Văn bản - Công chức Viên chức
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 209 items in 11 pages
81 Thông báo số 1054/TB-SNV ngày 16/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc kết quả thẩm tra của Bộ Nội vụ về danh sách tinh giản biên chế năm 2015
Số/Ký hiệu: 1054/TB-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4636 lượt / Tải về: 603 lượt

Về việc kết quả thẩm tra của Bộ Nội vụ về danh sách tinh giản biên chế năm 2015
16/09/2015
82 Công văn số 1018/SNV-CCVC ngày 10/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng và danh sách tiền lương cán bộ, công chức và công chức cấp xã của năm 2014.
Số/Ký hiệu: 1018/SNV-CCVC ; Người ký: Lưu Tấn Lại
Đã xem: 2689 lượt / Tải về: 49 lượt

V/v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng và danh sách tiền lương cán bộ, công chức và công chức cấp xã của năm 2014.
10/09/2015
83 Thông báo số 600-TB/TU ngày 08/9/2015 của Tỉnh ủy Quảng Nam về Nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
Số/Ký hiệu: 600-TB/TU ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 1798 lượt / Tải về: 40 lượt

Nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
08/09/2015
84 Công văn số 9691/CV-BTCTW ngày 08/9/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về việc phúc đáp công văn số 3438/CV-BTCngafy 23/7/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 9691/CV-BTCTW ; Người ký: Lê Ngọc Hoan
Đã xem: 1755 lượt / Tải về: 36 lượt

Về việc phúc đáp công văn số 3438/CV-BTCngafy 23/7/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam
08/09/2015
85 Công văn số 1012/SNV-CCVC ngày 08/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo nghỉ hưu năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.
Số/Ký hiệu: 1012 /SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3180 lượt / Tải về: 251 lượt

Về việc báo cáo nghỉ hưu năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.
08/09/2015
86 Quyết định số 3946/UBND-VX ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về điều động, luân chuyển giáo viên năm 2015
Số/Ký hiệu: 3946/UBND-VX ; Người ký: Nguyễn Chín
Đã xem: 5099 lượt / Tải về: 752 lượt

Về điều động, luân chuyển giáo viên năm 2015
03/09/2015
87 Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 30/7/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về việc bổ sung đối tượng thực hiện chế độ, chính sách theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 36-HD/BTCTW ; Người ký: Lê Quang Trung
Đã xem: 7665 lượt / Tải về: 940 lượt

Về việc bổ sung đối tượng thực hiện chế độ, chính sách theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ
30/07/2015
88 Công văn số 710/SNV-CCVC ngày 01/7/2015 của Sở Nội vụ Quảng Nam về việc báo cáo danh sách CBCC được điều động, thuyên chuyển về công tác tại các Hội đặc thù thuộc tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
Số/Ký hiệu: 710/SNV-CCVC ; Người ký: Lưu Tấn Lại
Đã xem: 3452 lượt / Tải về: 190 lượt

Về việc báo cáo danh sách CBCC được điều động, thuyên chuyển về công tác tại các Hội đặc thù thuộc tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
01/07/2015
89 Công văn số 2435/UBND-NC ngày 08 tháng 6 năm 2015 về việc công tác cán bộ Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2435/UBND-NC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2955 lượt / Tải về: 27 lượt

Về việc công tác cán bộ Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam
08/06/2015
90 Kế hoạch số 2140 /KH-UBND ngày 22/5/2015 về việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế (giai đoạn 2015-2021)
Số/Ký hiệu: 2140/KH-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 6368 lượt / Tải về: 650 lượt

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế (giai đoạn 2015-2021)
22/05/2015
91 Công văn số 496/SNV-CCVC ngày 18/5/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo chức danh ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Số/Ký hiệu: 496/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3626 lượt / Tải về: 175 lượt

Về việc báo cáo chức danh ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
18/05/2015
92 Biểu mẫu Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ công chức nữ năm 2014
Số/Ký hiệu: 69/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3606 lượt / Tải về: 83 lượt

Biểu mẫu Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ công chức nữ năm 2014
19/03/2015
93 Công văn số 245/SNV-CCVC ngày 18/3/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên năm 2015.
Số/Ký hiệu: 245/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4638 lượt / Tải về: 217 lượt

Về việc thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên năm 2015.
18/03/2015
94 Công văn số 154/SNV-CCVC ngày 06/3/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN Chương trình chuyên viên chính mở tại Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 154/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3315 lượt / Tải về: 59 lượt

Về việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN Chương trình chuyên viên chính mở tại Quảng Nam
06/03/2015
95 Công văn số 201/SNV-CCVC ngày 05/3/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2015
Số/Ký hiệu: 201/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 3512 lượt / Tải về: 81 lượt

Về việc chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2015
05/03/2015
96 Công văn số 202/SNV-CCVC ngày 05/3/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc chiêu sinh lớp tiếng Anh năm 2015
Số/Ký hiệu: 202/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 3097 lượt / Tải về: 47 lượt

Về việc chiêu sinh lớp tiếng Anh năm 2015
05/03/2015
97 Công văn số 159 /SNV-CCVC ngày 09/02/2015 của Sở Nội vụ về việc báo cáo danh sách, số lượng công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật năm 2014
Số/Ký hiệu: 159 /SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3601 lượt / Tải về: 138 lượt

Báo cáo danh sách, số lượng công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật năm 2014
09/02/2015
98 Công văn số 1457/SNV- CCVC ngày 28/11/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo công tác cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số (kèm biểu mẫu)
Số/Ký hiệu: 1457/SNV- CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3486 lượt / Tải về: 109 lượt

Về việc báo cáo công tác cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số
03/12/2014
99 Công văn số 1410/SNV-CCVC ngày 17/11/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CB, CC năm 2014 (kèm biểu mẫu)
Số/Ký hiệu: 1410/SNV-CCVC ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 3574 lượt / Tải về: 66 lượt

Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CB, CC năm 2014
17/11/2014
100 Công văn số 1304/SNV-CCVC ngày 29/10/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức (kèm phụ lục)
Số/Ký hiệu: 1304/SNV-CCVC ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 4504 lượt / Tải về: 396 lượt

V/v đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức (kèm phụ lục)
29/10/2014
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước
    

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ