Sơ kết công tác ngành nội vụ tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2013
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 16/07/2013 .Lượt xem: 4238 lượt.
Sáng ngày 16.7, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Nội vụ, Trưởng, Phó, công chức các Phòng, Ban, Chi cục thuộc Sở; lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh. Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Công Hai, Phó Giám đốc thường trực Sở Nội vụ đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 của ngành nội vụ.


Theo đó, báo cáo tập trung đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2013 trên các mặt: về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; về tổ chức bộ máy, biên chế; xây dựng chính quyền; lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; cải cách hành chính; quản lý tổ chức hội; công tác quản lý nhà nước về thanh niên;  lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo; Thi đua, Khen thưởng; lĩnh vực quản lý nhà nước về Văn thư, Lưu trữ; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo... 

Đặc biệt, công tác tham mưu UBND tỉnh về các văn bản, đề án đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng như: dự thảo Đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; Quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội và cán bộ quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh; Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; Đề án quy định mức chi cho việc thực hiện hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành cơ chế, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài; Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã; Đề án kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác QLNN về tôn giáo trên địa bàn tỉnh...

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2013, toàn ngành nội vụ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cơ bản bảo đảm theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, một số lĩnh vực tiếp tục chuyển biến tích cực, hiệu quả. Kết quả rõ nét nhất là các chủ trương, chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh được các Sở, ngành, các huyện, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, đầy đủ. Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác của ngành nội vụ góp phần phát triển công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà...

....Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, Sở Nội vụ là một Sở quản lý nhà nước đa ngành, nhiều lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm. Vì vậy, trong quá trình thực thi công vụ, những người làm công tác nội vụ không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế; những khó khăn nhất định, thậm chí nhiều công việc rất áp lực đôi khi đến khổ tâm...
Đ/c: Nguyễn Hữu Sáng 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện Báo cáo và hiến kế giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao của ngành trong 6 tháng cuối năm 2013 và những năm tiếp theo.


 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng xác định và nhấn mạnh 12 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng còn lại của năm 2013 đó là:

1. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị, Kế hoạch của UBND tỉnh về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 


2. Tiếp tục tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về củng cố tổ chức bộ máy ở một số cơ quan, đơn vị. Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

3. Đẩy mạnh công tác luân chuyển giáo viên. Tích cực tham mưu bố trí việc làm cho học sinh, sinh viên cử tuyển. Cải tiến, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức công tác nhận xét, đánh giá, phân loại CBCCVC năm 2013. Hoàn thành nhập dữ liệu và vận hành phần mềm quản lý cán bộ.

4. Tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan đến công tác cán bộ trong đó có cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và đẩy mạnh triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2013.

5. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; tăng cường triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp. Xúc tiến nhanh và có hiệu quả Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2013; đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2013 các Sở, ngành, huyện, thành phố. Và triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố. Tiếp tục theo dõi, đánh giá Phó Chủ tịch UBND các xã theo Dự án 600
của Bộ Nội vụ đồng thời tập trung làm tốt công tác tham mưu thực hiện Đề án 500 của tỉnh. Tập trung công tác tuyên truyền giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc đối với CBCC cấp xã.

7. Phối hợp với các tỉnh liên quan và các huyện để giải quyết nhanh những vấn đề có liên quan về địa giới hành chính. Thẩm định hồ sơ, thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về chia tách, thành lập thôn mới theo đề nghị của các địa phương.

8. Tiếp tục thực hiện tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ đột xuất và định kỳ năm 2013 tại các đơn vị, địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra về thực hiện Chỉ thị số 22 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị hành chính.

9. Cùng với việc triển khai Chương trình phát triển thanh niên, tập trung nghiên cứu các văn bản liên quan tham mưu giải quyết chế độ cho Thanh niên xung phong trên tinh thần đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn; nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

10. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản, đề án quản lý, chỉ đạo về công tác văn thư, lưu trữ. Tăng cường công tác hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị.

11. Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 92 của Chính phủ cho các tổ chức tôn giáo và cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; tham mưu UBND tỉnh Đề án “kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh”.

12. Tiếp tục xây dựng các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới. Tham mưu khen thưởng các phong trào thi đua như: Xây dựng nông thôn mới, khen thưởng thành tích năm học, các chương trình, mục tiêu, khen thưởng sản xuất nông nghiệp, khen thưởng phong trào thi đua quyết thắng...

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên từng địa phương, đơn vị và mỗi CBCC cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ, xây dựng tinh thần đồng thuận cao, đoàn kết tốt. Với quyết tâm chính trị cao, kiên quyết thực hiện cho bằng được phương châm:
"Nắm chắc chủ trương - Bám sát thực tiễn - Nói và làm".

 Văn phòng Sở 


 

 

 

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 Cụm thi đua 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017
Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giao thông vận tải
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức địa chính xã, thị trấn
TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
Huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017 và trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam”
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Sở Nội vụ tổ chức gặp mặt thân mật gia đình CBCC nhân ngày Gia đình Việt Nam 28.6
Sở Nội vụ gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6
Lãnh đạo Sở Nội vụ làm việc với các địa phương về công tác nội vụ 6 tháng đầu năm
Thứ trưởng Bộ Nội vụ thăm và làm việc với Sở Nội vụ Quảng Nam
Sở Nội vụ tập huấn phần mềm chuẩn hóa thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Cơ quan Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6
Sơ kết giai đoạn I đề án 600 tại tỉnh Quảng Nam
“Bí mật” đánh giá kết quả làm việc của toàn bộ cán bộ, công chức
Ban hành Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
20% công chức ở Đà Nẵng thuộc diện thu hút nhân tài
    
1   2  
    
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ