Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Người đăng: Phạm Như Phi .Ngày đăng: 28/05/2020 .Lượt xem: 1399 lượt.
Sáng ngày 26/5, Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Phạm Đình Vũ, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Sở Nội vụ đã kịp thời chỉ đạo toàn Đảng bộ bám sát các văn bản của Trung ương, Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Đảng uỷ Khối các cơ quan để xây dựng, ban hành Chương trình hành động, Nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang cảnh Đại hội

Trong đó, công tác phối hợp lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành đạt được những kết quả nổi bật, đó là: Tham mưu các cấp thẩm quyền triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII; triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết 37/NQ-TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh một cách quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo mục tiêu và tiến độ theo kế hoạch; Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh kịp thời, làm cơ sở để thực hiện tuyển dụng và giao biên chế hằng năm cho địa phương, đơn vị.


Công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực Nội vụ được quan tâm chỉ đạo thực hiện; các chương trình, kế hoạch, quy định, hướng dẫn nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của cấp có thẩm quyền về các lĩnh vực ngành được tập trung chú trọng thực hiện.


Đ/c Trần Ngọc Hòa, Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ khóa III trình bày Đề án nhân sự tại Đại hội

Công tác quản lý đội ngũ CBCCVC được tăng cường; các chế độ chính sách đối với CBCCVC được thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện tốt; các nội dung, nhiệm vụ triển khai trong kế hoạch cơ bản hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đạt hiệu quả, chất lượng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra nội vụ được tiến hành thường xuyên theo luật định, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực nội vụ. Chức năng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ được tăng cường.
Đ/c Lưu Tấn Lại, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ khóa III trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức và người lao động được Đảng ủy Sở quan tâm thực hiện. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục. Công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, điều hành của Sở được chú trọng thực hiện.


Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa IV

Công tác chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở chú trọng. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho CBCCVC, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với việc thực thi công vụ theo chức danh công tác, vị trí việc làm của CCVC. 

Đ/c Trần Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ khóa IV (NK 2020-2025)
thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở khóa IV

Đảng ủy Sở Nội vụ đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, thông qua việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ở Đảng bộ Sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao; tư tưởng thống nhất, thể hiện ở sự đoàn kết nhất trí, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Thực hiện nghiêm Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.
   
   
   
Đại biểu phát biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung văn kiện tại Đại hội

Trên cơ sở kết quả đạt được, Đại hội xác định phương hướng của Đảng bộ Sở Nội vụ, nhiệm kỳ 2020- 2025, là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc và chất lượng đảng viên; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nêu cao tinh thần trách nhiệm; tính chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Đảng bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh phấn đấu thực hiện đạt 05 chỉ tiêu, đó là: 100% Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên cả nhiệm kỳ (2020-2025). 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên (trong số 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% cán bộ, đảng viên học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương và viết bài thu hoạch theo quy định. Trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 08 đảng viên mới. Hàng năm, cơ quan được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt danh hiệu “Cơ quan văn hoá”; tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên đạt loại vững mạnh trở lên.

Đ/c Nguyễn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Nội vụ cần tăng cường công tác xây dựng đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở đã đề ra, trong đó trọng tâm là tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến ngành Nội vụ. Cùng với đó, cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đơn vị cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện đầy đủ, đúng các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. 

Ban Chấp hành khóa IV ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội

Với tinh thần tập trung dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 05 đồng chí và đồng chí Lưu Tấn Lại, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đại diện BCH Đảng bộ Sở khóa IV phát biểu ghi nhận sự đóng góp quan trọng
trong thực hiện nhiệm vụ toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020 và tặng hoa, quà lưu niệm
chia tay các đồng chí Ủy viên BCH khóa III không tiếp tục tham gia vào BCH khóa IV

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết, chương trình hành động và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Văn phòng Sở Nội vụ[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Nội vụ phối hợp cùng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y Hà Nội thăm hỏi, tặng quà xã kết nghĩa Trà Giáp, huyện Bắc Trà My
Đông Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2024
Điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Nam Trà My đã tổ chức công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm Sâm Ngọc Linh vào Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện
Tây Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học, mầm non, trung học cơ sở năm 2020
Nam Trà My Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020
Nông Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động của trưởng thôn
Quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Điểm mới Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, quản lý viên chức
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Huyện Tây Giang mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Biến động sở ngành sau sáp nhập, hợp nhất
Tây Giang tổ chức kiểm tra, sát hạch xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện và viên chức giáo viên năm 2020
Sở Nội vụ ứng dụng công nghệ thông tin, họp trực tuyến trong mùa Covid-19
Kết luận của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức
Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019
Thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
Cần làm gì sau khi tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Tây Giang gặp mặt CBCC, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc sau thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ