Giới thiệu Phó Giám đốc Trần Ngọc Hòa


Đ/c TRẦN NGỌC HÒA
Phó Giám đốc


* Nhiệm vụ công tác:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn phòng; Xây dựng chính quyền, công tác Thanh niên; Văn thư Lưu trữ; Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận trong cơ quan chính quyền; công tác dân tộc, miền núi.

- Chủ tịch Hội đồng xét duyệt, công nhận sáng kiến của công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ.

- Được Giám đốc Sở giao làm Chủ Tài khoản ủy quyền cơ quan Sở.

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ