Công tác thanh niên
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 33 items in 2 pages
21 Chỉ thị số 09/CT-UBND ban hành ngày 21/03/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên.
Số/Ký hiệu: 09/CT-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 3956 lượt / Tải về: 52 lượt

Chỉ thị số 09/CT-UBND ban hành ngày 21/03/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên.
21/03/2012
22 Quyết định số 2474/QĐ-TTg ban hành ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
Số/Ký hiệu: 2474/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 7384 lượt / Tải về: 733 lượt

Quyết định số 2474/QĐ-TTg ban hành ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
30/12/2011
23 Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ban hành ngày 27/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
Số/Ký hiệu: 40/2011/QĐ-TTg ; Người ký: .
Đã xem: 19705 lượt / Tải về: 2819 lượt

Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ban hành ngày 27/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
27/07/2011
24 Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo
Số/Ký hiệu: 615/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 5478 lượt / Tải về: 381 lượt

Về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo
25/04/2011
25 Hướng dẫn số 1002/HD-UBND ban hành ngày 30/03/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về bổ sung nhiệm vụ, biên chế của Phòng Nội vụ huyện, thành phố về công tác thanh niên.
Số/Ký hiệu: 1002/HD-UBND ; Người ký: .
Đã xem: 3440 lượt / Tải về: 53 lượt

Hướng dẫn số 1002/HD-UBND ban hành ngày 30/03/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về bổ sung nhiệm vụ, biên chế của Phòng Nội vụ huyện, thành phố về công tác thanh niên.
30/03/2011
26 Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác Thanh niên.
Số/Ký hiệu: 04/TT-BNV ; Người ký: .
Đã xem: 5360 lượt / Tải về: 160 lượt

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác Thanh niên.
10/02/2011
27 Hướng dẫn số 04/2011/TT-BNV ban hành ngày 10/02/2011 của Bộ Nội vụ về bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên
Số/Ký hiệu: 04/2011/TT-BNV ; Người ký: .
Đã xem: 4138 lượt / Tải về: 87 lượt

Hướng dẫn số 04/2011/TT-BNV ban hành ngày 10/02/2011 của Bộ Nội vụ về bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên
10/02/2011
28 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Số/Ký hiệu: 116/2010/ND-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 66756 lượt / Tải về: 13228 lượt

Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
24/12/2010
29 Quyết định số 1386/QĐ-BNV ban hành ngày 01/12/2010 của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Công tác Thanh niên.
Số/Ký hiệu: 1386/QĐ-BNV ; Người ký: Bộ Trưởng Trần Văn Tuấn
Đã xem: 3388 lượt / Tải về: 16 lượt

Quyết định số 1386/QĐ-BNV ban hành ngày 01/12/2010 của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Công tác Thanh niên.
01/12/2010
30 Quyết định số 1471/QĐ-TTg ban hành ngày 13/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Công tác Thanh niên.
Số/Ký hiệu: 1471/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3495 lượt / Tải về: 16 lượt

Quyết định số 1471/QĐ-TTg ban hành ngày 13/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Công tác Thanh niên.
13/08/2010
31 Quyết định số 1082/QĐ-UBND ban hành ngày 31/03/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010-2012
Số/Ký hiệu: 1082/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Minh Ánh
Đã xem: 3404 lượt / Tải về: 22 lượt

Quyết định số 1082/QĐ-UBND ban hành ngày 31/03/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010-2012
31/03/2010
32 Luật Thanh niên
Số/Ký hiệu: 53/2005/QH11 ; Người ký: Chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An
Đã xem: 3627 lượt / Tải về: 37 lượt

Luật Thanh niên
29/11/2005
33 Quyết định số 104/1999/QĐ-TTG ban hành ngày 14/04/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với Thanh niên XP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
Số/Ký hiệu: 104/1999/QĐ-TTG ; Người ký: .
Đã xem: 8176 lượt / Tải về: 663 lượt

Quyết định số 104/1999/QĐ-TTG ban hành ngày 14/04/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với Thanh niên XP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
14/04/1999

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ