Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 25/01/2021 .Lượt xem: 730 lượt.
Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 421/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu quả. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch này nhằm rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố làm cơ sở để xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, việc thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập phải thực hiện đúng nguyên tắc đơn vị sự nghiệp công lập phải tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu); việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập không được làm tăng thêm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó của đơn vị và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Việc sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập và sắp xếp, bố trí số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh phải được hoàn thành trước ngày 23/3/2021./.


Tin, ảnh: Hòa Tiên, Phòng TCBC - Sở Nội vụ


[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Thông tin về các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Thư ngõ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giới thiệu về nhóm các dịch vụ công phục vụ cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Huyện Tiên Phước công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện.
Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Đại Lộc
Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính tỉnh làm việc tại huyện Bắc Trà My
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh năm 2017 tổ chức phiên họp đầu tiên
Tài liệu phục vụ Hội nghị Cải cách hành chính ngày 17/5/2016
Tìm hiểu về chỉ số năng lực cạnh tranh - PCI
    
1   2   3   4   5   6  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ