH12 ; Người ký: Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 2659 lượt / Tải về: 36 lượt

Luật của Quốc hội khóa 12 ban hành Luật Thanh tra.
15/11/2010
1312 Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định Hội có tính chất đặc thù
Số/Ký hiệu: 68/2010/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 9568 lượt / Tải về: 1082 lượt

Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định Hội có tính chất đặc thù
01/11/2010
1313 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ban hành ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
Số/Ký hiệu: 25/2010/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 1250 lượt / Tải về: 5 lượt

Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ban hành ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
29/10/2010
1314 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ban hành ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
Số/Ký hiệu: 25/2010/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 8201 lượt / Tải về: 973 lượt

Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ban hành ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
29/10/2010
1315 LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Số/Ký hiệu: 22/2008/QH12 ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 79900 lượt / Tải về: 18799 lượt

Luật Cán bộ, Công chức
13/11/2008
1316 Thông tư của Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức
Số/Ký hiệu: 139/2010/TT-BTC ; Người ký: Trương Chí Trung
Đã xem: 8347 lượt / Tải về: 852 lượt

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức
21/09/2010
1317 Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-UBDT-BNV ban hành ngày 17/09/2010 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số/Ký hiệu: 04/2010/TTLT-UBDT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn, BT UBDT. Giàng Seo Phử
Đã xem: 5758 lượt / Tải về: 528 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; ...
17/09/2010
1318 Quyết định số 1471/QĐ-TTg ban hành ngày 13/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Công tác Thanh niên.
Số/Ký hiệu: 1471/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2853 lượt / Tải về: 16 lượt

Quyết định số 1471/QĐ-TTg ban hành ngày 13/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Công tác Thanh niên.
13/08/2010
1319 Quyết định số 163/QĐ-VTLTNN ngày 04/8/2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức
Số/Ký hiệu: 163/QĐ-VTLTNN ; Người ký: Cục trưởng Vũ Thị Minh Hương
Đã xem: 6058 lượt / Tải về: 510 lượt

Quyết định số 163/QĐ-VTLTNN ngày 04/8/2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức
04/08/2010
1320 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
Số/Ký hiệu: 14/2010/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 12922 lượt / Tải về: 1760 lượt

Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
22/07/2010
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ