Văn bản - Công chức Viên chức
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 211 items in 11 pages
81 Công văn số 1142/SNV-CCVC ngày 06/10/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1142/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2608 lượt / Tải về: 72 lượt

Về thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ
06/10/2015
82 V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
Số/Ký hiệu: Công văn số 1053 /SNV-CCVC ngày 16/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 5826 lượt / Tải về: 339 lượt

V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
16/09/2015
83 Thông báo số 1054/TB-SNV ngày 16/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc kết quả thẩm tra của Bộ Nội vụ về danh sách tinh giản biên chế năm 2015
Số/Ký hiệu: 1054/TB-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4705 lượt / Tải về: 603 lượt

Về việc kết quả thẩm tra của Bộ Nội vụ về danh sách tinh giản biên chế năm 2015
16/09/2015
84 Công văn số 1018/SNV-CCVC ngày 10/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng và danh sách tiền lương cán bộ, công chức và công chức cấp xã của năm 2014.
Số/Ký hiệu: 1018/SNV-CCVC ; Người ký: Lưu Tấn Lại
Đã xem: 2756 lượt / Tải về: 49 lượt

V/v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng và danh sách tiền lương cán bộ, công chức và công chức cấp xã của năm 2014.
10/09/2015
85 Thông báo số 600-TB/TU ngày 08/9/2015 của Tỉnh ủy Quảng Nam về Nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
Số/Ký hiệu: 600-TB/TU ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 1867 lượt / Tải về: 40 lượt

Nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
08/09/2015
86 Công văn số 9691/CV-BTCTW ngày 08/9/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về việc phúc đáp công văn số 3438/CV-BTCngafy 23/7/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 9691/CV-BTCTW ; Người ký: Lê Ngọc Hoan
Đã xem: 1819 lượt / Tải về: 36 lượt

Về việc phúc đáp công văn số 3438/CV-BTCngafy 23/7/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam
08/09/2015
87 Công văn số 1012/SNV-CCVC ngày 08/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo nghỉ hưu năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.
Số/Ký hiệu: 1012 /SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3242 lượt / Tải về: 251 lượt

Về việc báo cáo nghỉ hưu năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.
08/09/2015
88 Quyết định số 3946/UBND-VX ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về điều động, luân chuyển giáo viên năm 2015
Số/Ký hiệu: 3946/UBND-VX ; Người ký: Nguyễn Chín
Đã xem: 5171 lượt / Tải về: 752 lượt

Về điều động, luân chuyển giáo viên năm 2015
03/09/2015
89 Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 30/7/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về việc bổ sung đối tượng thực hiện chế độ, chính sách theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 36-HD/BTCTW ; Người ký: Lê Quang Trung
Đã xem: 7772 lượt / Tải về: 951 lượt

Về việc bổ sung đối tượng thực hiện chế độ, chính sách theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ
30/07/2015
90 Công văn số 710/SNV-CCVC ngày 01/7/2015 của Sở Nội vụ Quảng Nam về việc báo cáo danh sách CBCC được điều động, thuyên chuyển về công tác tại các Hội đặc thù thuộc tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
Số/Ký hiệu: 710/SNV-CCVC ; Người ký: Lưu Tấn Lại
Đã xem: 3526 lượt / Tải về: 190 lượt

Về việc báo cáo danh sách CBCC được điều động, thuyên chuyển về công tác tại các Hội đặc thù thuộc tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
01/07/2015
91 Công văn số 2435/UBND-NC ngày 08 tháng 6 năm 2015 về việc công tác cán bộ Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2435/UBND-NC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3017 lượt / Tải về: 27 lượt

Về việc công tác cán bộ Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam
08/06/2015
92 Kế hoạch số 2140 /KH-UBND ngày 22/5/2015 về việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế (giai đoạn 2015-2021)
Số/Ký hiệu: 2140/KH-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 6440 lượt / Tải về: 651 lượt

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế (giai đoạn 2015-2021)
22/05/2015
93 Công văn số 496/SNV-CCVC ngày 18/5/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo chức danh ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Số/Ký hiệu: 496/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3685 lượt / Tải về: 175 lượt

Về việc báo cáo chức danh ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
18/05/2015
94 Biểu mẫu Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ công chức nữ năm 2014
Số/Ký hiệu: 69/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3666 lượt / Tải về: 83 lượt

Biểu mẫu Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ công chức nữ năm 2014
19/03/2015
95 Công văn số 245/SNV-CCVC ngày 18/3/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên năm 2015.
Số/Ký hiệu: 245/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4705 lượt / Tải về: 217 lượt

Về việc thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên năm 2015.
18/03/2015
96 Công văn số 154/SNV-CCVC ngày 06/3/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN Chương trình chuyên viên chính mở tại Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 154/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3379 lượt / Tải về: 59 lượt

Về việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN Chương trình chuyên viên chính mở tại Quảng Nam
06/03/2015
97 Công văn số 201/SNV-CCVC ngày 05/3/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2015
Số/Ký hiệu: 201/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 3577 lượt / Tải về: 81 lượt

Về việc chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2015
05/03/2015
98 Công văn số 202/SNV-CCVC ngày 05/3/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc chiêu sinh lớp tiếng Anh năm 2015
Số/Ký hiệu: 202/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 3163 lượt / Tải về: 47 lượt

Về việc chiêu sinh lớp tiếng Anh năm 2015
05/03/2015
99 Công văn số 159 /SNV-CCVC ngày 09/02/2015 của Sở Nội vụ về việc báo cáo danh sách, số lượng công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật năm 2014
Số/Ký hiệu: 159 /SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3660 lượt / Tải về: 138 lượt

Báo cáo danh sách, số lượng công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật năm 2014
09/02/2015
100 Công văn số 1457/SNV- CCVC ngày 28/11/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo công tác cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số (kèm biểu mẫu)
Số/Ký hiệu: 1457/SNV- CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3556 lượt / Tải về: 109 lượt

Về việc báo cáo công tác cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số
03/12/2014
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ