Văn bản - Tổ chức bộ máy
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 79 items in 4 pages
41 Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ về Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu
Số/Ký hiệu: 63/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 4717 lượt / Tải về: 144 lượt

Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu
22/07/2015
42 Công văn số 464/SNV-TCBC ngày 06/5/2015 về việc báo cáo việc thành lập, tổ chức bộ máy và hoạt động của các Ban Quản lý đầu tư xây dựng
Số/Ký hiệu: 464/SNV-TCBC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3736 lượt / Tải về: 80 lượt

Về việc báo cáo việc thành lập, tổ chức bộ máy và hoạt động của các Ban Quản lý đầu tư xây dựng
06/05/2015
43 Công văn số 382/SNV-TCBC ngày 14/4/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo tình hình thực hiện biên chế năm 2015, kế hoạch biên chế CC-SN năm 2016 và kế hoạch biên chế sự nghiệp GDĐT, y tế giai đoạn 2016-2020 (kèm biểu mẫu)
Số/Ký hiệu: 382/SNV-TCBC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4397 lượt / Tải về: 356 lượt

Về việc báo cáo tình hình thực hiện biên chế năm 2015, kế hoạch biên chế CC-SN năm 2016 và kế hoạch biên chế sự nghiệp GDĐT, y tế giai đoạn 2016-2020
14/04/2015
44 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng
Số/Ký hiệu: 49/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 10887 lượt / Tải về: 2123 lượt

Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng
31/12/2014
45 Công văn số 1252/SNV-TCBC ngày 17/10/2014 của Sở Nội vụ về việc báo cáo công tác hội; quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2014 (kèm mẫu)
Số/Ký hiệu: 1252/SNV-TCBC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4643 lượt / Tải về: 94 lượt

V/v báo cáo công tác hội; quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2014
17/10/2014
46 công văn số 1006/SNV-TCBC của Sở Nội vụ ngày 25/8/2014 về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về công tác hội
Số/Ký hiệu: 1006/SNV-TCBC ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 3841 lượt / Tải về: 18 lượt

V/v đăng ký nhu cầu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về công tác hội
25/08/2014
47 Công văn số 779/SNV-TCBC ngày 03/7/2014 của Sở Nội vụ về việc thông báo thời gian khảo sát công tác hội
Số/Ký hiệu: 779/SNV-TCBC ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 3558 lượt / Tải về: 23 lượt

Thời gian khảo sát công tác hội
03/07/2014
48 Công văn số 731/SNV-TCBC ngày 25/6/2014 của Sở Nội vụ về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện (kèm dự thảo)
Số/Ký hiệu: 731/SNV-TCBC ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 4530 lượt / Tải về: 129 lượt

V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện
25/06/2014
49 Công văn số 537/SNV-TCBC ngày 15/5/2014 của Sở Nội về việc báo cáo thống kê về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và chất lượng đội ngũ CBCCVC, chất lượng đơn vị sự nghiệp
Số/Ký hiệu: 537/SNV-TCBC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 5601 lượt / Tải về: 331 lượt

V/v báo cáo thống kê về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và chất lượng đội ngũ CBCCVC, chất lượng đơn vị sự nghiệp
15/05/2014
50 Quyết định số 76/QĐ-SNV ngày 26/4/2014 của Sở Nội vụ về việc thành lập Đoàn khảo sát công tác hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 76/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4096 lượt / Tải về: 36 lượt

Quyết định về việc thành lập Đoàn khảo sát công tác hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
26/04/2014
51 Kế hoạch số 432/KH-SNV ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 432/KH-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3967 lượt / Tải về: 50 lượt

Kế hoạch khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21/04/2014
52 Công văn số 137/SNV-TCBC ngày 19/02/2014 của Sở Nội vụ về việc nộp và thẩm định Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị
Số/Ký hiệu: 137/SNV-TCBC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 5224 lượt / Tải về: 226 lượt

Công văn số của Sở Nội vụ về việc nộp và thẩm định Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị
19/02/2014
53 Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quảng lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quang ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương"
Số/Ký hiệu: 1950/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 5645 lượt / Tải về: 122 lượt

Phê duyệt Đề án "Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quang ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương"
25/10/2013
54 Công văn số 1055/SNV-TCBC ngày 24/9/2013 của Sở Nội vụ về việc báo cáo, thống kê hội; quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2013
Số/Ký hiệu: 1055/SNV-TCBC ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 5031 lượt / Tải về: 205 lượt

Công văn số 1055/SNV-TCBC ngày 24/9/2013 của Sở Nội vụ về việc báo cáo, thống kê hội; quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2013
24/09/2013
55 Công văn số 944/SNV-TCBC ngày 27/8/2013 của Sở Nội vụ về việc đề nghị góp ý vào dự thảo Quyết định Phân công quản lý nhà nước về hội
Số/Ký hiệu: 944/SNV-TCBC ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 4358 lượt / Tải về: 116 lượt

Công văn số 944/SNV-TCBC ngày 27/8/2013 của Sở Nội vụ về việc đề nghị góp ý vào dự thảo Quyết định Phân công quản lý nhà nước về hội
27/08/2013
56 Đề án (mẫu) vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập (Phụ lục 01-11 kèm theo)
Số/Ký hiệu: Đề án ; Người ký: Sở Nội Vụ
Đã xem: 5767 lượt / Tải về: 782 lượt

Đề án (mẫu) vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập
04/07/2013
57 Đề án (mẫu) xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan đơn vị (Phụ lục 01-08 kèm theo)
Số/Ký hiệu: Đề án ; Người ký: Sở Nội vụ
Đã xem: 15451 lượt / Tải về: 3591 lượt

Đề án (mẫu) xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan đơn vị
04/07/2013
58 Công văn về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 617/SNV-TCBC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 5771 lượt / Tải về: 297 lượt

Công văn số 617/SNV-TCBC ngày 26/6/2013 của Sở Nội vụ về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
26/06/2013
59 Thông Tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
Số/Ký hiệu: 05/2013/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 5101 lượt / Tải về: 455 lượt

Thông Tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/06/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
25/06/2013
60 Chỉ thị của UBND tỉnh về xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 09/CT-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 6181 lượt / Tải về: 214 lượt

Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh về xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
10/06/2013

Chế độ chính sách
Hệ thống quản lý

Quản lý Nhà nướcLIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ