Văn bản - Xây dựng chính quyền
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 109 items in 6 pages
41 Hướng dẫn số 81/HĐBC ngày 12/04/2011 của Hội đồng bầu cử về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc lập Danh sách cử tri
Số/Ký hiệu: 81/HĐBC ; Người ký: Tổng TK. Phạm Minh Tuyên
Đã xem: 3864 lượt / Tải về: 2 lượt

Hội đồng bầu cử nhận được công văn số 84/UBBC ngày 31/3/2011 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc lập danh sách cử tri
12/04/2011
42 Hướng dẫn số 82/HĐBC ngày 12/04/2011 của Hội đồng bầu cử về việc đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử
Số/Ký hiệu: 82/HĐBC ; Người ký: Tổng TK. Phạm Minh Tuyên
Đã xem: 3760 lượt / Tải về: 4 lượt

Hội đồng bầu cử nhận được Công văn số 16/CV-UBBCT ngày 24 tháng 03 năm 2011 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Công văn số 36/UBBC ngày 7 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban bầy cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Hội đồng bầu cử cho ý kiến về việc ghi Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử địa biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, ...
12/04/2011
43 Hướng dẫn số 83/HĐBC ban hành ngày 12/04/2011 của Hội đồng bầu cử về việc đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử
Số/Ký hiệu: 83/HĐBC ; Người ký: Tổng TK. Phạm Minh Tuyên
Đã xem: 3667 lượt / Tải về: 2 lượt

Hội đồng bầu cử nhận được Công văn số 126/SNV-XDCQ ngày 23 ngày 03 năm 2011 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái đề nghị Hội đồng bầu cử cho ý kiến về việc thực hiện công tác bầu cử, …
12/04/2011
44 Hướng dẫn số 84/HĐBC ban hành ngày 12/04/2011 của Hội đồng bầu cử về việc quyền bầu cử của lực lượng công an nhân dân ở xã, phường, thị trấn và quyền bầu cử của người bị án treo
Số/Ký hiệu: 84/HĐBC ; Người ký: Tổng TK. Phạm Minh Tuyên
Đã xem: 3691 lượt / Tải về: 1 lượt

Hội đồng bầu cử được Công văn số 49/UBBC ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Hội đồng bầu cử cho ý kiến về quyền bầu cử của lực lượng công an nhân dân ở xã, phường, thị trấn và quyền bầu cử của những người bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo
12/04/2011
45 Hướng dẫn số 85/HĐBC ban hành ngày 12/04/2011 của Hội đồng bầu cử về việc lập danh sách cử tri đối với trường hợp cử tri đi hợp tác lao động nước ngoài, đi làm ăn xa …
Số/Ký hiệu: 85/HĐBC ; Người ký: Tổng TK. Phạm Minh Tuyên
Đã xem: 3621 lượt / Tải về: 1 lượt

Hội đồng bầu cử nhận được Công văn số 235/UBBC ngày 7 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tỉnh đề nghị Hội đồng bầu cử cho ý kiến về việc lập và niêm yết danh sách cử trị là công dân Việt Nam đi hợp tác lao động ở nước ngoài, làm ăn ở các tỉnh bạn không có mặt tại địa phương
12/04/2011
46 Công văn số 86/HĐBC ban hành ngày 12/04/2011 của Hội đồng bầu cử về việc đề nghị hướng dẫn một số nội dung trong công tác bầu cử
Số/Ký hiệu: 86/HĐBC ; Người ký: Tổng TK. Phạm Minh Tuyên
Đã xem: 3686 lượt / Tải về: 4 lượt

Hội đồng bầu cử nhận được Công văn số 07/UBBC ngày 5 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị Hội đồng bầu cử cho ý kiến hướng dẫn một số nội dung trong công tác bầu cử, …
12/04/2011
47 Công văn số 28/UBBC-SNV ban hành ngày 04/04/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử
Số/Ký hiệu: 28/UBBC-SNV ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3626 lượt / Tải về: 4 lượt

Tiến tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, trong thời gian qua các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác bầu cử; các tổ chức phụ trách bầu cử đã được thành lập và thực hiện tốt các bước chuẩn bị bầu cử, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, tiến độ; đúng Luật định
04/04/2011
48 Thông báo số 29/TB-UBBC ban hành ngày 01/04/2011 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Lê Phước Thanh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 tại phiên họp thứ ba
Số/Ký hiệu: 29/TB-UBBC ; Người ký: TLCT. Thư ký Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 3653 lượt / Tải về: 1 lượt

Ngày 31/03/2011, tại Sở Nội vụ, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam họp phiên họp thứ ba để đánh giá công tác kiểm tra, giám sát tổi chức cuộc bầu cử, đồng thời bàn tiếp tục triển khai các nội dung công việc trong thời gian tới. Dự họp có đồng chỉ Nguyễn Đức Hải, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác bầu cử của tỉnh
01/04/2011
49 Quyết định số 26/QĐ-UBBC ban hành ngày 01/04/2011 của UBND tỉnh về việc công bố danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 26/QĐ-UBBC ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3777 lượt / Tải về: 7 lượt

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12 ngày 24/11/2010
01/04/2011
50 Nghị quyết số 74/NQ-CP ban hành ngày 01/04/2011 của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 74/NQ-CP ; Người ký: TT. Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3647 lượt / Tải về: 3 lượt

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2010; …
01/04/2011
51 Quyết định số 952/QĐ-UBND ban hành ngày 22/03/2011 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 952/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3762 lượt / Tải về: 2 lượt

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật bầy cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
22/03/2011
52 Quyết định số 960/QĐ-UBND ban hành ngày 22/03/2011 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 960/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 4492 lượt / Tải về: 25 lượt

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật bầy cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
22/03/2011
53 Quyết định số 860/QĐ-UBND ban hành ngày 22/03/2011 về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Điền Bàn nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 860/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3736 lượt / Tải về: 2 lượt

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật bầy cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
22/03/2011
54 Quyết định số 878/QĐ-UBND ban hành ngày 22/03/2011 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Nam Giang nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 878/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3629 lượt / Tải về: 1 lượt

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật bầy cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
22/03/2011
55 Quyết định số 879/QĐ-UBND ban hành ngày 22/03/2011 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Núi Thành nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 879/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3813 lượt / Tải về: 1 lượt

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật bầy cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
22/03/2011
56 Quyết định số 880/QĐ-UBND ban hành ngày 22/03/2011 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hội An nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 880/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3583 lượt / Tải về: 1 lượt

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật bầy cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
22/03/2011
57 Quyết định số 891/QĐ-UBND ban hành ngày 22/03/2011 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 891/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3608 lượt / Tải về: 1 lượt

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật bầy cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
22/03/2011
58 Quyết định số 893/QĐ-UBND ban hành ngày 22/03/2011 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Đông Giang nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 893/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3652 lượt / Tải về: 2 lượt

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật bầy cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
22/03/2011
59 Quyết định số 894/QĐ-UBND ban hành ngày 22/03/2011 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Phước Sơn nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 894/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3661 lượt / Tải về: 3 lượt

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật bầy cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
22/03/2011
60 Quyết định số 895/QĐ-UBND ban hành ngày 22/03/2011 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 895/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Phước Thanh
Đã xem: 3653 lượt / Tải về: 1 lượt

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật bầy cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
22/03/2011

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ