Văn bản tỉnh Quảng Nam
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 Thông báo số 01/TB-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội kháo XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá IX nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 01/TB-UBBC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 4228 lượt / Tải về: 366 lượt

Thông báo số 01/TB-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội kháo XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá IX nhiệm kỳ 2016- 2021
04/02/2016
2 Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Nam về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 02/KH-UBBC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 4689 lượt / Tải về: 551 lượt

Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Nam về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
04/02/2016
3 Quyết định số 03/QĐ-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Nam về thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 03/QĐ-UBBC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 4062 lượt / Tải về: 234 lượt

Về thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
04/02/2016
4 Quyết định số 03/QĐ-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Nam Về thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 04/QĐ-UBBC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 4332 lượt / Tải về: 330 lượt

Về thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
04/02/2016
5 Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Nam Về thành lập Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 05/QĐ-UBBC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3987 lượt / Tải về: 228 lượt

Về thành lập Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
04/02/2016
6 Công văn số 145/SNV-XDCQ ngày 04/02/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về mẫu dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử
Số/Ký hiệu: 145/SNV-XDCQ ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3896 lượt / Tải về: 194 lượt

Về mẫu dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử
04/02/2016
7 Hướng dẫn số 04-HD/TCTU ngay 03/02/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 04-HD/TCTU ; Người ký: Lê Văn Dũng
Đã xem: 5115 lượt / Tải về: 508 lượt

Về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
03/02/2016
8 Quyết định số 129-QĐ/TU ngày 03/02/2016 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội kháo XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 129-QĐ/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 3539 lượt / Tải về: 140 lượt

Về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội kháo XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
03/02/2016
9 Công văn số 150/SNV-XDCQ về việc báo cáo danh sách thành viên UBBC tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 150/SNV-XDCQ ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 3445 lượt / Tải về: 151 lượt

Về việc báo cáo danh sách thành viên UBBC tỉnh Quảng Nam
02/02/2016
10 Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 04/CT-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3957 lượt / Tải về: 183 lượt

Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
01/02/2016
11 Kế hoạch số 36/KH-MTTQ-BTT ngày 01/02/2016 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Nam về việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 36/KH-MTTQ-BTT ; Người ký: Võ Xuân Ca
Đã xem: 1171 lượt / Tải về: 48 lượt

Về việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021
01/02/2016
12 Hướng dẫn số 03-HD/BTGTU ngày 28/01/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 03-HD/BTGTU ; Người ký: Đoàn Ngọc Thi
Đã xem: 1291 lượt / Tải về: 66 lượt

Về tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
28/01/2016
13 Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 405/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1182 lượt / Tải về: 37 lượt

Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
27/01/2016
14 Chỉ thị 05-CT/TU ngày 14/01/2016 của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 05-CT/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1557 lượt / Tải về: 99 lượt

Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
14/01/2016

CountDown
Closed City
CountDown2

    
Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ