Nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 02/02/2019 .Lượt xem: 1338 lượt.
Nhân dịp năm mới xuân Kỷ Hợi - 2019, đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam có bài viết quan trọng với tựa đề 'Nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019'.Trang TTĐT Sở Nội vụ Quảng Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
Tổ chức bộ máy và biên chế là hai nhân tố quan trọng bảo đảm cho sự vận hành của hệ thống chính trị nói chung, tổ chức bộ máy nhà nước nói riêng. Việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và sử dụng, bố trí đúng, đủ biên chế có ý nghĩa quyết định đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị. Quán triệt và nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018, Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018 để chỉ đạo triển khai trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 2275/KH-UBND ngày 07/5/2018 về triển khai Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018, Kế hoạch 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 triển khai Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy.

Đ/c Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo
tại Hội nghị CCVC, NLĐ cơ quan Sở Nội vụ năm 2019 với phương châm hành động 05 không: "Không trễ hẹn, Không sai sót, Không chủ quan thụ động (trong quá trình giải quyết công việc), Không để mất đoàn kết, Không để cơ quan Sở Nội vụ không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019".

Trên cơ sở Chương trình, kế hoạch đã đề ra, qua một năm triển khai thực hiện, tỉnh Quảng Nam đã đạt được một số kết quả quan trọng: chỉ đạo thực hiện thí điểm hợp nhất cơ quan tham mưu cấp ủy với cơ quan chuyên môn của chính quyền cấp huyện tại 6/18 địa phương cấp huyện, bố trí chức danh Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; thực hiện sắp xếp, tổ chức Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; ban hành Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2021 (đối với Hội cấp tỉnh: thực hiện sắp xếp và hợp nhất 6 hội, sáp nhập 4 hội, giải thể 11 hội, giữ nguyên 37 hội, sau khi sắp xếp giảm 16 hội còn 42 hội; Hội cấp huyện: định hướng sắp xếp giảm 55 hội, còn 135 hội). Thực hiện rà soát, sắp xếp lại các phòng, chi cục, ban quản lý trực thuộc các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, đối với các đơn vị trực thuộc sở, ngành thực hiện sắp xếp Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tài chính – Kế hoạch thành một đầu mối; giải thể Văn phòng đại diện tỉnh tại Hà Nội; chuyển giao Ban Quản lý hạ tầng thuộc Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; xây dựng Đề án tổ chức lại Chi cục kiểm lâm tỉnh. Đối với cấp huyện, thực hiện giải thể Phòng Y tế cấp huyện, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; sắp xếp, tổ chức lại các Hạt kiểm lâm; xây dựng đề án triển khai sắp xếp, tổ chức lại một số thôn, khối phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên (giảm 479 thôn, khối phố). Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo triển khai giải thể, tổ chức lại đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và các sở, ngành, UBND cấp huyện như: tổ chức lại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư, thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật trên cơ sở hợp nhất 5 trung tâm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng (hợp nhất Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội); sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Đài Truyền thanh - truyền hình cấp huyện (giảm 18 đơn vị); sáp nhập Ban Quản lý dự đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội quản lý trật tự xây dựng thành một đầu mối; giải thể Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp tại 5 huyện, thị xã, thành phố; thí điểm sắp xếp, tổ chức lại các Ban Quản lý rừng trên địa bàn huyện Nam Giang.v.v…

Những kết quả đạt được trên đây trong việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thể hiện sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự vào cuộc với tinh thần nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm từng bước xây dựng nền hành chính tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, góp phần tiết kiệm chi phí hoạt động, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế, bất cấp, đó là: một số nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch, Chương trình của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến nay vẫn còn thực hiện chậm, nhất là việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan hành chính nhà nước, việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản là: công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị của nhà nước ở một số đơn vị chưa đủ mạnh và thường xuyên, liên tục nên một số đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc, dẫn đến việc triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn. Quá trình triển khai thực hiện, một số cấp ủy, nhất là người đứng đầu một số sở, ngành, địa phương vẫn thiếu sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đôi khi còn lúng túng trong triển khai thực hiện. Nhiều đơn vị khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức bộ máy, cán bộ còn sơ sài, chỉ mới thống kê số liệu, chưa phân tích được sự chồng chéo, trùng lặp tương đồng... chưa đánh giá được chất lượng bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, vì vậy, việc xây dựng đề án còn chủ quan, chưa đề ra được các giải pháp tổ chức thực hiện dẫn đến việc hạn chế trong quá trình triển khai. Văn bản hướng dẫn thực hiện của các bộ, ngành Trung ương về thực hiện một số mô hình mới hoặc thí điểm về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm các chức danh chưa được cụ thể.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: Giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Để có thể triển khai tốt việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm gắn kết giữa căn cứ cơ sở thực hiện với tính đặc thù công việc ở đơn vị, địa phương cùng với sự quyết tâm chính trị cao của hệ thống chính trị và tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đồng thời có lộ trình thực hiện, vừa làm thí điểm, rút kinh nghiệm, phải có sự đột phá trong chỉ đạo, thực hiện và có sự giám sát việc thực hiện của nhân dân.

Khi phát hiện vấn đề vướng mắc, cần chủ động đề xuất phương án giải quyết kịp thời để bảo đảm việc triển khai theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra. Trong triển khai, mỗi cơ quan, đơn vị cần xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của đơn vị mình.

Từ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện, trên cơ sở các nhiệm vụ đặt ra trong Kế hoạch số 139-KH/TU, Chương trình hành động số 15-CTr/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2275/KH-UBND và 2276/KH-UBND của UBND tỉnh, trong năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, gồm:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện các Kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy như: thí điểm hợp nhất Phòng Nội vụ và Ban Tổ chức, Thanh tra với UBKT tại thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, huyện Hiệp Đức, Tiên Phước, Đông Giang, Tây Giang; sáp nhập Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học công nghệ với Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường vào Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và môi trường; hợp nhất Trung tâm Khuyến nông và Xúc tiến thương mại với Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trực thuộc Sở Công Thương; hợp nhất Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo; giải thể Phòng Quản lý Hành nghề Y Dược tư nhân - Bảo hiểm y tế và giao chức năng, nhiệm vụ cho Phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, sáp nhập Văn phòng Sở và Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế; giải thể hoặc sáp nhập Phòng Dân tộc với các phòng chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thuộc UBND cấp huyện.

Thứ hai, tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh

Xây dựng Đề án sắp xếp, giảm đầu mối bên trong các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện (thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ). Nghiên cứu thực hiện thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện như hợp nhất Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng; Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ với Sở Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Ban hành, triển khai thực hiện Đề án tổ chức lại Chi cục kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh đối với các xã chưa đạt tiêu chí về quy mô và dân số sau khi Trung ương ban hành Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Thứ ba, xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện Đề án sắp xếp các tổ chức Hội quần chúng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021 theo Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 23/11/2018; Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Triển khai Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức y tế trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh, gồm các nhiệm vụ chính: nâng cấp Trung tâm Da Liễu Quảng Nam lên thành Bệnh viện Da liễu; thành lập Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Nhi Quảng Nam; sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và hoạt động theo mô hình Trung tâm Y tế tuyến huyện đa chức năng; giải thể 04 Phòng khám đa khoa khu vực không phát huy hiệu quả; giữ nguyên và bàn giao 08 Phòng khám Đa khoa khu vực về các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố quản lý; sáp nhập Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn vào Phòng khám Đa khoa khu vực đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn.v.v…

Ban hành, triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại các trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh đến năm 2021. Có Kế hoạch cụ thể thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đề án sắp xếp, kiện toàn các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam, Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam, Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc UBND tỉnh.

Rà soát, hợp nhất hoặc giải thể các Ban Quản lý dự án trồng rừng (hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển rừng) cấp huyện.

Thứ năm, thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập được phê duyệt theo Công văn số 850/TTg-ĐMDN ngày 24/5/2016 và Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ sáu, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/BCT của Bộ Chính trị.

Nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy là việc khó, phức tạp, để thực hiện thành công các nhiệm vụ trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, phải xác định rõ ý thức trách nhiệm và sự quyết tâm cao của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ chủ chốt của từng đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực. Thực tế cho thấy, tại những đơn vị mà người đứng đầu có sự quan tâm chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong triển khai thực hiện thì chủ trương sẽ thông suốt, kết quả đạt được sẽ đúng mục tiêu đề ra.

Hai là, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức về mục đích, ý nghĩa của chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong tổ chức. Công tác tuyên truyền phải thật cụ thể, phù hợp đối tượng và lộ trình thực hiện.

Ba là, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, mối sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng Chương trình, kế hoạch, Đề án tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị theo đúng mục tiêu, quan điểm, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và phải bảo đảm sát thực tế của đơn vị, địa phương. Việc kiện toàn tổ chức các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh giảm đầu mối, giảm sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, đảm bảo bộ máy đồng bộ, tinh gọn, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, giảm khâu trung gian, không tăng đầu mối bên trong của các cơ quan, đơn vị.

Bốn là, trên cơ sở Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sở, ngành, địa phương chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, sát nội dung Đề án và đảm bảo tiến độ. Quá trình thực hiện, đòi hỏi có sự phối hợp, chia sẽ thông tin giữa cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Năm là, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời giải quyết, xử lý những vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện.

Sáu là, có chế độ chính sách của tỉnh hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế.

Với quyết tâm cao cùng những giải pháp sáng tạo, đột phá, chắc chắn thời gian tới Quảng Nam sẽ tiếp tục tạo ra những những chuyển biến mới trong sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

TRẦN ANH TUẤN
 Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính các sở ngành, địa phương năm 2019
Tây Giang bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Bộ Nội vụ đề xuất kiểm định đầu vào công chức
Nam Trà My tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ban hành quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Quảng Nam thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn 2015-2020
Nam Trà My tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020
Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Huyện Tây Giang mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Biến động sở ngành sau sáp nhập, hợp nhất
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2019
Nam Trà My tổ chức công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác QLNN về tôn giáo năm 2019
Phòng Nội vụ huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019
Hiệp Đức tổ chức gặp mặt các chức sắc tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019.
Đông Giang tổ chức Lễ công bố các Quyết định sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập
Hiệp Đức tổ chức công bố quyết định thành lập Ban quản lý đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện
Lãnh đạo huyện Đại Lộc gặp mặt, chúc mừng các chức sắc đạo Công giáo, Tin Lành nhân dịp lễ Giáng sinh 2018
Huyện Đại Lộc công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm 2019
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ