Văn bản - Xây dựng chính quyền
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 109 items in 6 pages
81 Hướng dẫn số 28/02/2011 ban hành ngày 28/02/2011 của Hội đồng bầu cử về việc hướng dẫn khai hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 31/HD-HĐBC ; Người ký: Tổng TK. Phạm Minh Tuyên
Đã xem: 3606 lượt / Tải về: 6 lượt

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2011/QH10, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12
28/02/2011
82 Công văn số 30 VC/HĐBC ban hành ngày 27/02/2011 của Hội đồng bầu cử về việc hướng dẫn mẫu phiếu và hòm thư bầu cử
Số/Ký hiệu: 30 VC/HĐBC ; Người ký: Tổng TK. Phạm Minh Tuyên
Đã xem: 3618 lượt / Tải về: 4 lượt

Trong thời gian qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử nhận được công văn, điện của một số địa phương đề nghị hướng dẫn mầu các loại phiếu bầu và số lượng hòm phiếu bầu cử tại mỗi khu vực bỏ phiếu, kích thước hòm phiếu
27/02/2011
83 Dân số phân theo xã, phường, thị trấn năm 2011
Số/Ký hiệu:   ; Người ký:  
Đã xem: 3603 lượt / Tải về: 3 lượt

21/02/2011
84 Công văn số 38/BCTĐB ban hành ngày 18/02/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thông báo địa chỉ và số điện thoại, Fax, Email liên hệ công tác
Số/Ký hiệu: 38/BCTĐB ; Người ký: PTB. Nguyễn Văn Bính
Đã xem: 3660 lượt / Tải về: 3 lượt

Hội đồng bầu cử đã có Quyết định số 02a QĐ/HĐBC ngày 25/01/2011 và Quyết định số 09/HĐBC ngày 15/2/2011 về việc thành lập Tổ giúp việc Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 để giúp Hội đồng bầu cử lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử theo quy định của pháp luật trong phạm vi cả nước
18/02/2011
85 Quyết định số 215/QĐ-TTg ban hành ngày 16/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 215/QĐ-TTg ; Người ký: TT. Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3629 lượt / Tải về: 2 lượt

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003; …
16/02/2011
86 Kế hoạch số 03/KH-UBBC ban hành ngày 16/02/2011 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 03/KH-UBBC ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3600 lượt / Tải về: 2 lượt

Để góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016 xây dựng Kế hoạch bầu cử trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể ...
16/02/2011
87 Nghị quyết số 1020/2011/UBTVQH12 ban hành ngày 14/02/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 1020/2011/UBTVQH12 ; Người ký: CT. Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 3730 lượt / Tải về: 2 lượt

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2001/QH10, ngày 25/12/2001; …
14/02/2011
88 Công văn số 07/HĐBC ban hành ngày 14/02/2011 của Hội đồng bầu cử về việc ban hành các biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử
Số/Ký hiệu: 07/HĐBC ; Người ký: Tổng TK. Phạm Minh Tuyên
Đã xem: 3707 lượt / Tải về: 5 lượt

Để có cơ sở cho các địa phương triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng bầu cử gửi tới Ủy ban bầu cử, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các biếu mẫu phục vụ công tác bầu cử, ...
14/02/2011
89 Thông tư số 05/2011/TT-BNV ban hành 12/02/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 05/2011/TT-BNV ; Người ký: BT. Trần Văn Tuấn
Đã xem: 3774 lượt / Tải về: 6 lượt

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2001/QH10, ngày 25/12/2001; …
12/02/2011
90 Thông tri số 02-TT/TU ban hành ngày 09/02/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 02-TT/TU ; Người ký: BT. Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 3618 lượt / Tải về: 1 lượt

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra trong thời điểm đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vừa kết thúc thắng lợi…
09/02/2011
91 Thông tư số 14/2011/TT-BTC ban hành ngày 08/02/2011 của Bộ tài chính về việc quy đinh việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 14/2011/TT-BTC ; Người ký: TT. Trương Chí Trung
Đã xem: 3650 lượt / Tải về: 5 lượt

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;…
08/02/2011
92 Thông tri số 13/TTr-MTTW-BTT ban hành ngày 08/02/2011 của Ban Thường trực UBMT TQVN tỉnh về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
Số/Ký hiệu: 13/TTr-MTTW-BTT ; Người ký: CT. Huỳnh Đảm
Đã xem: 3778 lượt / Tải về: 1 lượt

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã công bố cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 vào ngày 22 tháng 5 năm 2011…
08/02/2011
93 Hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Số/Ký hiệu:   ; Người ký: PCT. Vũ Trọng Kim
Đã xem: 3536 lượt / Tải về: 5 lượt

Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các bước như sau: …
08/02/2011
94 Nghị quyết liên tịch số 01/2011/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ban hành ngày 08/02/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội-Chính phủ-ĐCTUBTWMTTQVN về việc ban hành Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Số/Ký hiệu: 01/2011/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ; Người ký: TT. Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3677 lượt / Tải về: 4 lượt

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2001/QH10, ngày 25/12/2001; …
08/02/2011
95 Nghị quyết liên tịch số 01/2011/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ban hành ngày 08/02/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội-Chính phủ-ĐCTUBTWMTTQVN về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Số/Ký hiệu: 01/2011/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ; Người ký: TT. Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3693 lượt / Tải về: 3 lượt

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2001/QH10, ngày 25/12/2001; …
08/02/2011
96 Chỉ thị số 192/CC-TTg ban hành ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 192/CC-TTg ; Người ký: TT. Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3649 lượt / Tải về: 1 lượt

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, được tổ chức trong thời điểm có nhiều thuận lợi, cả nước đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, với những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội
30/01/2011
97 Chỉ thị số 04/CT-UBND ban hành ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh về việc tập trung tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 04/CT-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3714 lượt / Tải về: 1 lượt

Để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị…
28/01/2011
98 Quyết định số 228-QĐ/TU ban hành ngày 24/01/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 228-QĐ/TU ; Người ký: BT. Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 3568 lượt / Tải về: 1 lượt

Căn cứ Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 05/01/2011 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2015
24/01/2011
99 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu:   ; Người ký: CT. Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 3629 lượt / Tải về: 1 lượt

Ngày 21/1/2011, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết công bố ngày bầu cử và thành lập hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016…
21/01/2011
100 Công văn số 412/VPCP-TH ban hành ngày 19/01/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Số/Ký hiệu: 412/VPCP-TH ; Người ký: BT. Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 3644 lượt / Tải về: 1 lượt

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 5 tháng 1 năm 2011 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu …
19/01/2011

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ