Giới thiệu Phó Giám đốc Phan Thọ


Đ/c PHAN THỌ
Phó Giám đốc
Trưởng Ban Tôn giáo* Nhiệm vụ công tác:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Tôn giáo.