Văn bản - Công chức Viên chức
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 222 items in 12 pages
181 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ban hành ngày 01/01/2010 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức
Số/Ký hiệu: 13/2010/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 6097 lượt / Tải về: 758 lượt

Hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức
01/01/2010
182 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh về ban hành quy định cơ chế chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài
Số/Ký hiệu: 42/2009/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 3284 lượt / Tải về: 25 lượt

Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày Ban hành quy định cơ chế chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài
30/11/2009
183 Quyết định số 3053/QĐ-UBND ban hành ngày 08/09/2009 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2009-2010 và đến năm 2015
Số/Ký hiệu: 3053/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 3199 lượt / Tải về: 17 lượt

Về việc bổ sung danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2009-2010 và đến năm 2015
08/09/2009
184 Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ban hành ngày 05/08/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số/Ký hiệu: 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT KHĐT. Võ Hồng Phúc
Đã xem: 6856 lượt / Tải về: 754 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
05/08/2009
185 Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”
Số/Ký hiệu: 141/2009/TT-BTC ; Người ký: Phạm Sỹ Danh
Đã xem: 3771 lượt / Tải về: 59 lượt

Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”
13/07/2009
186 Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ban hành ngày 27/05/2009 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Số/Ký hiệu: 02/2009/TTLT-BNG-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn, BT NgV. Phạm Gia Khiêm
Đã xem: 5385 lượt / Tải về: 372 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
27/05/2009
187 Quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ
Số/Ký hiệu: 01/2009/TT-BNG ; Người ký: Phạm Gia Khiêm
Đã xem: 4293 lượt / Tải về: 115 lượt

Quyết định số 01/2009/TT-BNG ngày 22/5/2009 về việc Quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ
22/05/2009
188 Quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 04/2009/TT-BGTVT ; Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Đã xem: 4436 lượt / Tải về: 129 lượt

Quyết định số 04/2009/TT-BGTVT ngày 08/5/2009 của Bộ Giao thông-Vận tải về Quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
08/05/2009
189 Hướng dẫn số 1399/HD-UBND ngày 05/05/2009 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
Số/Ký hiệu: 1399/HD-UBND ; Người ký: CT. Lê Minh Ánh
Đã xem: 4288 lượt / Tải về: 260 lượt

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
05/05/2009
190 Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ban hành ngày 28/04/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã
Số/Ký hiệu: 01/2009/TTLT-BTP-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn, BT BTP. Hà Hùng Cường
Đã xem: 9906 lượt / Tải về: 1892 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
28/04/2009
191 Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ban hành ngày 13/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - Tổng TT. Trần Văn Truyền
Đã xem: 4742 lượt / Tải về: 308 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
13/03/2009
192 Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 81 /2008/QĐ-BGDĐT ; Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Đã xem: 7896 lượt / Tải về: 544 lượt

Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 81 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
31/12/2008
193 Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ban hành ngày 05/12/2008 của Bộ Giao thông - Vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số/Ký hiệu: 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT GTVT. Hồ Nghĩa Dũng
Đã xem: 5954 lượt / Tải về: 510 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
05/12/2008
194 Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2008-2010 và đến năm 2015
Số/Ký hiệu: 3141/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 3798 lượt / Tải về: 46 lượt

Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2008-2010 và đến năm 2015
25/09/2008
195 Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ban hành ngày 15/07/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp
Số/Ký hiệu: 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BTNMT. Phạm Khôi Nguyên
Đã xem: 5779 lượt / Tải về: 509 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
15/07/2008
196 Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ban hành ngày 14/07/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Số/Ký hiệu: 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BGDĐT. Nguyễn Thiện Nhân
Đã xem: 5176 lượt / Tải về: 238 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
14/07/2008
197 Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ban hành ngày 30/06/2008 của Bộ thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Số/Ký hiệu: 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BTTTT. Lê Doãn Hợp
Đã xem: 8139 lượt / Tải về: 728 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
30/06/2008
198 Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ban hành ngày 18/06/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số/Ký hiệu: 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BKHCN. Hoàng Văn Phong
Đã xem: 5045 lượt / Tải về: 405 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
18/06/2008
199 Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ban hành ngày 06/06/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng văn hóa và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Số/Ký hiệu: 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BVHTTDL. Hoàng Tuấn Anh
Đã xem: 8458 lượt / Tải về: 1199 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
06/06/2008
200 Thông tư số 04/2008/TT-BNV ban hành ngày 04/06/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
Số/Ký hiệu: 04/2008/TT-BNV ; Người ký: BT. Trần Văn Tuấn
Đã xem: 6650 lượt / Tải về: 762 lượt

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
04/06/2008
Hình ảnh có liên quan


Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ