Hội nghị giao ban sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm 2018 cụm đồng bằng
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 03/07/2018 .Lượt xem: 1017 lượt.
Sáng ngày 29.6, tại huyện Thăng Bình, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2018 khối các huyện, thị xã, thành phố cụm đồng bằng.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, chủ trì hội nghị; đồng chí Trần Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, điều hành hội nghị; đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở Nội vụ; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ 9 huyện, thị xã, thành phố cụm đồng bằng. Huyện Thăng Bình (đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị) có đồng chí Hồng Quốc Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, ban ngành liên quan của huyện Thăng Bình.


Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tất Cảnh

Hội nghị tổ chức nhằm đánh giá, nắm bắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác ngành nội vụ 6 tháng đầu năm; kịp thời theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành ở các địa phương; trao đổi thông tin, tình hình, kết quả và kinh nghiệm công tác nội vụ giữa các địa phương trong tỉnh nói chung và cụm đồng bằng nói riêng.

Báo cáo tại hội nghị đã thẳng thắn đánh giá những ưu điểm nổi bật và các khó khăn, tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến, đó là: Về ưu điểm: Kiên trì thực hiện phương hướng chung của toàn ngành năm 2018 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC từ tỉnh đến cơ sở”; trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm đề ra từ đầu năm 2018, 6 tháng đầu năm toàn ngành Nội vụ nói chung và cụm đồng bằng nói riêng đã tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả trên tất cả các lĩnh vực của ngành, đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; các chủ trương công tác lớn, các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời. Nổi bật là: Các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong thực hiện cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả. Công tác rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được thực hiện đồng bộ và quyết liệt. Công tác quản lý đội ngũ CBCCVC, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thực hiện chế độ, chính sách được tiến hành kịp thời, đúng quy định, đảm bảo chất lượng, yêu cầu vị trí việc làm. Hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ được tổ chức thực hiện tốt. Công tác QLNN về thi đua, khen thưởng đạt được những kết quả quan trọng; Công tác QLNN về tôn giáo đạt được nhiều thành tựu, giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo đúng với pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, qua đó kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật và thực thi công vụ trên các lĩnh vực công tác nội vụ, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng đội ngũ CBCCVC, củng cố nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơ quan, đơn vị.

Về khó khăn, tồn tại, hạn chế, báo cáo nêu: Ngành Nội vụ là tổ chức tham mưu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, nhiều lĩnh vực có tính chất đặc thù, nhạy cảm nên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ không tránh khỏi những áp lực, khó khăn nhất định. Bên cạnh đó, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến công tác ngành Nội vụ còn chậm, thiếu tính ổn định, thiếu đồng bộ gây khó khăn trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của ngành. Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền ở một số địa phương đối với một số lĩnh vực công tác nội vụ chưa đúng mức. Trình độ, năng lực, trách nhiệm của một số CBCCVC còn hạn chế nên chất lượng công tác tham mưu và hiệu quả công việc đạt được chưa đồng đều.

Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động của ngành vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục như sau: Công tác quản lý, sử dụng biên chế và hợp đồng lao động ở một số đơn vị chưa đảm bảo quy định. Một số vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách từ các địa phương chưa được giải quyết kịp thời, do tính phức tạp, liên quan đến nhiều Bộ ngành, nhiều đối tượng, nhiều chế độ, chính sách khác nhau nên thời gian giải quyết còn chậm. Chưa triển khai mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018. Do UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 và chưa cấp kinh phí để mở lớp. Số lượng CBCC thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ còn thấp, chưa đảm bảo cơ cấu, lộ trình tinh giản biên chế. Bên cạnh đó, một số địa phương chưa chủ động rà soát bổ sung kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức triển khai, thực hiện cải cách hành chính tại một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời, chất lượng văn bản ban hành kế hoạch cải cách hành chính chưa cao. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính mức độ 3, 4 chỉ mới triển khai tốt ở một số đơn vị. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác QLNN về tôn giáo các cấp chưa ổn định, có lúc, có nơi còn thiếu hụt, chưa đảm bảo đáp ứng yêu cầu của tình hình; một số nơi nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chưa được giải quyết kịp thời, thỏa đáng; công tác nắm bắt tình hình, tham mưu và báo cáo còn chậm. Nguồn kinh phí dành cho công tác văn thư, lưu trữ tại các địa phương còn rất hạn chế, chưa được quan tâm phân bổ trong dự toán ngân sách hàng năm, dẫn đến không thể đảm bảo cho việc triển khai các hoạt động văn thư, lưu trữ, nhất là các hoạt động về lưu trữ. Việc lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan chưa được thực hiện đồng bộ. Còn tình trạng tài liệu tích đống chưa được chỉnh lý, xác định giá trị tại các cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 22/CT-UBND và Chỉ thị 26/CT-UBND tại các địa phương chưa thường xuyên, liên tục.

Hội nghị cũng nghe đại diện Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố trong cụm phát biểu những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Nội vụ cũng như đề xuất, kiến nghị một số nội dung để triển khai công tác Nội vụ 6 tháng cuối năm.

Sau khi nghe ý kiến của các huyện, thị xã, thành phố tham dự Hội nghị. Đại diện các phòng, ban thuộc Sở Nội vụ và lãnh đạo Sở Nội vụ đã phát biểu giải đáp những thắc mắc và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của các huyện để chỉ đạo theo thầm quyền hoặc tham mưu cấp thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trong thời gian đến.

Đ/c Nguyễn Hữu Sáng, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu kết luận hội nghị
Ảnh: Tất Cảnh

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của tập thể CBCCVC toàn ngành nói chung và cụm đồng bằng nói riêng trong thời gian qua đã nỗ lực, tận tụy cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành nội vụ 6 tháng đầu năm. Về các nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng đề nghị Phòng Nội vụ các địa phương tập trung tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, đó là: Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội gắn với công tác cán bộ và Đề án vị trí việc làm theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tập trung tham mưu cấp thẩm quyền thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quản lý và thực hiện chế độ, chính sách cho CBCCVC cấp huyện và CBCC cấp xã theo phân cấp quản lý. Tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Tham mưu xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; sáp nhập thôn, tổ dân phố theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Triển khai các nội dung liên quan theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ (sửa đổi). Tham mưu giải quyết dứt điểm tranh chấp địa giới hành chính theo phân cấp quản lý. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, chú trọng xây dựng các giải pháp, biện pháp để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2018; Tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Phối hợp và tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực công tác nội vụ. Trong đó, chú trọng thanh, kiểm tra công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính; kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012, Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tham mưu UBND cấp huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ, công tác hội và QLNN về công tác thanh niên.

Theo kế hoạch, Hội nghị giao ban sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm cụm miền núi sẽ tổ chức vào ngày 03/7/2018 tại UBND huyện Nam Trà My./.

Văn phòng Sở Nội vụ[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm Phòng họp không giấy và Nhắc việc thông minh
UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2019
Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác Dân vận
Tập huấn triển khai Phần mềm báo cáo thống kê ngành nội vụ
Quảng Nam với một số mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính cần được nhân rộng
Từ ngày 15/11/2019, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Duy Xuyên tổ chức phổ biến văn bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
Duy Xuyên khai trương điểm tiếp nhận chuyển trả hồ sơ thủ tục hành chính từ UBND xã sang Bưu điện Văn hóa xã
Bộ Chính trị quy định việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Hội nghị giao ban công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm Khối Sở, Ban, ngành
Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tăng cường việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính.
Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Bài viết của Chủ tịch nước nhân 70 năm ngày Bác ra lời thi đua ái quốc
Đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tham khảo, học tập mô hình Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Hội nghị đánh giá chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, ICT INDEX và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2017.
Chi đoàn Thanh niên Sở Nội vụ sinh hoạt kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh năm 2017 đạt mục tiêu đề ra
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ