Văn bản - Xây dựng chính quyền
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 109 items in 6 pages
61 Quyết định số 861/QĐ-UBND ban hành ngày 22/03/2011 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 861/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3602 lượt / Tải về: 3 lượt

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật bầy cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
22/03/2011
62 Quyết định số 862/QĐ-UBND ban hành ngày 22/03/2011 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 862/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3722 lượt / Tải về: 2 lượt

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật bầy cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
22/03/2011
63 Quyết định số 863/QĐ-UBND ban hành ngày 22/03/2011 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Nông Sơn nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 863/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3738 lượt / Tải về: 1 lượt

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật bầy cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
22/03/2011
64 Quyết định số 864/QĐ-UBND ban hành ngày 22/03/2011 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Nam Trà My nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 864/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3687 lượt / Tải về: 3 lượt

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật bầy cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
22/03/2011
65 Quyết định số 865/QĐ-UBND ban hành ngày 22/03/2011 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 865/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3641 lượt / Tải về: 1 lượt

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật bầy cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
22/03/2011
66 Quyết định số 866/QĐ-UBND ban hành ngày 22/03/2011 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 866/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3482 lượt / Tải về: 1 lượt

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật bầy cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
22/03/2011
67 Quyết định số 867/QĐ-UBND ban hành ngày 22/03/2011 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Đại Lộc nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 867/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3697 lượt / Tải về: 1 lượt

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật bầy cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
22/03/2011
68 Thông báo số 16/UBBC-SNV ban hành ngày 21/03/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về việc khắc các con dấu phục vụ bầy cử
Số/Ký hiệu: 16/UBBC-SNV ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3670 lượt / Tải về: 6 lượt

Thực hiện quy định của Hội đồng bầu cử về mẫu dấu của các Tổ chức phụ trách bầu cử và mẫu dấu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nân dân các cấp; ý kiến của Hội đồng bầu cử tại công văn số 48 CV/HĐBC ngày 14 tháng 3 năm 2011 và thực tế tình hình ở tỉnh Quảng Nam qua các cuộc bầu cử lần trước, Ủy ban bầy cử ĐBQH khóa XIII và ĐBHĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
21/03/2011
69 Hướng dẫn số 179/SNV-XDCQ ban hành ngày 21/03/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về việc hướng dẫn thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử ở những đơn vị bầu cử chỉ có một khu vực bỏ phiếu cấp xã
Số/Ký hiệu: 179/SNV-XDCQ ; Người ký: PGĐ. Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 3547 lượt / Tải về: 2 lượt

Để thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn và Tổ bầu cử đại biệu Quốc hội khóa XIII và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ở những đơn vị bầu cử ĐBHĐND cấp xã chỉ có một khu vực bỏ phiếu theo quy định hiện hành; Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ...
21/03/2011
70 Công văn số 18/UBBC-SNV ban hành ngày 21/03/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về việc tổ chức bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định
Số/Ký hiệu: 18/UBBC-SNV ; Người ký: KTCT. Thư ký Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 3575 lượt / Tải về: 3 lượt

Theo quy định của pháp luật về bầu cử thì trong trường hợp đặc biệt bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định phải được Hội đồng bầu cử xem xét, quyết định
21/03/2011
71 Quyết định số 813/QĐ-UBND ban hành ngày 21/03/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 1
Số/Ký hiệu: 813/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3574 lượt / Tải về: 4 lượt

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2011/QH10, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12
21/03/2011
72 Quyết định số 814/QĐ-UBND ban hành ngày 21/03/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 2
Số/Ký hiệu: 814/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3752 lượt / Tải về: 1 lượt

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2011/QH10, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12
21/03/2011
73 Quyết định số 815/QĐ-UBND ban hành ngày 21/03/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 3
Số/Ký hiệu: 815/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3615 lượt / Tải về: 1 lượt

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2011/QH10, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12
21/03/2011
74 Công văn số 13/KH-UBBC ban hành ngày 18/03/2011 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, giám sát tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn tỉnh (đợt 1)
Số/Ký hiệu: 13/KH-UBBC ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3795 lượt / Tải về: 4 lượt

Thông qua kiểm tra, giám sát kịp thời giúp cho các địa phương, đơn vị rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các sai sót trong các khâu, quy trình, thủ tục … của cuộc bầu cử theo quy định
18/03/2011
75 Quyết định của TTg CP về tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo
Số/Ký hiệu: 08/2011/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 8083 lượt / Tải về: 270 lượt

Quyết định của TTg CP về tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo
26/01/2011
76 Nghị quyết số 1045/NQ-UBTVQH12 ban hành ngày 09/03/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 1045/NQ-UBTVQH12 ; Người ký: CT. Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 3537 lượt / Tải về: 5 lượt

Căn cứ Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; …
09/03/2011
77 Thông báo số 01-TB/BCĐ ban hành ngày 07/03/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 01-TB/BCĐ ; Người ký: BT. Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 3734 lượt / Tải về: 14 lượt

Căn cứ Quyết định số 228-QĐ/TU, ngày 24/01/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; này Ban Chỉ đạo thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên …
07/03/2011
78 Thông báo số 02/TB-UBBC ban hành ngày 04/03/2011 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 02/TB-UBBC ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3603 lượt / Tải về: 3 lượt

Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị các thành viên UBBC tỉnh, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện một số nội dung ...
04/03/2011
79 Thông báo về việc báo cáo Chức danh và số điện thoại liên lạc các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu:   ; Người ký:  
Đã xem: 3631 lượt / Tải về: 3 lượt

Thông báo về việc báo cáo Chức danh và số điện thoại liên lạc các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2011-2016
01/03/2011
80 Hướng dẫn số 05-HD/TGTU ban hành ngày 28/02/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 05-HD/TGTU ; Người ký: TB. Ngô Văn Hùng
Đã xem: 3657 lượt / Tải về: 5 lượt

Thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 5/01/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thông tri số 02-TT/TU ngày 9/01/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam. Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BTGTW ngày 25/2/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền...
28/02/2011

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ