Giới thiệu Giám đốc Nguyễn Hữu Sáng


Đ/c NGUYỄN HỮU SÁNG
Tỉnh ủy viên, Giám đốc


* Nhiệm vụ công tác:


- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung hoạt động của Sở Nội vụ.

- Được ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, quản lý cán bộ, công chức, viên chức (khối chính quyền), đương chức và quy hoạch thuộc diện UBND tỉnh quản lý.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công chức, viên chức; Tổ chức, biên chế, công tác Hội, tổ chức phi chính phủ; Cải cách hành chính; Thanh tra, Thi đua – Khen thưởng.

- Chủ Tài khoản cơ quan Sở.

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cơ quan Sở Nội vụ.

- Trưởng Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ.

- Chủ tịch Hội đồng: Thi đua - Khen thưởng của ngành Nội vụ tỉnh, của cơ quan Sở; Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ. 


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ