Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Người đăng: Phạm Như Phi .Ngày đăng: 09/07/2021 .Lượt xem: 972 lượt.
Ngày 08.7, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh 6 tháng cuối năm 2021. 

Quang cảnh hội nghị

Tham dự, tại điểm cầu trung tâm ở tỉnh có Lãnh đạo Sở Nội vụ, Trưởng, Phó Phòng, Ban, Trung tâm và công chức thuộc Sở, Chánh Văn phòng (Bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ) các Sở, Ban, ngành và Trưởng, Phó phòng, Chuyên viên Phòng Nội vụ tại điểm cầu 18 huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Đ/c Lưu Tấn Lại, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lưu Tấn Lại, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành 6 tháng cuối năm. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2021, triển khai chương trình công tác của UBND tỉnh, Bộ Nội vụ, Sở và ngành Nội vụ đã bám sát vào chương trình công tác, phương hướng, giải pháp đề ra từ đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đến nay đảm bảo hoàn thành.

Đ/c Trần Thị Kim Hoa, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ cùng các đ/c Phó Giám đốc Sở:
Trần Ngọc Hòa, Lưu Tấn Lại chủ trì hội nghị

Nổi bật là, trong bối cảnh đại dịch Covid diễn biến phức tạp, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, ngành Nội vụ đã tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. 

Công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ được tập trung thực hiện. Đã tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 03 nghị quyết, quyết định quy phạm pháp luật; hiện đang hoàn chỉnh 03 dự thảo quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức hành chính theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Nghị định số 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ được các Sở, ngành, địa phương chủ động thực hiện. Bước đầu triển khai Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các Sở, Ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; theo đó, đã có 06 Sở, ngành được phê duyệt phương án sắp xếp, kiện toàn; trong đó 04 Sở, ngành đã sắp xếp giảm 05 chi cục và tương đương thuộc Sở.

Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng CBCCVC ngày càng đi vào nền nếp; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong công tác cán bộ. Chức năng QLNN về hội, công tác thanh niên; thi đua, khen thưởng  văn thư, lưu trữ được tăng cường.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Đại diện các địa phương, đơn vị cũng đã tập trung thảo luận, trình bày những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành và đề xuất những giải pháp trong thời gian đến. Những nội dung được các đại biểu quan tâm, thảo luận đó là: Việc khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện do chỉ tiêu biên chế giao còn hạn chế so với yêu cầu công việc, đặc biệt là đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo; chế độ, chính sách đối với viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ; công chức, viên chức lãnh đạo được điều động, luân chuyển giữ các chức danh cán bộ chủ chốt tại các tổ chức Hội; việc sớm hoàn thiện các tính năng Phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và xoay quanh công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, chỉnh lý tài liệu lưu trữ , hợp đồng lao động theo quy định pháp luật...

Đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ trả lời, giải đáp kiến nghị,
đề xuất của Sở,  ngành, đại phương tại hội nghị

Trưởng các Phòng, Ban thuộc Sở cũng đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đối với các nội dung thuộc lĩnh vực tham mưu quản lý của ngành theo đề xuất của các địa phương, đơn vị. Những nội dung thuộc thẩm quyền của các ngành liên quan, hoặc cấp có thẩm quyền sẽ tiếp thu, ghi nhận và đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.


Đ/c Trần Thị Kim Hoa, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở đề nghị trong 6 tháng cuối năm toàn ngành tiếp tục tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tập trung triển khai các Luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác nội vụ. Theo đó, tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực Nội vụ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác nội vụ. 

Hai là: Tiếp tục triển khai xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và kiện toàn đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Sau khi có Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, ngành, thì tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh, huyện ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Triển khai xây dựng, thẩm định, trình phê duyệt đề án vị trí việc làm cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Tổ chức quản lý hiệu quả biên chế công chức, viên chức được giao.

Ba là: Tăng cường công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành. Chuẩn bị các hồ sơ, văn bản phục vụ đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ về công tác Nội vụ trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Bốn là: Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện và hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã về hồ sơ, thủ tục phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt công tác quản lý CBCC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; thôn, tổ dân phố theo quy định và phân cấp. Tổ chức triển khai Dự án hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ bản đồ địa giới hành chính đảm bảo theo kế hoạch đề ra. 

Năm là: Tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, của từng Sở, ngành, địa phương. 

Sáu là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về công tác hội, công tác thanh niên; tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư, lưu trữ và công tác thi đua, khen thưởng./.

Y Na, Văn phòng Sở Nội vụ[Trở về]
Các tin mới hơn:
Núi Thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật thanh niên
Núi Thành tổ chức Diễn đàn “Thanh xuân tươi đẹp”
Huyện Tiên Phước tổ chức kỳ thi sát hạch công chức cấp xã năm 2021
Huyện tiên phước tổ chức kiểm tra cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện năm 2021
Sở Nội vụ bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử Quảng Nam
Bầu cử chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021-2026 ở Nam Giang
Nam Giang tổ chức bồi dưỡng chuyên đề về tôn giáo và chính sách tôn giáo
Quảng Nam đẩy mạnh phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế
Thông báo điểm thi viết Kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức tỉnh Quảng Nam đợt 2 năm 2021
Bãi bỏ 07 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Sở Nội vụ công bố quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ thuộc Sở
Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020
Phước Sơn tổ chức Hội nghị triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2021
Thăng Bình truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Chi đoàn thanh niên Sở Nội vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM
Trao quyết định tuyển dụng và tiếp nhận công chức vào làm việc tại Sở Nội vụ
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Nữ công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt Nam trong ngày 8/3
Quy định mới về phân cấp quản lý viên chức của tỉnh Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10