Văn bản - Công chức Viên chức
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 235 items in 12 pages
181 Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ban hành ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uû ban nh©n d©n tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ; Người ký: Nguyễn Thái Bình, Phạm Vũ Luận
Đã xem: 13844 lượt / Tải về: 2389 lượt

Thông tư liên tịch Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
19/10/2011
182 Quy định tiêu chuẩn Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 09/2011/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Đã xem: 4626 lượt / Tải về: 123 lượt

Thông tư số 09/2011/TT-TTCP ngày 12/9/2011 của Thanh tra Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
12/09/2011
183 Quyết định của UBND tỉnh ban hành Đề án Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 2835 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3786 lượt / Tải về: 43 lượt

Ban hành Đề án Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020
07/09/2011
184 Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Đề án Đào tạo ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015
Số/Ký hiệu: 2607/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3618 lượt / Tải về: 22 lượt

Ban hành Đề án Đào tạo ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015
19/08/2011
185 Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ban hành 28/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ về hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT VPCP. Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 6445 lượt / Tải về: 425 lượt

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
28/01/2011
186 Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 29/2010/TT-BTNMT ; Người ký: Phạm Khôi Nguyên
Đã xem: 3580 lượt / Tải về: 38 lượt

Thông tư số 29/2010/TT-BTNMT ngày 22/11/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
22/11/2010
187 Thông tư của Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức
Số/Ký hiệu: 139/2010/TT-BTC ; Người ký: Trương Chí Trung
Đã xem: 9104 lượt / Tải về: 852 lượt

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức
21/09/2010
188 Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-UBDT-BNV ban hành ngày 17/09/2010 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số/Ký hiệu: 04/2010/TTLT-UBDT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn, BT UBDT. Giàng Seo Phử
Đã xem: 6424 lượt / Tải về: 528 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; ...
17/09/2010
189 Quyết định số 08 /2010/QĐ-UBND ban hành ngày 28/05/2010 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 08/2010/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Lê Minh Ánh
Đã xem: 5654 lượt / Tải về: 150 lượt

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 184/2003/QĐ-TTg ngày 08/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; Quyết định 03/2008/QĐ-TTg ngày 07/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 184/2003/QĐ-TTg;
28/05/2010
190 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
Số/Ký hiệu: 46/2010/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 12760 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
27/04/2010
191 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Số/Ký hiệu: 24/2010/NĐ-CP ; Người ký: TT. Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 15180 lượt / Tải về: 2717 lượt

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
15/03/2010
192 Nghi định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 của Chính phủ về Đào tạo bồi dưỡng công chức
Số/Ký hiệu: 18/2010/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 12836 lượt / Tải về: 1753 lượt

Nghi định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 của Chính phủ về Đào tạo bồi dưỡng công chức
05/03/2010
193 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/01/2010 Quy định những người là công chức
Số/Ký hiệu: 06/2010/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 27193 lượt / Tải về: 6566 lượt

Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/01/2010 Quy định những người là công chức
25/01/2010
194 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ban hành ngày 01/01/2010 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức
Số/Ký hiệu: 13/2010/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 6721 lượt / Tải về: 785 lượt

Hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức
01/01/2010
195 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh về ban hành quy định cơ chế chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài
Số/Ký hiệu: 42/2009/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 3721 lượt / Tải về: 25 lượt

Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày Ban hành quy định cơ chế chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài
30/11/2009
196 Quyết định số 3053/QĐ-UBND ban hành ngày 08/09/2009 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2009-2010 và đến năm 2015
Số/Ký hiệu: 3053/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 3578 lượt / Tải về: 17 lượt

Về việc bổ sung danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2009-2010 và đến năm 2015
08/09/2009
197 Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ban hành ngày 05/08/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số/Ký hiệu: 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT KHĐT. Võ Hồng Phúc
Đã xem: 7352 lượt / Tải về: 754 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
05/08/2009
198 Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”
Số/Ký hiệu: 141/2009/TT-BTC ; Người ký: Phạm Sỹ Danh
Đã xem: 4248 lượt / Tải về: 59 lượt

Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”
13/07/2009
199 Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ban hành ngày 27/05/2009 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Số/Ký hiệu: 02/2009/TTLT-BNG-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn, BT NgV. Phạm Gia Khiêm
Đã xem: 5831 lượt / Tải về: 372 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
27/05/2009
200 Quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ
Số/Ký hiệu: 01/2009/TT-BNG ; Người ký: Phạm Gia Khiêm
Đã xem: 4805 lượt / Tải về: 115 lượt

Quyết định số 01/2009/TT-BNG ngày 22/5/2009 về việc Quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ
22/05/2009

Chế độ chính sách
Hệ thống quản lý

Quản lý Nhà nướcLIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ