Nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị
Người đăng: nhsquangnam .Ngày đăng: 19/10/2012 .Lượt xem: 6377 lượt.
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện tốt trách nhiệm công vụ. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm: Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Kế hoạch thực hiện Công ước về kiểm soát thuốc lá kèm theo Quyết định 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011; Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 17/8/2006 của UBND tỉnh;
 
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định, kể cả khi đã phân công hoặc ủy quyền cho cấp phó; quán triệt, thực hiện đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả sự chỉ đạo của UBND tỉnh; chủ động tổ chức công việc theo chức năng, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chức trách công vụ, xây dựng cơ quan văn hóa;
 
- Triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình công tác hàng năm của UBND tỉnh, nhất là chất lượng nội dung và thời gian khi chuẩn bị các báo cáo, đề án (trong chương trình công tác, yêu cầu đột xuất của UBND tỉnh) và nội dung trình các kỳ họp Hội đồng nhân tỉnh, các Hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu; tham dự đầy đủ các phiên họp do Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, nếu vắng mặt phải báo cáo (qua Chánh Văn phòng UBND tỉnh) và phải được chủ trì cuộc họp đồng ý;
 
- Đề cao vai trò người đứng đầu, gương mẫu chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; tăng cường công tác quản lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị phụ trách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Có biện pháp khuyến khích, khen thưởng kịp thời đối với những tổ chức và cá nhân thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;
 
- Quán triệt và triển khai trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực (kể cả hội nghị và tiếp khách buổi trưa).
 
- Định kỳ báo cáo việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị trong nội dung báo cáo công tác nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
 
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các trường hợp không chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính để chỉ đạo, xử lý kịp thời.
 
3. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức tốt công tác thông tin, tuyền truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về chủ trương của UBND tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

4. Sở Nội vụ chủ trì thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và sử dụng thời gian làm việc của các cơ quan, đơn vị; đề xuất UBND tỉnh kịp thời khen thưởng những tập thể và cá nhân thực hiện nghiêm và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có nhiều cán bộ, viên chức sai phạm; định kỳ hằng quý, 6 tháng, hằng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Video Clip: "Chuyển biến tích cực sau Chỉ thị 22"
Hiệu quả từ việc thành lập Tổ kiểm tra, giám sát công vụ
'Chiêu độc' trị công chức Việt ăn cắp giờ công
Chữa “bệnh lạ" trong cán bộ, công chức
Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 22 trên địa bàn tỉnh
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về thực hiện Chỉ thị 22 của UBND tỉnh
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ