UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 01/04/2020 .Lượt xem: 570 lượt.
Ngày 27.3, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 1711/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.
Để triển khai thực hiện kịp thời Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:


Ảnh minh họa


1. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

a) Tra cứu thông tin ở Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (hoặc địa chỉ: http://qppl.vpubnd.quangnam.vn để tải Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về nghiên cứu và thực hiện theo quy định.

b) Giao Sở Nội vụ chủ trì tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP cho công chức, viên chức theo quy định. Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP cho các Bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc.

2. Ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo

a) Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Quảng Nam theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và ban hành Danh mục hồ sơ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác văn thư của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phù hợp với quy định hiện hành về văn thư, lưu trữ.

3. Thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo công chức, viên chức tổ chức thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, trong đó tập trung vào các nội dung: Soạn thảo, ký ban hành văn bản điện tử; quản lý văn bản điện tử; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

b) Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

4. Xây dựng Hệ thống quản lý tài liệu điện tử

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, nâng cấp, hiện đại hóa Hệ thống quản lý tài liệu điện tử của tỉnh đáp ứng các yêu cầu của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.

5. Bố trí kinh phí cho công tác văn thư

a) Trên cơ sở dự toán kinh phí của ngành chức năng, Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí xây dựng, nâng cấp, hiện đại hóa Hệ thống quản lý tài liệu điện tử của tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện tốt các nhiệm vụ về văn thư theo quy định.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí kinh phí cho công tác văn thư theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP để thực hiện các công việc: mua sắm, nâng cấp hệ thống, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, vật tư tiêu hao phục vụ công tác văn thư; bảo đảm thông tin liên lạc, chuyển phát văn bản, số hóa văn bản; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ trong công tác văn thư; các hoạt động khác phục vụ công tác văn thư.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Tải Công văn 1711
Phương Thảo
Chi cục Văn thư- Lưu trữ, Sở Nội vụ
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Những điểm mới trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư và ý nghĩa trong tổ chức thực hiện
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020 theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Bộ Nội vụ tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định quy định về công tác văn thư
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Thăng Bình
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
Sở Nội vụ mở Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2017
Tiếp tục thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của tỉnh
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2017
Quy định mới về mức thu phí sử dụng tài liệu lưu trữ
Hướng dẫn công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
    
1   2   3  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ