Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam 6 tháng cuối năm 2020
Người đăng: Phạm Như Phi .Ngày đăng: 15/07/2020 .Lượt xem: 823 lượt.
Chiều ngày 09.7, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Tham dự, tại điểm cầu trung tâm ở tỉnh có đại diện Lãnh đạo, Chánh Văn phòng (bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ) các Sở, Ban, ngành; Lãnh đạo cùng toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ; tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố có đại diện Lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố; Ban Tổ chức Huyện, Thị, Thành ủy; Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo và chuyên viên liên quan. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị


Báo cáo đánh giá tóm lược tại hội nghị cho thấy: 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động, trong điều kiện cả nước chung tay phòng chống dịch COVID19, ngành Nội vụ, đội ngũ CBCCVC toàn ngành đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát Chương trình công tác năm 2020, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Trong đó nổi bật là:

Đ/c Trần Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc hội nghị

Đã tập trung tham mưu xây dựng, ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật (02 Nghị quyết , 02 quyết định của UBND tỉnh) có tính chất cấp thiết, đồng thời ban hành theo thẩm quyền gần 50 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành, đáp ứng kịp thời yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước của ngành, đây là một bước đột phá trong cải cách hành chính mà lãnh đạo Sở đã chi đạo thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020; các nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ, các quy trình thực hiện nhiệm vụ, thủ tục hành chính công tác nội vụ từng bước được cụ thể hóa, hướng dẫn, triển khai thực hiện kịp thời. Trong đó, Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND đã khắc phục những tồn tại, bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện của Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018, Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố yên tâm công tác, phát huy tốt vai trò của ở tuyến cơ sở. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn dân cư và thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các đơn vị, địa phương đã chủ động tiến hành rà soát, xây dựng Kế hoạch và tham mưu phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đảm bảo quy định. Đến nay 107 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt đề án vị trí việc làm, 100% các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 và Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 18/9/2018.


Đ/c Trần Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại hội nghị

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp thôn, tổ dân phố đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và triển khai đạt hiệu quả cao. Đến nay, đã hoàn thành việc sáp nhập xã, thôn tổ dân phố theo Nghị quyết của Trung ương, HĐND tỉnh.

Cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh, từng bước xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; cải thiện chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp; góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Công tác quản lý đội ngũ CBCCVC ngày càng chặt chẽ, đi vào nền nếp; các chế độ chính sách được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Chức năng quản lý nhà nước về hội, công tác thanh niên; thi đua, khen thưởng; văn thư lưu trữ được tăng cường. Công tác QLNN về tôn giáo đạt được nhiều thành tựu.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, thực tiễn công tác của ngành vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc, bất cập nhất định, nhất là về chính sách pháp luật liên quan công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế, QLNN về tôn giáo... còn thiếu đồng bộ, chưa kịp thời; một số nội dung công tác còn chưa có quy định cụ thể gây khó khăn, lúng túng trong tham mưu, triển khai các nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong đó, một số văn bản của Bộ, ngành Trung ương quy định thiếu thống nhất làm cho việc áp dụng vào việc giải quyết chế độ, chính sách đối với CBCCVC trong thực tế còn nhiều lúng túng; một số quy định về chế độ, cơ chế chính sách không còn phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay làm cho việc triển khai một số nhiệm vụ chính trị của ngành gặp nhiều khó khăn, đơn cử như việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, cần xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc thực hiện tinh giản biên chế theo tỷ lệ phần trăm (đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế so với năm 2015) đối với lĩnh vực sự nghiệp được định mức số người làm việc theo quy định (lĩnh vực y tế, lĩnh vực giáo dục), đặc biệt là lĩnh vực giáo dục là chưa phù hợp. Sức ép từ nhu cầu thực tế và quy định về tỷ lệ tinh giản biên chế trong khi xã hội hóa giáo dục chưa nhiều đã phần nào ảnh hưởng tới ngành giáo dục nói chung và chất lượng đội ngũ giáo viên nói riêng trên địa bàn tỉnh...

Sau khi nghe đồng chí Trần Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành 6 tháng cuối năm, các đại biểu tham dự hội nghị nêu ý kiến kiến nghị, đề xuất, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở cũng đã trực tiếp trả lời, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đơn vị đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, phạm vi giải quyết của Sở Nội vụ. Trước đó, Sở Nội vụ đã tiếp nhận và trả lời cụ thể bằng văn bản 50 ý kiến kiến nghị, đề xuất của địa phương, Sở, ngành trên các lĩnh vực công tác Nội vụ, được UBND các huyện, thị xã, thành phố và Sở, ngành liên quan đánh giá cao về trách nhiệm và sự đổi mới phương pháp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Sở Nội vụ trong thời gian qua.


Đ/c Trần Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành trong 6 tháng đầu năm. Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị địa phương, đơn vị căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của ngành, rà soát những nhiệm vụ còn tồn đọng để xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm đảm đảm hoàn thành tốt chương trình công tác 6 tháng cuối năm của toàn ngành.

INFOGRAPHIC VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NỘI VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Văn phòng Sở Nội vụ


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Nội vụ phối hợp cùng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y Hà Nội thăm hỏi, tặng quà xã kết nghĩa Trà Giáp, huyện Bắc Trà My
Đông Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2024
Điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Nam Trà My đã tổ chức công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm Sâm Ngọc Linh vào Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện
Tây Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học, mầm non, trung học cơ sở năm 2020
Nam Trà My Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020
Nông Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động của trưởng thôn
Quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Điểm mới Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, quản lý viên chức
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Tam Kỳ tổ chức Hội nghị đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2019
UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh
Nông Sơn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm, giai đoạn 2015 - 2020
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020
Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính các sở ngành, địa phương năm 2019
Tây Giang bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Bộ Nội vụ đề xuất kiểm định đầu vào công chức
Nam Trà My tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ban hành quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Quảng Nam thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn 2015-2020
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ