Công tác thanh tra
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 70 items in 4 pages
21 Công văn số 818/SNV-TT ngày 22/6/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ.
Số/Ký hiệu: 818/SNV-TT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2192 lượt / Tải về: 37 lượt

chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ
22/06/2016
22 Công văn số 806/SNV-TT ngày 21/6/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ.
Số/Ký hiệu: 806/SNV-TT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2314 lượt / Tải về: 12 lượt

Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ.
21/06/2016
23 Công văn số 05/TT ngày 24/02/2016 của Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2016
Số/Ký hiệu: 05 /TT ; Người ký: Bùi Văn Lý
Đã xem: 3977 lượt / Tải về: 95 lượt

về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2016
24/02/2016
24 Công văn số 04/TT ngày 24/02/2016 của Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2016
Số/Ký hiệu: 04/TT ; Người ký: Bùi Văn Lý
Đã xem: 3571 lượt / Tải về: 52 lượt

Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2016
24/02/2016
25 Quyết định số 241/QĐ-SNV ngày 26/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác nội vụ năm 2016 của Sở Nội vụ
Số/Ký hiệu: 241/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4567 lượt / Tải về: 79 lượt

Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác nội vụ năm 2016 của Sở Nội vụ
26/11/2015
26 Công văn số 1332 /SNV-TT ngày 10/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2015
Số/Ký hiệu: 1332 /SNV-TT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4834 lượt / Tải về: 116 lượt

Về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2015
10/11/2015
27 Công văn số 1333/SNV-TT ngày 10/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật sau thanh tra, kiểm toán theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1333/SNV-TT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4125 lượt / Tải về: 39 lượt

Báo cáo kết quả xử lý kỷ luật sau thanh tra, kiểm toán theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
10/11/2015
28 Công văn số 31/TT ngày 29/7/2015 của Thanh tra Sở Nội vụ về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015
Số/Ký hiệu: 31/SNV-TT ; Người ký: Bùi Văn Lý
Đã xem: 4398 lượt / Tải về: 99 lượt

Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015
29/07/2015
29 Công văn số 32/TT ngày 29/7/2015 của Thanh tra Sở Nội vụ về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015
Số/Ký hiệu: 32/SNV-TT ; Người ký: Bùi Văn Lý
Đã xem: 3504 lượt / Tải về: 51 lượt

Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015
29/07/2015
30 Công văn số 28/SNV-TT ngày 26/6/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015
Số/Ký hiệu: Số 28/SNV-TT ; Người ký: Bùi Văn Lý
Đã xem: 3727 lượt / Tải về: 95 lượt

Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015
26/06/2015
31 Quyết định số 322/QĐ-SNV ngày 12/12/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác nội vụ năm 2015 của Sở Nội vụ
Số/Ký hiệu: 322/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3707 lượt / Tải về: 50 lượt

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác nội vụ năm 2015 của Sở Nội vụ
12/12/2014
32 Công văn số 1380/SNV-TT ngày 10/11/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật sau thanh tra, kiểm toán theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1380/SNV-TT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3893 lượt / Tải về: 49 lượt

Về việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật sau thanh tra, kiểm toán theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
10/11/2014
33 Công văn số 1383/SNV-TT ngày 10/11/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2014
Số/Ký hiệu: 1383/SNV-TT ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 3998 lượt / Tải về: 99 lượt

Về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2014
10/11/2014
34 Thông báo số 07/TT-ĐTT ngày 07/5/2014 của Sở Nội vụ về chương trình làm việc của Đoàn thanh tra công tác nội vụ năm 2014 tại UBND huyện Nam Giang (kèm theo Quyết định thành lập Đoàn thanh tra)
Số/Ký hiệu: 07/TT-ĐTT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 3783 lượt / Tải về: 54 lượt

Thông báo chương trình làm việc của Đoàn thanh tra công tác nội vụ năm 2014 tại UBND huyện Nam Giang
07/05/2014
35 Thông báo số 06/TB-ĐTT ngày 07/5/2014 của Sở Nội vụ về chương trình làm việc của Đoàn thanh tra công tác nội vụ năm 2014 tại UBND huyện Thăng Bình (kèm theo Quyết định thành lập Đoàn thanh tra)
Số/Ký hiệu: 06/TB-ĐTT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 3775 lượt / Tải về: 27 lượt

Thông báo chương trình làm việc của Đoàn thanh tra công tác nội vụ năm 2014 tại UBND huyện Thăng Bình (kèm theo Quyết định thành lập đoàn thanh tra)
07/05/2014
36 Quyết định số 212/QĐ-SNV ngày 13/12/2013 của Sở Nội vụ Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2014
Số/Ký hiệu: 212/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3297 lượt / Tải về: 39 lượt

Quyết định số Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2014
13/12/2013
37 Công văn số 1312/SNV-TTr ngày 26/11/2013 của Sở Nội vụ kèm theo Đề cương hướng dẫn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 1312/SNV-TTr ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4001 lượt / Tải về: 34 lượt

Công văn kèm theo Đề cương hướng dẫn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh
26/11/2013
38 Công văn số 1275/SNV-TT ngày 20/11/2013 của Sở Nội vụ về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2013
Số/Ký hiệu: 1275/NSV-TT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4326 lượt / Tải về: 123 lượt

Về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2013
20/11/2013
39 Công văn số 1261/SNV-TTr ngày 18/11/2013 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1261/SNV-TTr ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4303 lượt / Tải về: 22 lượt

Về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ
18/11/2013
40 Công văn số 524/TTT-NV4 ngày 13/11/2013 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013 (Biểu thống kê báo cáo, Mẫu thống kê tài sản thu nhập và các Phụ lục kèm theo)
Số/Ký hiệu: 524/TTT-NV4 ; Người ký: Phan Tấn Nghị
Đã xem: 5597 lượt / Tải về: 381 lượt

Công văn số 524/TTT-NV4 ngày 13/11/2013 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013 (Biểu thống kê báo cáo, Mẫu thống kê tài sản thu nhập và các Phụ lục kèm theo)
13/11/2013

    

Chế độ chính sách
Hệ thống quản lý

Quản lý Nhà nướcLIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ