Huyện Thăng Bình, tích cực triển khai sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 24/10/2018 .Lượt xem: 1274 lượt.
Huyện Thăng Bình hiện có 132 thôn, tổ dân phố (TDP) (trong đó có: 117 thôn, 15 TDP), số thôn thuộc vùng miền núi: 12 thôn (thuộc 02 xã Bình Phú và Bình Lãnh). Đối chiếu với tiêu chuẩn theo Thông tư số 09/2017/TT-BNV (Thôn vùng đồng bằng 400 hộ trở lên, vùng miền núi 200 hộ trở lên; tổ dân phố vùng đồng bằng 500 hộ trở lên, vùng miền núi, hải đảo 300 hộ trở lên) toàn huyện có 66 thôn đạt tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình; 66 thôn, TDP chưa đạt quy mô số hộ gia đình (trong đó 51 thôn, 15 TDP).

Thực hiện Kế hoạch số 4225/KH-UBND, ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc rà soát, sắp xếp, tố chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ngày 14/8/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thăng Bình. Sau khi tổ chức Hội nghị quán triệt hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn báo cáo tình hình và phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố đối với các thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Quang cảnh Hội nghị quán triệt, hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại thôn,
tổ dân phố trên địa bàn huyện Thăng Bình

Sau khi tổng hợp báo cáo của UBND các xã, thị trấn, UBND huyện đã báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Sau khi được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy. UBND huyện đã ban hành Đề án số 990/ĐA-UBND ngày 14/9/2018 về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thăng Bình. Theo đó, trước khi tiến hành sắp xếp, tổ chức lại thôn, TDP huyện Thăng Bình có 132 thôn, TDP. Năm 2019 tiến hành giải thể và sáp nhập 51 thôn, TDP; giảm được 26 thôn, TDP; còn lại 106 thôn, TDP; Giai đoạn 2020-2021 tiếp tục giải thể và sáp nhập 14 thôn; giảm 09 thôn; còn lại 97 thôn, TDP.

Thực hiện Công văn số 4759/UBND-NC ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tập trung chỉ đạo triển khai việc rà soát để tổ chức lại thôn, tổ dân phố; Thông báo Kết luận số 356/TB-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thông báo kết luận của đồng chí Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Ngày 28/09/2018, UBND huyện ban hành Công văn 1045/UBND-NV về việc tập trung triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Trong đó yêu cầu UBND các xã, thị trấn:

Khẩn trương thực hiện các bước theo quy trình sắp xếp lại thôn, tổ dân phố quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hướng dẫn số 1304/HD-SNV ngày 15/8/2018 của Sở Nội vụ. Tập trung chỉ đạo xây dựng đề án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND cùng cấp thông qua việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo phương án các xã, thị trấn đã gửi về UBND huyện đối với các thôn trong lộ trình, hoàn thành trước ngày 15/10/2018.

Ngoài ra, để đảm bảo theo dõi chỉ đạo công tác sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Ngày 03/10/2018, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2246/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thăng Bình do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban Chỉ đạo và ban hành Thông báo số 01/TB-BCĐ phân công nhiệm vụ đối với các thành viên theo dõi chỉ đạo các xã, thị trấn theo lộ trình.

Ngày 16/10/2018, Ban Chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thăng Bình tổ chức cuộc họp do đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì để nắm tình hình triển khai thực hiện và đề ra các giải pháp để thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện theo đúng lộ trình đề ra.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tích cực, chủ động của các địa phương. UBND huyện cùng với các địa phương có liên quan hoàn tất hồ sơ, thủ tục đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện được sắp xếp, tổ chức lại như sau:

*Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình:
1. Thành lập Khu phố 1 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của TDP số 1 với TDP số 2 thuộc thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.
2. Thành lập Khu phố 2 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của TDP số 3 với một phần diện tích, dân số của TDP số 4 thuộc thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.
3. Thành lập Khu phố 3 trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích, dân số của TDP số 4 với một phần diện tích, dân số của TDP số 5 thuộc thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.
4. Thành lập Khu phố 4 trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích, dân số của TDP số 5, toàn bộ diện tích, dân số của TDP số 6 và toàn bộ diện tích của TDP số 7 thuộc thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.
5. Đổi tên TDP số 8 thành Khu phố 5 thuộc thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.
6. Đổi tên TDP số 9 thành Khu phố 6 thuộc thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.
7. Thành lập Khu phố 7 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của TDP số 10 với toàn bộ diện tích, dân số của TDP số 13 thuộc thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.
8. Thành lập Khu phố 8 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của TDP số 11 với toàn bộ diện tích, dân số của TDP số 12 thuộc thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.
9. Thành lập Khu phố 9 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của TDP số 14 với toàn bộ diện tích, dân số của TDP số 15 thuộc thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.

*Xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình:
10. Thành lập thôn Tú Trà trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn Tú Trà và thôn An Bình thuộc xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình.
11. Thành lập thôn Mỹ Trà trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn Mỹ Trà và thôn 4 thuộc xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình.

*Xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình:
12. Thành lập thôn Đồng Dương trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn Đồng Dương và thôn Bình An thuộc xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình.
13. Thành lập thôn Xuân Thái trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn Xuân Thái Đông và thôn Xuân Thái Tây thuộc xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình.

*Xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình:
14. Thành lập thôn An Lộc trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn Điện An và thôn Hưng Lộc thuộc xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình.
15. Thành lập thôn Đồng Thanh Sơn trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn Đồng Đức và thôn Thanh Sơn thuộc xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình.
16. Thành lập thôn Châu Xuân trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn Châu Xuân Đông và thôn Châu Xuân Tây thuộc xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình.

*Xã Bình Dương, huyện Thăng Bình:
17. Thành lập thôn Lạc Câu trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn 1 (Lạc Câu) và thôn Cây Mộc thuộc xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.
18. Thành lập thôn Nam Hà trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn 2 (Ấp Nam) và thôn 3 (Đông Hà) thuộc xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.
19. Thành lập thôn Bàu Bính trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn 4 (Bàu Bính Thượng) và thôn 5 (Bàu Bính Hạ) thuộc xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.
20. Đổi tên thôn 6 (Duy An – Hà Tây) thành thôn Duy Hà thuộc xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.

*Xã Bình Hải, huyện Thăng Bình:
21. Thành lập thôn Phước An trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn Phước An 1 và thôn Phước An 2 thuộc xã Bình Hải, huyện Thăng Bình.
22. Thành lập thôn An Trân trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn An Thuyên và thôn Kỳ Trân thuộc xã Bình Hải, huyện Thăng Bình.

*Xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình:
23. Thành lập thôn Sơn Cẩm Nga trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn La Nga và thôn Cẩm Sơn thuộc xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình.

*Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình:
24. Thành lập thôn Bình Tịnh trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn Bình Tịnh và thôn Bình Tân thuộc xã Bình Minh, huyện Thăng Bình.

*Xã Bình Phú, huyện Thăng Bình:
25. Thành lập thôn Lý Trường trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn Lý Trường và thôn Long Hội thuộc xã Bình Phú, huyện Thăng Bình.

*Xã Bình Quý, huyện Thăng Bình:
26. Thành lập thôn Quý Phước trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn Quý Phước 1 và thôn Quý Phước 2 thuộc xã Bình Quý, huyện Thăng Bình.
27. Thành lập thôn Quý Xuân trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn Quý Xuân 1 và thôn Quý Xuân 2 thuộc xã Bình Quý, huyện Thăng Bình.

*Xã Bình Sa, huyện Thăng Bình:
28. Thành lập thôn Bình Trúc trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn Bình Trúc 1 và thôn Bình Trúc 2 thuộc xã Bình Sa, huyện Thăng Bình.

*Xã Bình Trị, huyện Thăng Bình:
29. Thành lập thôn Vinh Huy trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn Vinh Đông, thôn Vinh Nam và thôn Nam Tiễn thuộc xã Bình Trị, huyện Thăng Bình.
Sau khi tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ của UBND cấp xã, UBND huyện sẽ gửi Sở Nội vụ thẩm định và báo cáo UBND tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định (hoàn thành trước ngày 30/10/2018). 

Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Huyện Tây Giang mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Biến động sở ngành sau sáp nhập, hợp nhất
Tây Giang tổ chức kiểm tra, sát hạch xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện và viên chức giáo viên năm 2020
Sở Nội vụ ứng dụng công nghệ thông tin, họp trực tuyến trong mùa Covid-19
Kết luận của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức
Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019
Thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
Cần làm gì sau khi tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Sinh hoạt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2018.
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
Huyện Núi Thành phối hợp tổ chức Tọa đàm “Thanh niên với vai trò nâng cao công tác chuyên môn và đẩy mạnh cải cách hành chính”
Huyện Đông Giang tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Nội vụ năm 2018
Khai giảng Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2018 tại tỉnh Quảng Nam.
Huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Tuổi trẻ Sở Nội vụ thực hiện công trình thanh niên
Hội nghị triển khai rà soát, sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn rà soát, sắp xếp lại thôn, khối phố
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ