Ý nghĩa của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 03/12/2010 .Lượt xem: 2581 lượt.

        Với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, lần đầu tiên trong quá trình cải cách, Chính phủ có một chương trình có tính chiến lược, dài hạn, xác định rõ 4 lĩnh vực cải cách là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công, định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách và xác định các giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm thắng lợi công cuộc cải cách. Chương trình tổng thể sẽ là công cụ quan trọng để Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính.

Nguồn tin:
[Trở về]
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ