Văn thư - Lưu trữ
Ngày 27.3, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 1711/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư thay thế: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn thư, đáp ứng các yêu cầu, tiến trình cải cách hành chính, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Vừa qua, Chính phủ đã chính thức ký ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư.
Theo luutru.gov.vn, ngày 14/8/2019, Bộ Nội vụ tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư tại Công văn số 3841/BNV-VTLTNN.
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 tại huyện Thăng Bình.
Tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
Ngày 25/8, tại thành phố Tam Kỳ, Sở Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2017 cho công chức, viên chức tỉnh, huyện.
Ngày 16.3.2017, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu ký ban hành Công văn số 1182/UBND-NC về việc tiếp tục thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:
Ngày 24.01, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn ký ban hành Kế hoạch số 396/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017.
Ngày 14.11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 275/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.
Ngày 27.9, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu ban hành Công văn số 4735/UBND-NC về việc thực hiện tốt công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.
Thực hiện Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2016, ngày 29/8/2016, tại thành phố Tam Kỳ, Sở Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016.
Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 và thay thế Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về việc quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP.
Ngày 17/5/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu ký ban hành Công văn số 2140/UBND-NC về việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ lưu trữ.
Ngày 21.4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ trên địa bản tỉnh.
Kế hoạch kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ của Hội đồng kiểm tra - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 của UBND tỉnh, từ ngày 28 đến ngày 30/10, Sở Nội vụ tỉnh đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn thư, lưu trữ.
Ngày 21/8/2014, liên bộ Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
Các tin khác :
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ