Chỉ thị 22
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 Chỉ thị số 26/ CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước
Số/Ký hiệu: 26/ CT-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 6522 lượt / Tải về: 1126 lượt

Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước
13/09/2016
2 Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Số/Ký hiệu: 26/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 2237 lượt / Tải về: 40 lượt

Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
05/09/2016
3 Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 22 ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 513/SNV-TT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 8019 lượt / Tải về: 682 lượt

Công văn số 513/SNV-TT ngày 04/6/2013 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 22 ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
04/06/2013
4 Thông báo chương trình, nội dung, thời gian kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: 186 /TB-TKT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 5699 lượt / Tải về: 223 lượt

Thông báo số 186 /TB-TKT ngày 11/3/2013 của Sở Nội vụ về việc Thông báo chương trình, nội dung, thời gian kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.
11/03/2013
5 Thông báo đường dây nóng về thực hiện Chỉ thị 22
Số/Ký hiệu: 131/TB-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 8172 lượt / Tải về: 316 lượt

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh thực hiện chỉ thị 22 của UBND tỉnh
22/02/2013
6 Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Tổ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND
Số/Ký hiệu: 26/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 5851 lượt / Tải về: 326 lượt

Quyết định số 26/QĐ-SNV ban hành ngày 18/02/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
18/02/2013
7 Công văn của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Chỉ thị 22
Số/Ký hiệu: 343/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 5759 lượt / Tải về: 326 lượt

Công văn số 343/UBND-NC ngày 25/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính (kèm theo Kế hoạch số 2098/KH-SNV ban hành ngày 25/12/2012 của Sở Nội vụ về việc Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị)
25/01/2013
8 Chỉ thị 22 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị
Số/Ký hiệu: 22/CT-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 14541 lượt / Tải về: 2378 lượt

Chỉ thị 22 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị
12/10/2012
9 Quyết định 28/2001/QĐ-UBND về ban hành Qui chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 28/2011/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4918 lượt / Tải về: 196 lượt

Quyết định 28/2001/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 của UBND tỉnh về ban hành Qui chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
20/09/2011
10 Quyết định 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá
Số/Ký hiệu: 1315/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 6783 lượt / Tải về: 340 lượt

Quyết định 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá
21/08/2009
11 Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
Số/Ký hiệu: 129/2007/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 32082 lượt / Tải về: 7802 lượt

Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
02/08/2007
12 Công văn 1361/UBND-TH ngày 23/5/2007 của UBND tỉnh về dự các cuộc họp của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 1361/UBND-TH ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 3510 lượt / Tải về: 35 lượt

Công văn 1361/UBND-TH ngày 23/5/2007 của UBND tỉnh về dự các cuộc họp của UBND tỉnh
23/05/2007
13 Quyết định 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
Số/Ký hiệu: 03/2007/QĐ-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 32467 lượt / Tải về: 11135 lượt

Quyết định 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
26/02/2007
14 Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
Số/Ký hiệu: 114/2006/QĐ-TTg ; Người ký: Phan Văn Khải
Đã xem: 21656 lượt / Tải về: 5015 lượt

Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
25/05/2006

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ