Danh bạ điện thoại và email công chức Sở Nội vụ
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở Nội vụ
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
41 Thủy Nguyễn Thị Thủy
Chuyên viên
Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
0977 761 447
3 810032

nhuthuynvqnam@gmail.com
42 Giang Trương Hồng Giang
Trưởng phòng
Phòng Cải cách hành chính
0914 065 627
3 833557

giangsnv@gmail.com
43 Đức Nguyễn Văn Nhật Đức
P.Trưởng phòng
Phòng Cải cách hành chính
0913 419 359
3 833199

44 Tâm Đỗ Văn Tâm
P. Trưởng phòng
Phòng Cải cách hành chính
0935 508 509
3 833557

tamnlclc@gmail.com
45 Thảo Nguyễn Phan Nguyên Thảo
Chuyên viên
Phòng Cải cách hành chính
0982 005 135
3 833 199

thaonguyensnv@gmail.com
46 Vũ Bùi Công Vũ
Chuyên viên
Phòng Cải cách hành chính
0983 876 525
3 833 199

congvuqn@gmail.com
47 Thuỷ Trương Thị Thanh Thuỷ
Chuyên viên
Phòng Cải cách hành chính
0934 798 895
3 833199

truongthithanhthuy3108@gmail.com
48 Giang Hồ Mân Giang
Chuyên viên
Phòng Cải cách hành chính
0935079094
3833199

homangiang83@gmail.com
49 Tiên Phạm Phan Hòa Tiên
Chuyên viên
Phòng Cải cách hành chính
0935808486
3833199

hoatien1992@gmail.com
50 Lân Võ Thanh Lân
P.Chánh TT
Thanh tra sở
0905 430 427
3 838515

lansnvqnam@gmail.com
51 Trinh Phạm Thị Lan Trinh
Chuyên viên
Thanh tra sở
0767 078 909
3 838515

lantrinhsnv@gmail.com
52 Hương Võ Thị Thu Hương
Chuyên viên
Thanh tra sở
0982 030 604
3 838515

huongsnv@gmail.com
53 Hơn Trương Thị Hơn
Chuyên viên
Thanh tra sở
0935279409
3838515

truonghonhon@gmail.com
54 Cảnh Đinh Tất Cảnh
Chuyên viên
Thanh tra sở
0393 366 994
3 838515

dinhtatcanhsnv@gmail.com
55 Huân Võ Nguyên Huân
P.Trưởng Ban
Ban Thi đua – Khen thưởng
0985 007 717
3 834456

vonguyenhuan@yahoo.com
56 Anh Đặng Thị Kim Anh
Chánh Văn phòng
Ban Thi đua – Khen thưởng
0977 673 405
3 813689

dangkimanh1408@gmail.com
57 Mẫn Trần Thị Mẫn
PTP Nghiệp vụ
Ban Thi đua – Khen thưởng
0905 951 390
3 852751

thanhhuyen26042006@gmail.com
58 Thắng Nguyễn Hồng Thắng
Chuyên viên
Ban Thi đua – Khen thưởng
0918 224 276
3 813689

nguyenhongthangsnv@gmail.com
59 Viên Phan Văn Viên
Chuyên viên
Ban Thi đua – Khen thưởng
0396 097 380
3 813689

vienqn@gmail.com
60 Thắm Châu Thị Hồng Thắm
Chuyên viên
Ban Thi đua – Khen thưởng
0945 313 539
3 852751

hongtham@yahoo.com.vn