Quảng Nam, ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 03/03/2020 .Lượt xem: 1010 lượt.
Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, ngày 28/02/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 989/KH-UBND triển khai tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27-4-2016 của Tỉnh ủy (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh và phân tích cụ thể các tồn tại, hạn chế để đề xuất các giải pháp khắc phục; đồng thời, xác định các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2030 phù hợp với thực tế của tỉnh và yêu cầu phát triển trong tình hình mới.


Quang cảnh Hội nghị đánh giá chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, ICT INDEX
và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 theo đề cương và phụ lục kèm theo kế hoạch và gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 20/4/2020; các Sở Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ và Văn phòng UBND tỉnh xây dựng nội dung Báo cáo chuyên đề theo các lĩnh vực cải cách hành chính được phân công phụ trách, theo dõi và hoàn thành trước ngày 10/5/2020; việc tổ chức Hội nghị tổng kết và xây dựng Báo cáo tổng kết gửi Bộ Nội vụ sẽ phải được hoàn thành trước ngày 20/6/2020.

Để làm tốt công tác tổng kết, UBND tỉnh yêu cầu việc tổng kết, đánh giá phải bảo đảm tính toàn diện, khoa học, thực chất trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính (có số liệu thống kê chính xác, cụ thể); tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân khắc phục, đề xuất các mục tiêu, giải pháp phù hợp cho giai đoạn 2021-2030./.


Tin: Hòa Tiên - Phòng Cải cách hành chính

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Các tin cũ hơn:
Quảng Nam, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo Kết quả cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 4)
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 3)
Quảng Nam: đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực quan trọng
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 2)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 1)
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND huyện Nam Trà My
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ