Văn bản - Tổ chức bộ máy
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 78 items in 4 pages
61 Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
Số/Ký hiệu: 36/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 5643 lượt / Tải về: 317 lượt

Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
22/04/2013
62 Công văn số về việc báo cáo tình hình thực hiện biên chế năm 2013 và kế hoạch biên chế năm 2014 (các biểu mẫu báo cáo kèm theo)
Số/Ký hiệu: 344/SNV-TCBC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 7202 lượt / Tải về: 556 lượt

Công văn số 344/SNV-TCBC ngày 24/4/2013 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tình hình thực hiện biên chế năm 2013 và kế hoạch biên chế năm 2014 (các biểu mẫu báo cáo kèm theo)
24/04/2013
63 Thông tư của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Số/Ký hiệu: 02/2013/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Đã xem: 5106 lượt / Tải về: 480 lượt

Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
16/04/2013
64 Thông tư của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
Số/Ký hiệu: 03/2013/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Đã xem: 7757 lượt / Tải về: 1295 lượt

Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
16/04/2013
65 Công văn đề nghị báo cáo thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
Số/Ký hiệu: 132/SNV-TCBC ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 4647 lượt / Tải về: 99 lượt

Công văn đề nghị báo cáo thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
23/02/2013
66 Tổng hợp các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Số/Ký hiệu: . ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4281 lượt / Tải về: 133 lượt

Tổng hợp các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
14/12/2012
67 Các văn bản Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, quận, thị xã, thành phố, trực thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: . ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3333 lượt / Tải về: 115 lượt

Các văn bản Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, quận, thị xã, thành phố, trực thuộc tỉnh
14/12/2012
68 Hướng dẫn của UBND tỉnh về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT huyện, thành phố
Số/Ký hiệu: 4451/HD-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4775 lượt / Tải về: 185 lượt

Hướng dẫn số 4451/HD-UBND ban hành ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố
20/11/2012
69 Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 12 /2011/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3324 lượt / Tải về: 22 lượt

Quyết định số 12 /2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
16/06/2011
70 Thông tư của Bộ Nội vụ về việc Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Số/Ký hiệu: 11/2010/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 3602 lượt / Tải về: 29 lượt

Thông tư số 11/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 26/11/2010 về việc Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
26/11/2010
71 Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định Hội có tính chất đặc thù
Số/Ký hiệu: 68/2010/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 10673 lượt / Tải về: 1082 lượt

Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định Hội có tính chất đặc thù
01/11/2010
72 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Số/Ký hiệu: 45/2010/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3425 lượt / Tải về: 29 lượt

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
21/04/2010
73 Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 04/2010/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 3133 lượt / Tải về: 3 lượt

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 16/03/2010 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
16/03/2010
74 Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.
Số/Ký hiệu: 09/2008/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 3516 lượt / Tải về: 44 lượt

Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.
31/12/2008
75 Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 34/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3117 lượt / Tải về: 7 lượt

Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 12/09/2008 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
12/09/2008
76 Quyết định số của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 24/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 5242 lượt / Tải về: 98 lượt

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
30/07/2008
77 Nghị định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Số/Ký hiệu: 148/2007/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3392 lượt / Tải về: 25 lượt

Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
25/09/2007
78 Nghi định của Chính phủ Ban hành quy chế dân chủ ở Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn
Số/Ký hiệu: 87/2007/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 5779 lượt / Tải về: 184 lượt

Nghi định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ Ban hành quy chế dân chủ ở Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn
28/05/2007
Hình ảnh có liên quan


Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ