Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1507 items in 76 pages
1301 Thông tư số 05/2011/TT-BNV ban hành 12/02/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 05/2011/TT-BNV ; Người ký: BT. Trần Văn Tuấn
Đã xem: 2989 lượt / Tải về: 6 lượt

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2001/QH10, ngày 25/12/2001; …
12/02/2011
1302 Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác Thanh niên.
Số/Ký hiệu: 04/TT-BNV ; Người ký: .
Đã xem: 4952 lượt / Tải về: 160 lượt

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác Thanh niên.
10/02/2011
1303 Hướng dẫn số 04/2011/TT-BNV ban hành ngày 10/02/2011 của Bộ Nội vụ về bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên
Số/Ký hiệu: 04/2011/TT-BNV ; Người ký: .
Đã xem: 3711 lượt / Tải về: 87 lượt

Hướng dẫn số 04/2011/TT-BNV ban hành ngày 10/02/2011 của Bộ Nội vụ về bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên
10/02/2011
1304 Thông tri số 02-TT/TU ban hành ngày 09/02/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 02-TT/TU ; Người ký: BT. Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 2829 lượt / Tải về: 1 lượt

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra trong thời điểm đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vừa kết thúc thắng lợi…
09/02/2011
1305 Thông tư số 14/2011/TT-BTC ban hành ngày 08/02/2011 của Bộ tài chính về việc quy đinh việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 14/2011/TT-BTC ; Người ký: TT. Trương Chí Trung
Đã xem: 2888 lượt / Tải về: 5 lượt

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;…
08/02/2011
1306 Thông tri số 13/TTr-MTTW-BTT ban hành ngày 08/02/2011 của Ban Thường trực UBMT TQVN tỉnh về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
Số/Ký hiệu: 13/TTr-MTTW-BTT ; Người ký: CT. Huỳnh Đảm
Đã xem: 2997 lượt / Tải về: 1 lượt

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã công bố cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 vào ngày 22 tháng 5 năm 2011…
08/02/2011
1307 Hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Số/Ký hiệu:   ; Người ký: PCT. Vũ Trọng Kim
Đã xem: 2758 lượt / Tải về: 5 lượt

Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các bước như sau: …
08/02/2011
1308 Nghị quyết liên tịch số 01/2011/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ban hành ngày 08/02/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội-Chính phủ-ĐCTUBTWMTTQVN về việc ban hành Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Số/Ký hiệu: 01/2011/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ; Người ký: TT. Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2922 lượt / Tải về: 4 lượt

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2001/QH10, ngày 25/12/2001; …
08/02/2011
1309 Nghị quyết liên tịch số 01/2011/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ban hành ngày 08/02/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội-Chính phủ-ĐCTUBTWMTTQVN về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Số/Ký hiệu: 01/2011/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ; Người ký: TT. Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2895 lượt / Tải về: 3 lượt

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2001/QH10, ngày 25/12/2001; …
08/02/2011
1310 Chỉ thị số 192/CC-TTg ban hành ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 192/CC-TTg ; Người ký: TT. Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2857 lượt / Tải về: 1 lượt

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, được tổ chức trong thời điểm có nhiều thuận lợi, cả nước đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, với những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội
30/01/2011
1311 Chỉ thị số 04/CT-UBND ban hành ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh về việc tập trung tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 04/CT-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 2894 lượt / Tải về: 1 lượt

Để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị…
28/01/2011
1312 Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ban hành 28/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ về hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT VPCP. Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 5974 lượt / Tải về: 425 lượt

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
28/01/2011
1313 Chương trình số 07-Ctr/TU ngày 27/01/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Kết luận số 83-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương
Số/Ký hiệu: 07-Ctr/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Sỹ
Đã xem: 1661 lượt / Tải về: 15 lượt

Ngày 30/8/2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 83-KL/TW về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Để nâng cao hơn nữa nhân thức, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội đối với phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng; qua đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh phong t
27/01/2011
1314 Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn NĐ 42/2010/NĐ-CP quy định thi hành một số điều về Luật TĐKD
Số/Ký hiệu: 02/2011/TT-BNV ; Người ký: Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Đã xem: 1484 lượt / Tải về: 12 lượt

Thông tư 02/2011/TT-BNV quy định chi tiết về tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua: “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, “Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”… Bên cạnh đó, việc xét tặng Huân chương, Huy chương, Bằng khen phải đảm bảo điều kiện với hình thức khen thưởng từng đối tượng cụ thể. Trong đó
24/01/2011
1315 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Số/Ký hiệu: 02/2011/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 1349 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
24/01/2011
1316 Quyết định số 228-QĐ/TU ban hành ngày 24/01/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 228-QĐ/TU ; Người ký: BT. Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 2784 lượt / Tải về: 1 lượt

Căn cứ Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 05/01/2011 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2015
24/01/2011
1317 Thông tư số 02/2011/TT-BNV ban hành ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Số/Ký hiệu: 02/2011/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 16231 lượt / Tải về: 3737 lượt

Thông tư số 02/2011/TT-BNV ban hành ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
24/01/2011
1318 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu:   ; Người ký: CT. Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 2903 lượt / Tải về: 1 lượt

Ngày 21/1/2011, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết công bố ngày bầu cử và thành lập hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016…
21/01/2011
1319 Công văn số 412/VPCP-TH ban hành ngày 19/01/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Số/Ký hiệu: 412/VPCP-TH ; Người ký: BT. Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 2898 lượt / Tải về: 1 lượt

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 5 tháng 1 năm 2011 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu …
19/01/2011
1320 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ban hành ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Số/Ký hiệu: 01/2011/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 27588 lượt / Tải về: 5540 lượt

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ban hành ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
19/01/2011

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ