Văn bản - Xây dựng chính quyền
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 108 items in 6 pages
1 Hướng dẫn sắp xếp tổ chức, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Số/Ký hiệu: 2605/HD-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 2181 lượt / Tải về: 414 lượt

Hướng dẫn sắp xếp tổ chức, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
25/05/2020
2 V/v báo cáo đánh giá việc thực hiện mô hình Dự án 600 Phó Chủ tịch xã
Số/Ký hiệu: Số: 1947/SNV-XDCQ ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 2321 lượt / Tải về: 192 lượt

V/v báo cáo đánh giá việc thực hiện mô hình Dự án 600 Phó Chủ tịch xã
13/09/2019
3 V/v báo cáo nhu cầu bồi dưỡng CBCC cấp xã theo Quyết định 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: Số: 1384/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 2020 lượt / Tải về: 122 lượt

Số: 1384/SNV-CCVC V/v báo cáo nhu cầu bồi dưỡng CBCC cấp xã theo Quyết định 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
08/07/2019
4 Công văn số 1412 /SNV- XDCQ&CTTN ngày 30/9/2016 của Sở Nội vụ về việc khảo sát, xây dựng Quy định về chức danh, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn
Số/Ký hiệu: 1412 /SNV- XDCQ&CTTN ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4485 lượt / Tải về: 204 lượt

V/v khảo sát, xây dựng Quy định về chức danh, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn
30/09/2016
5 Báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 59/BC-UBBC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4291 lượt / Tải về: 96 lượt

Tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
09/05/2016
6 Công văn số 110 /SNV-XDCQ ngày 25/01/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị thành lập Uỷ ban bầu cử ở cấp huyện, cấp xã
Số/Ký hiệu: 110 /SNV-XDCQ ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4025 lượt / Tải về: 93 lượt

Đề nghị thành lập Uỷ ban bầu cử ở cấp huyện, cấp xã
25/01/2016
7 Công văn số 1221 /SNV-XDCQ ngày 22/10/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp
Số/Ký hiệu: 1221 /SNV-XDCQ ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 4010 lượt / Tải về: 124 lượt

V/v góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp
22/10/2015
8 Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 24/CT-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3913 lượt / Tải về: 52 lượt

Về việc giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19/10/2015
9 Công văn số 658/SNV-TCBC ngày 23/6/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 658/SNV-TCBC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4569 lượt / Tải về: 62 lượt

Về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ
23/06/2015
10 Công văn số 266 /SNV-XDCQ ngày 20/3/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc tham gia góp ý dự thảo Báo cáo và lấy Phiếu ý kiến về mô hình tổ chức chính quyền địa phương (kèm dự thảo)
Số/Ký hiệu: 266 /SNV-XDCQ ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 4886 lượt / Tải về: 167 lượt

Về việc tham gia góp ý dự thảo Báo cáo và lấy Phiếu ý kiến về mô hình tổ chức chính quyền địa phương
20/03/2015
11 Công văn số 167/SNV-XDCQ ngày 09/2/2015 của Sở Nội vụ Quảng Nam về việc tuyển dụng đối với học viên Đề án 500 khoá III
Số/Ký hiệu: 167/SNV-XDCQ ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 5731 lượt / Tải về: 274 lượt

Về việc tuyển dụng đối với học viên Đề án 500 khoá III
09/02/2015
12 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 02/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 11202 lượt / Tải về: 1668 lượt

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21/01/2014
13 Công văn số 1695/SNV- XDCQ ngày 04/10/2013 của Sở Nội vụ về việc phối hợp cử cán bộ tham gia kiểm tra hồ sơ, bản đồ ĐGHC gốc nội nghiệp các cấp tỉnh Quảng Nam.
Số/Ký hiệu: 1695/SNV- XDCQ ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 5233 lượt / Tải về: 36 lượt

Về việc phối hợp cử cán bộ tham gia kiểm tra hồ sơ, bản đồ ĐGHC gốc nội nghiệp các cấp tỉnh Quảng Nam.
04/10/2013
14 Công văn số 1694/SNV- XDCQ ngày 04/10/2013 của Sở Nội vụ về việc phối hợp tạo điều kiện kiểm tra hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc nội nghiệp.
Số/Ký hiệu: 1694/SNV- XDCQ ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 4924 lượt / Tải về: 25 lượt

Về việc phối hợp tạo điều kiện kiểm tra hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc nội nghiệp.
04/10/2013
15 Công văn số 1696/SNV- XDCQ ngày 04/10/2013 của Sở Nội vụ về việc tổ chức kiểm tra hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc nội nghiệp các cấp (Lịch kiểm tra kèm theo).
Số/Ký hiệu: 1696/SNV- XDCQ ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 5155 lượt / Tải về: 62 lượt

Công văn số 1696/SNV- XDCQ ngày 04/10/2013 của Sở Nội vụ về việc tổ chức kiểm tra hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc nội nghiệp các cấp (Lịch kiểm tra kèm theo).
04/10/2013
16 Nghị định số 73/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Số/Ký hiệu: 73/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 5426 lượt / Tải về: 49 lượt

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
15/07/2013
17 Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 627/HD-SNV ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 7739 lượt / Tải về: 195 lượt

Hướng dẫn số 627/HD-SNV ngày 28/6/2013 của Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
28/06/2013
18 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2083/KH-UBND ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 7522 lượt / Tải về: 262 lượt

Kế hoạch số 2083/KH-UBND ngày 11/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
11/06/2013
19 Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Trần Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 1619/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 5642 lượt / Tải về: 65 lượt

Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Trần Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, nhiệm kỳ 2011-2016
17/05/2013
20 Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Nhuần giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện bắc Trà My, nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 1620/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 6675 lượt / Tải về: 80 lượt

Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Nhuần giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện bắc Trà My, nhiệm kỳ 2011-2016
17/05/2013

Chế độ chính sách
Hệ thống quản lý

Quản lý Nhà nướcLIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ