Dân chủ, công bằng, công khai, khách quan trong quy trình lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm
Người đăng: nhsquangnam .Ngày đăng: 08/10/2012 .Lượt xem: 4279 lượt.
Cho ý kiến về tờ trình QH về Nghị quyết về quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, các Ủy viên UBTVQH khẳng định, việc xây dựng quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm phải được tiến hành trên cơ sở các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ và yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI về xây dựng Đ
Cùng với đó, quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm phải được thực hiện một cách dân chủ, công bằng, công khai, khách quan, có cơ sở pháp lý...

Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu: Tất cả những người nào được QH, HĐND bầu và phê chuẩn đều phải lấy phiếu…

Trong phương án đối tượng lấy phiếu tín nhiệm nói tất cả những chức danh do QH hoặc HĐND bầu và phê chuẩn, đó là nguyên tắc, tất cả những người nào được bầu và phê chuẩn đều phải lấy phiếu. Nhưng trong phương án xử lý có phân biệt đối với những ủy viên bán chuyên trách, kiêm nhiệm thì ủy quyền lại cho Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban hay các Ban của HĐND. Việc lấy phiếu tín nhiệm với những người này nếu như không đạt yêu cầu thì xử lý thế nào, ví dụ như ủy viên kiêm nhiệm đó lại là giám đốc một doanh nghiệp, một tập đoàn hay một chức sắc tôn giáo. Nhưng ở đây phải hiểu để lấy phiếu tín nhiệm đối với ủy viên của ủy ban đó chứ không phải là chức danh, chức vụ giám đốc hay là chức sắc đó. Cho nên, nếu như ủy viên ủy ban mà kiêm nhiệm thì trong số thời gian đó không tham gia hoạt động ở ủy ban, không có  đóng góp cho ủy ban, thế thì ủy ban bỏ phiếu là không tín nhiệm thì có thể dẫn đến khả năng là Hội đồng Dân tộc và các ủy ban đó đề nghị miễn nhiệm vai trò chức vụ ủy viên ủy ban đó chứ không phải là chức vụ ngoài xã hội hoặc trong nhà nước.

Trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật có hai loại ý kiến, loại ý kiến thứ nhất tán thành với dự thảo Nghị quyết là tất cả các chức danh. Loại ý kiến thứ hai ở QH chỉ tập trung vào 4 chức danh chủ chốt. Ủy ban Pháp luật đa số tán thành phương án 2, tức là phương án chỉ 49 chức danh chủ chốt. Điều này cũng đúng với ý kiến lúc đầu trình UBTVQH tại Phiên họp thứ Mười một. Nhưng trong quá trình thảo luận, trình xin ý kiến của Bộ Chính trị thì Bộ Chính trị thấy rằng bây giờ nếu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 thì tất cả những chức danh do QH, HĐND bầu, phê chuẩn phải đưa vào để lấy phiếu tín nhiệm. Còn việc có lấy phiếu tất cả tại kỳ họp QH, kỳ họp HĐND hay không thì Bộ chính trị cho hướng nên có phân cấp. Ở đây dự thảo lại đi theo hướng phân cấp tại kỳ họp thì chỉ có 49 chức danh của QH bầu, phê chuẩn. Còn nữa thì giao lại cho Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban để lấy phiếu. Sau khi có kết quả lấy phiếu ở Hội đồng, Ủy ban sẽ tập hợp lại để báo cáo đưa vào trong nghị quyết chung của QH. Còn bỏ phiếu hay không là công đoạn hai nữa chứ không phải lấy phiếu này là bỏ phiếu ngay. 
 
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu: Tách bạch hai nội dung bỏ phiếu tín nhiệm và lấy phiếu tín nhiệm 
 
Tờ trình lần của UBTVQH và Báo cáo thẩm tra lần này chặt chẽ, bao quát, rõ hơn. Tôi biểu thị sự thống nhất là dự thảo Nghị quyết này căn cứ vào Hiến pháp năm 1992 và sửa đổi năm 2001 và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI. Tôi tán thành 2 nội dung khác nhau, một nội dung là bỏ phiếu tín nhiệm và nội dung là lấy phiếu tín nhiệm.

Về thẩm quyền và phạm vi những người được lấy phiếu tín nhiệm, đề nghị trong nhóm 49 đối tượng có một đối tượng có 2 chức danh bầu tại Kỳ họp thứ Nhất đó là Ủy viên UBTVQH và các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Chủ nhiệm các Ủy ban. Trong này chỉ nói một chức danh, nếu lấy phiếu tín nhiệm chức danh đó thì chưa phù hợp lắm. Tôi đề xuất cứ Ủy viên UBTVQH rồi gạch nối chức danh kia, như thế sẽ tiện hơn, nếu không thì không phù hợp.

Vấn đề thứ hai, về Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp Phó chủ tịch, Phó chủ nhiệm và các thành viên của Ủy ban, tôi thấy phân cấp này có nhiều ưu điểm, nhưng cũng rất băn khoăn. Vì ủy viên kiêm chức của các Ủy ban có thể 2 năm chưa họp lần nào, vì công việc là công việc khác. Nếu như thế này thì lúc đó lấy phiếu tín nhiệm làm sao? Rồi việc tham gia sinh hoạt và tham gia góp ý kiến đối với những vấn đề của Ủy ban, một số thành viên cũng không tham gia. Cái này chỉ phù hợp với các ủy viên chuyên trách, tức làm thường trực hoặc chuyên trách. Tôi đề nghị phần này nên cân nhắc.

Đối với thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, trong dự thảo Nghị quyết tôi thấy không đơn giản như thế. Bởi vì có chức danh hàng năm, ví dụ chức danh Thủ tướng Chính phủ hay Bộ trưởng phải đánh giá kết quả hàng năm, còn gọi là đầu nhiệm kỳ thì không ổn. Chỗ này phải cân nhắc, có những chức danh dứt khoát từ ngày 1/1 - 31/12 mới đánh giá, bởi vì Nghị quyết giao điều hành là điều hành cả năm chứ không phải điều hành kỳ họp này qua kỳ họp kia. Tôi đề nghị vấn đề này phải rất cụ thể mới chính xác được. Nếu nhìn hoạt động của ĐBQH chuyên trách mảng đó thì thuận hơn, nhưng mảng điều hành của Chính phủ thì phải theo nhiệm vụ của QH giao hoặc của Đảng giao mà Đảng giao thì giao hàng năm. Đề nghị xem lại Điều 7.
 
Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc: Có nên thiết kế hai phương án về thời điểm bỏ phiếu tín nhiệm không?
 
Về thời điểm bỏ phiếu tín nhiệm tôi suy nghĩ hay là thiết kế 2 phương án. Phương án thứ nhất là lấy phiếu vào đầu năm như trong này, phương án thứ hai là lấy phiếu vào kỳ họp cuối năm, tất nhiên mỗi phương án đều có ưu điểm và nhược điểm. Phương án lấy phiếu vào cuối năm thì thường lấy vào cuối kỳ họp là tháng 11 là gần hết năm, HĐND vào tháng 12 cũng là tròn năm, như vậy, bảo đảm tính thời sự của cả năm khi đánh giá cán bộ trong năm đó. Nếu lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp đầu năm, tức là vào tháng 5, tháng 6 của năm sau, như vậy là mất nửa năm thì tính thời sự trong năm đánh giá đã nhạt bớt. Việc này theo tôi nên đánh giá vào kỳ họp cuối năm.

Thứ hai là Mục 4 về quy trình lấy phiếu tín nhiệm, trong Điểm b gạch thứ nhất là quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp QH có ghi: tại phiên họp khai mạc kỳ họp QH, UBTVQH dự kiến ngày lấy phiếu tín nhiệm trình QH quyết định trong chương trình kỳ họp. Chúng ta không nên đưa thành vấn đề quan trọng quá, mỗi việc lấy phiếu tín nhiệm mà phải đưa ra QH để quyết ngày lấy phiếu, theo tôi nên quy định luôn vào trong chương trình kỳ họp có ngày lấy phiếu để gửi xin ý kiến ĐBQH cho ý kiến, từ đó để người lấy phiếu chủ động, đại biểu cũng chủ động theo dõi ngày đó, chúng ta tính là chậm nhất 20 ngày, nhưng bây giờ vào trong kỳ họp rồi mà biểu quyết sớm thì rất khó.

Thứ ba, trong trang 6 có điểm về quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, tại Điểm e quy định: Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH gửi kết quả lấy phiếu tín nhiệm đến UBTVQH để tổng hợp, báo cáo QH tại kỳ họp gần nhất. Không hiểu gần nhất là kỳ họp nào? Tôi đề nghị ghi rõ là tại kỳ họp mà QH lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh cho QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn để UBTVQH tổng hợp báo cáo QH.

Minh Vân lược ghi
Theo Người đại biểu nhân dân
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị tổng kết Dự án 600 tri thức trẻ ưu tú, có trình độ Đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo
Bố trí công việc với tân Phó Chủ tịch xã nghèo
Thời gian công tác của đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã
Sử dụng, đào tạo cán bộ ở cơ sở còn nhiều suy ngẫm.
Niềm tin và kỳ vọng vào lấy phiếu tín nhiệm
Gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân
“Tín nhiệm thấp” sẽ tiến hành bỏ phiếu
Bảo đảm năng lực quyết định của HĐND cấp xã
Dân với Chính phủ, Chính phủ với dân
Các tin cũ hơn:
Đặt mình vào vị thế của người dân
Chính quyền địa phương với người dân
Cần phân định rõ thẩm quyền của HĐND và UBND
Vai trò của giám sát và phản biện xã hội đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền
Dựa vào dân tìm người tài đức
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ