Công tác thanh tra
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 70 items in 4 pages
61 Thông tư 02 của Thanh tra CP quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyển, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 02/2012/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Đã xem: 4028 lượt / Tải về: 57 lượt

Thông tư 02 của Thanh tra CP quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyển, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
13/07/2012
62 Nghị định của Chính phủ Quy định về Thanh tra viên và Cộng tác viên thanh tra.
Số/Ký hiệu: 97/2011/NĐ-CP ; Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 4947 lượt / Tải về: 91 lượt

Nghị định của Chính phủ Quy định về Thanh tra viên và Cộng tác viên thanh tra.
21/10/2011
63 Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.
Số/Ký hiệu: 86/2011/NĐ-CP ; Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3104 lượt / Tải về: 3 lượt

Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.
22/09/2011
64 Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ban hành ngày 08/8/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2007/nđ-cp ngày 09 tháng 3 năm 2007 của chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Số/Ký hiệu: 68/2011/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 5728 lượt / Tải về: 436 lượt

Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ban hành ngày 08/8/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2007/nđ-cp ngày 09 tháng 3 năm 2007 của chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
08/08/2011
65 Luật của Quốc hội khóa 12 ban hành Luật Thanh tra.
Số/Ký hiệu: 56/2010/QH12 ; Người ký: Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 3542 lượt / Tải về: 36 lượt

Luật của Quốc hội khóa 12 ban hành Luật Thanh tra.
15/11/2010
66 Thông tư của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.
Số/Ký hiệu: 02/2010/TT-TTCP ; Người ký: Tổng thanh tra Trần Văn Truyền
Đã xem: 5541 lượt / Tải về: 350 lượt

Thông tư của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.
02/03/2010
67 Thông tư của Thanh tra Chính phủ số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Số/Ký hiệu: 01/2010/TT-TTCP ; Người ký: Trần Văn Truyền
Đã xem: 4775 lượt / Tải về: 209 lượt

Thông tư của Thanh tra Chính phủ số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
22/01/2010
68 Mẫu báo cáo Kết quả xử lý kỷ luật đối với các cá nhân, tổ chức có sai phạm về tài chính-ngân sách theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 5418 lượt / Tải về: 442 lượt

Mẫu báo cáo Kết quả xử lý kỷ luật đối với các cá nhân, tổ chức có sai phạm về tài chính-ngân sách theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ
20/11/2008
69 Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ban hành ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Số/Ký hiệu: 85/2008/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 4550 lượt / Tải về: 150 lượt

Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ban hành ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
03/07/2008
70 Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra.
Số/Ký hiệu: 2151/2006/QĐ-TTCP ; Người ký: Tổng thanh tra Trần Văn Truyền
Đã xem: 5939 lượt / Tải về: 474 lượt

Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra.
10/11/2006

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ