Danh bạ điện thoại và email công chức Sở Nội vụ
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở Nội vụ
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
61 Nghiệp Nguyễn Văn Nghiệp
Chuyên viên
Ban Thi đua – Khen thưởng
0972 180 082
3 852752

vannghiepsnv@gmail.com
62 Quý Phạm Ngọc Quý
Kế toán
Ban Thi đua – Khen thưởng
0905 235 577
3 828577

quytdktqnam@gmail.com
63 Quế Phạm Thị Quế
Văn thư
Ban Thi đua – Khen thưởng
0983 756 269
3 813689

64 Huy Trương Quang Huy
Chuyên viên
Ban Thi đua – Khen thưởng
0934888343


65 Vương Trần Dương Vương
Nhân viên
Ban Thi đua – Khen thưởng
0357 987 807


tranduongvuongtdkt@gmail.com
66 Phương Đỗ Thị Thanh Phương
Chuyên viên
Ban Thi đua – Khen thưởng
0988664863


67 Thư Nguyễn Thị Anh Thư
Chi Cục trưởng
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0905 023 415
3 813 817

athuqnam@yahoo.com.vn
68 Phương Nguyễn Thị Minh Phương
P. Giám đốc TT lưu trữ
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0935 220 167
3 555 022

phuongttltqnam@gmail.com
69 Lan Trần Thị Thanh Lan
Kế toán
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0901 164 222
3 555 022

70 Oanh Trần Thị Kiều Oanh
P.Chánh Văn phòng
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0935 822 359
3 812 697

oanhttltqnam@gmail.com
71 Trang Lâm Thị Xuân Trang
Lưu trữ viên
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0905 868 389
3 555 022

trangttltqnam@gmail.com
72 Vương Nguyễn Quốc Vương
Chuyên viên
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0988 327 696
3 555 022

73 Nguyệt Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Chuyên viên
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0777 485 237
3 555 022

nguyenthithunguyetdl@gmail.com
74 Thanh Trương Thị Thu Thanh
Lưu trữ viên
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0903 534 269
3 812 697

 
75 Thảo Lê Thị Phương Thảo
Chuyên viên
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0905 141 161
3 811 097

thaolevn2013@yahoo.com
76 Thương Nguyễn Thị Thu Thương
Kế toán
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
  0983 911123
3 812 697

thuthuongsnv@gmail.com
77 Minh Trần Văn Minh
Chuyên viên
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0914228468
3 555 022

tranvanminh007@gmail.com
78 Vy Nguyễn Thị Hàn Vy
Chuyên viên
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0976 214 954
3 555 022

hanvyvtlt@gmail.com
79  Lý Nguyễn Thị Kim Lý
Phó Trưởng phòng
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0377 642 186
3 811 097

nguyenthikimly69@gmail.com
80 Mính Nguyễn Mính
Phó trưởng Ban Tôn Giáo
Ban Tôn giáo
0982 303 056
3 852986

minhbtg92@yahoo.com.vn