Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam năm 2020
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 22/01/2020 .Lượt xem: 898 lượt.
Chiều ngày 13.01, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2020.

Tham dự, có đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Tổ chức cán bộ) các Sở, Ban, ngành; Trưởng Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo cùng toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ dự và chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để đánh giá kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ trong năm 2019. Trong đó, tập trung bàn bạc, thảo luận về nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong năm qua, từ đó kịp thời đề ra các giải pháp, biện pháp để tháo gỡ và tham mưu cấp thẩm quyền có chỉ đạo để thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời trên cơ sở chương trình công tác của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh, Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Nội vụ tỉnh trong năm 2020.

Báo cáo tại hội nghị đã đánh giá tóm lược: Trong năm 2019, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ đã được tập trung triển khai thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ được quan tâm chỉ đạo thực hiện; các chương trình, kế hoạch, quy định, hướng dẫn nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của cấp có thẩm quyền về các lĩnh vực ngành được tập trung chú trọng thực hiện. Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết các vấn đề liên quan công tác nội vụ từng bước được cải thiện. Đã kịp thời xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Nội vụ về các vấn đề còn vướng mắc từ thực tiễn công tác của ngành, đặc biệt về mặc thể chế, từ đó từng bước tháo gỡ những khó khăn, lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của ngành Nội vụ nói chung và Sở Nội vụ nói riêng. Việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện xuyên suốt và đạt được những kết quả quan trọng theo đúng mục tiêu đề ra. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện tốt; các nội dung, nhiệm vụ triển khai trong kế hoạch cơ bản hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đạt hiệu quả, chất lượng. Công tác quản lý đội ngũ CBCCVC được tăng cường; các chế độ chính sách được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra nội vụ được tiến hành thường xuyên theo luật định, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về lĩnh vực nội vụ. Chức năng QLNN về thi đua, khen thưởng; tôn giáo ; văn thư, lưu trữ được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của ngành Nội vụ vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Việc kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và bộ máy bên trong tại một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo tiến độ. Công tác sắp xếp tổ chức Hội chưa đạt yêu cầu vì do nhiều nguyên nhân khách quan. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với CBCC cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở một số đơn vị còn nhiều hạn chế, vì có nhiều văn bản quy định khác nhau nên còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Việc xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách gặp nhiều khó khăn vì hiện nay chưa có Nghị định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã mà chủ yếu dựa vào các văn bản quy phạm pháp luật khác và Luật, Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội, nên việc áp dụng không thống nhất, gây khó khăn cho việc xử lý cán bộ khi xảy ra vi phạm. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức triển khai, thực hiện cải cách hành chính tại một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời. Hiệu quả công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính chưa cao. Việc triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử cho UBND cấp huyện, cấp xã còn chậm, ảnh hưởng đến việc thống kê tình hình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh không đảm bảo tính chính xác. Việc triển khai và thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh còn nhiều hạn chế. 

Công tác phối hợp giữa các địa phương, đơn vị trong tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác QLNN về tôn giáo chưa thực sự chặt chẽ, công tác nắm thông tin, tình hình về tôn giáo chưa được kịp thời. Phong trào thi đua tuy được tổ chức phát động rộng rãi nhưng hiệu quả trên một số nội dung còn hạn chế, hình thức tổ chức thiếu sức hấp dẫn, chưa có sự phối hợp, lồng ghép chặt chẽ giữa phong trào thi đua ngành với phong trào thi đua của địa phương. Chưa giải quyết dứt điểm hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến tồn đọng. Việc triển khai Đề án số hóa tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh thực hiện còn chậm so với Kế hoạch. Một số cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động rà soát những nhiệm vụ công tác còn tồn đọng năm 2019, xây dựng chương trình công tác nội vụ năm 2020 đảm bảo khoa học, hợp lý, khả thi và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Để triển khai thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác của ngành Nội vụ trong năm 2020 và những năm tiếp theo, đề nghị toàn ngành Nội vụ tập trung xây dựng đội ngũ CBCCVC theo phương châm “
3 Cần (Cần nghiên cứu, cần hoài bão, cần quyết tâm), “3 Biết (Biết việc, biết cảm thông, biết chia sẻ) và “4 Có (Có tư duy, có trách nhiệm, có nỗ lực, có hiệu quả).


Đ/c Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ trao Cờ dẫn đầu thi đua của UBND tỉnh
cho Phòng Nội vụ Đại Lộc và Bắc Trà My
Các đ/c Phó Giám đôc Sở Nội vụ: Trần Ngọc Hòa (trên), Lưu Tấn Lại
trao Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công tác nội vụ

Dịp này, Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc và Phòng Nội vụ huyện Bắc Trà My vinh dự nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối thi đua ngành nội vụ năm 2019. Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã tặng Giấy khen cho 11 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác ngành trong năm 2019 (Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Sở Lao động thương binh và Xã hội; Văn phòng Sở Công thương; Văn phòng Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh; Phòng Nội vụ các huyện, thành phố: Duy Xuyên, Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Phước Sơn, Tiên Phước, Nông Sơn.) và 09 cá nhân thuộc Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố./.

INFOGRAPHIC TỔNG QUAN CÔNG TÁC NGÀNH NỘI VỤ NĂM 2019

Văn phòng Sở Nội vụ[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2021
Sở Nội vụ phối hợp cùng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y Hà Nội thăm hỏi, tặng quà xã kết nghĩa Trà Giáp, huyện Bắc Trà My
Đông Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2024
Điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Nam Trà My đã tổ chức công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm Sâm Ngọc Linh vào Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện
Tây Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học, mầm non, trung học cơ sở năm 2020
Nam Trà My Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020
Nông Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động của trưởng thôn
Quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
    
1   2   3   4   5   6   7  
    
Các tin cũ hơn:
Thông tư mới hướng dẫn về cán bộ, công chức cấp xã
Bộ Nội vụ khảo sát tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ tại Quảng Nam
Thông báo tuyển dụng công chức đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2019
Thêm điều kiện xét chuyển công chức xã thành công chức huyện
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm Phòng họp không giấy và Nhắc việc thông minh
UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2019
Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác Dân vận
Tập huấn triển khai Phần mềm báo cáo thống kê ngành nội vụ
Quảng Nam với một số mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính cần được nhân rộng
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ