Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 02/04/2012 .Lượt xem: 4059 lượt.
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu chung là: Xây dựng nền hành chính của tỉnh hiện đại, chuyên nghiệp, vững mạnh, bảo đảm tính thông suốt, toàn diện, hiệu lực, hiệu quả và tính chuyên nghiệp, trách nhiệm của hệ thống các cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển

Theo đó, Kế hoạch sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể như: Đến năm 2015, khắc phục cơ bản tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh; trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp được phân định hợp lý; mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh được hoàn thiện, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, có cơ cấu tinh gọn, hoạt động thông suốt, trong sạch, vững mạnh, đạt hiệu quả. Thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản theo lộ trình chung của Chính phủ, mỗi năm đều có tỷ lệ giảm chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan hành chính nhà nước; mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 60% vào năm 2015. Đến năm 2013, 100% cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất cơ chế một cửa, một cửa liên thông và theo mô hình thống nhất đúng theo quy định. Đến năm 2015, 100% các thủ tục hành chính có liên quan đến tổ chức và cá nhân được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 100% UBND cấp huyện triển khai thực hiện bộ phận một cửa hiện đại; sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ do cơ quan hành chính cung cấp đạt mức 65%. Đến năm 2015, 50% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; trên 80% công chức cấp xã ở vùng đồng bằng, đô thị, trên 70% ở vùng miền núi, dân tộc đạt tiêu chuẩn theo chức danh. Hệ thống công vụ của tỉnh được tổ chức theo nguyên tắc lấy năng lực và tính chuyên nghiệp cao làm nền tảng để phát triển.v.v...

Để thực hiện thành công các mục tiêu cụ thể trên, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, tạo bước đột phá quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hình thành chính quyền điện tử và đảm bảo cung ứng ngày càng tốt hơn dịch vụ công có chất lượng đối với tổ chức và công dân trên địa bàn tỉnh.

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2015  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 phê duyệt Kế hoạch CCHC năm 2012 trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm CCHC năm 2012 là xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, mở rộng cơ chế một cửa liên thông trên một số lĩnh vực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý quy trình công việc trong nội bộ cơ quan hành chính nhà nước, trong giao dịch giữa các cơ quan hành chính với nhau và trong giao dịch với công dân, tổ chức và doanh nghiệp.  

Theo đó, trong năm 2012 tỉnh tiếp tục cải cách hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao niềm tin của tổ chức, công dân đối với công tác, quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Tỉnh sẽ kiện toàn và phát huy hiệu quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, địa phương; ban hành các quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức được giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác và đúng quy định.

Nguồn: Quyết định 1009/QĐ-UBND, Quyết định 1010/QĐ-UBND, Phụ lục Quyết định 1010/QĐ-UBND

 Trương Hồng Giang

Nguồn tin:
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển dự xét tuyển công chức đối với sinh viên tốt nghiệp cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2019
Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2019
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển công chức đối với sinh viên tốt nghiệp cử tuyển
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ