Văn bản - Công chức Viên chức
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 211 items in 11 pages
181 Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 81 /2008/QĐ-BGDĐT ; Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Đã xem: 7640 lượt / Tải về: 538 lượt

Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 81 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
31/12/2008
182 Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ban hành ngày 05/12/2008 của Bộ Giao thông - Vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số/Ký hiệu: 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT GTVT. Hồ Nghĩa Dũng
Đã xem: 5696 lượt / Tải về: 510 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
05/12/2008
183 Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2008-2010 và đến năm 2015
Số/Ký hiệu: 3141/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 3541 lượt / Tải về: 45 lượt

Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2008-2010 và đến năm 2015
25/09/2008
184 Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ban hành ngày 15/07/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp
Số/Ký hiệu: 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BTNMT. Phạm Khôi Nguyên
Đã xem: 5516 lượt / Tải về: 509 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
15/07/2008
185 Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ban hành ngày 14/07/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Số/Ký hiệu: 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BGDĐT. Nguyễn Thiện Nhân
Đã xem: 4925 lượt / Tải về: 238 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
14/07/2008
186 Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ban hành ngày 30/06/2008 của Bộ thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Số/Ký hiệu: 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BTTTT. Lê Doãn Hợp
Đã xem: 7895 lượt / Tải về: 728 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
30/06/2008
187 Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ban hành ngày 18/06/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số/Ký hiệu: 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BKHCN. Hoàng Văn Phong
Đã xem: 4801 lượt / Tải về: 405 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
18/06/2008
188 Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ban hành ngày 06/06/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng văn hóa và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Số/Ký hiệu: 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BVHTTDL. Hoàng Tuấn Anh
Đã xem: 8163 lượt / Tải về: 1199 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
06/06/2008
189 Thông tư số 04/2008/TT-BNV ban hành ngày 04/06/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
Số/Ký hiệu: 04/2008/TT-BNV ; Người ký: BT. Trần Văn Tuấn
Đã xem: 6371 lượt / Tải về: 762 lượt

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
04/06/2008
190 Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ban hành ngày 28/5/2008 của Bộ Công thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số/Ký hiệu: 07/2008/TTLT-BCT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BCT. Vũ Huy Hoàng
Đã xem: 7747 lượt / Tải về: 1245 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
28/05/2008
191 Ban hành Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 68/2008/QĐ-BNN ; Người ký: Cao Đức Phát
Đã xem: 3676 lượt / Tải về: 40 lượt

Quyết định số 68/2008/QĐ-BNN ngày 27/5/2008 của Bộ NN&PTNT về Ban hành Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27/05/2008
192 Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ban hành ngày 06/05/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số/Ký hiệu: 90/2009/TTLT-BTC-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BTC. Vũ Văn Ninh
Đã xem: 8194 lượt / Tải về: 1608 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
06/05/2008
193 Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ban hành ngày 25/04/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số/Ký hiệu: 03/2008/TTLT-BYT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BYT. Nguyễn Quốc Triệu
Đã xem: 9240 lượt / Tải về: 1865 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
25/04/2008
194 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ban hành 02/04/2008 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Số/Ký hiệu: 10/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 2945 lượt / Tải về: 16 lượt

Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
02/04/2008
195 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ
Số/Ký hiệu: 11/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 2695 lượt / Tải về: 50 lượt

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ
02/04/2008
196 Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 11/2008/Q§-BTTTT ; Người ký: Lê Doãn Hợp
Đã xem: 3859 lượt / Tải về: 178 lượt

Quyết định số 11/2008/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
28/03/2008
197 Ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công Thương
Số/Ký hiệu: 04/2008/QĐ-BCT ; Người ký: Vũ Huy Hoàng
Đã xem: 4029 lượt / Tải về: 99 lượt

Quyết định số 04/2008/QĐ-BCT ngày 03/3/2008 của Bộ Công thương về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công Thương
03/03/2008
198 Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12 ban hành ngày 11/12/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 545/2007/UBTVQH12 ; Người ký: CT. Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 4928 lượt / Tải về: 250 lượt

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
11/12/2007
199 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ban hành ngày 14/11/2007 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 50/2007/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 2991 lượt / Tải về: 21 lượt

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Quyết định số 211/2006/QĐ-TTg ngày 14/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;
14/11/2007
200 Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 02/2007/TT-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 28186 lượt / Tải về: 6925 lượt

Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
25/05/2007
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ