Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 2001-2010
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 07/04/2011 .Lượt xem: 3996 lượt.
Sáng 5/4, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành ở trung ương và 63 tỉnh, thành ở địa phương đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2011 và góp ý cho bản Dự thảo Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị. Tại đầu cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịc

Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định cải cách hành chính là 1 trong 3 khâu đột phá để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ 2011 đến 2020. Mục tiêu của cải cách hành chính là nhằm hoàn thiện thể chế về cơ chế thị trường, tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, thông thoáng để huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển đất nước. Cải cách hành chính cũng nhằm hướng đến phục vụ nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo báo cáo đánh giá của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn thì Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trình bày tại Hội nghị cho thấy cải cách hành chính giai đoạn 10 năm qua đã đạt được một số kết quả nhất định: “Các cấp, các ngành đã nhận thức được rõ yêu cầu của cải cách hành chính nhà nước; thấy rõ cải cách hành chính là một quá trình khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ, liên tục và cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện. Chính phủ đã có những chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, cụ thể nhằm tạo ra sự chuyển biến thật sự trong cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện Đề án 30, đã có trên 5.500 TTHC được rà soát; trong đó có 453 TTHC được kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ; 3.749 TTHC được kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp; 288 TTHC được thay thế. Đặc biệt, TTHC trên những lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp, như: đất đai, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, hải quan, thuế, kho bạc, xuất nhập khẩu… đã được rà soát sửa đổi nhiều.

Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, cho đến nay đã có 96,7% cấp xã, 98,5% cấp huyện và 88,3% các Sở, ban, ngành cấp tỉnh triển khai cơ chế này. Kết quả CCHC nhà nước trên tất cả các nội dung cải cách thể chế; cải cách  tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính… góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đất nước trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Trần Văn Tuấn cũng chỉ ra những hạn chế trong cải cách hành chính 10 năm qua, đó là tốc độ cải cách hành chính còn chậm, kết quả còn chưa đạt được so với mục tiêu chung đặt ra là “đến năm 2010 xây dựng được một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, chưa tương xứng với yêu cầu, quy mô đổi mới toàn diện theo tinh thần Nghị quyết của Đảng.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nhiều nguyên nhân dẫn tới những hạn chế, yếu kém nói trên trong cải cách hành chính 10 năm qua trong đó có tệ cửa quyền, quan liêu, tham nhũng vẫn còn, tính công khai, minh bạch của nền hành chính còn nhiều thách thức, một bộ phận CBCC suy giảm lý tưởng, lối sống và vi phạm đạo đức công vụ, gây bất bình trong nhân dân.

Về mục tiêu tổng quát đặt ra của Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2020 là xây dựng được một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Kết luận kết thúc Hội nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 đã đạt được những kết quả quan trọng, song vẫn còn những điểm còn bị nghẽn. Thủ tướng nhấn mạnh: Người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của mình. Cần mạnh dạn đưa ra những đề xuất, sáng kiến cải cách, nếu cần thiết cho làm thí điểm rồi sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm. Theo Thủ tướng, cải cách hành chính trước mắt phải nhìn vào cải cách thể chế mà đi liền với nó là cải cách thủ tục hành chính. Cải cách thủ tục hành chính là phải loại bỏ, sửa đổi những thủ tục bất hợp lý, bất hợp pháp, không cần thiết, không phù hợp… Với yêu cầu như vậy, các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động, tích cực vào cuộc trong cải cách về thủ tục hành chính nhất là những lĩnh vực mà người dân đang phàn nàn, kêu ca nhiều, đó là thủ tục trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trong đó có đấu thầu, chỉ định thầu; thủ tục về quản lý, sử dụng đất đai, quyền sở hữu nhà; thuế, hải quan…Đi liền với đó cần rà soát lại chức năng nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương và ở các cấp thấp hơn của từng bộ, ngành, địa phương; xây dựng hệ thống hành chính từ trung ương tới cơ sở là thông suốt; thực sự trong sạch, vững mạnh, minh bạch, hiệu quả; có sự phân cấp, phân quyền rõ ràng nhưng không cắt khúc. Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải chú trọng vai trò công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức cũng như cho xã hội, người dân, doanh nghiệp. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức của cán bộ, công chức về sự cần thiết phải cải cách được nâng lên, qua đó sẽ có những đóng góp thiết thực, cụ thể vào cải cách hành chính.

Hồng Giang

Nguồn tin:
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển dự xét tuyển công chức đối với sinh viên tốt nghiệp cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2019
Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2019
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển công chức đối với sinh viên tốt nghiệp cử tuyển
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ