Hội nghị giao ban công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm Khối Sở, Ban, ngành
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 27/06/2018 .Lượt xem: 963 lượt.
Chiều ngày 27.6 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2018 Khối Sở, Ban, ngành. Hội nghị do đơn vị Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đăng cai tổ chức.
Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía Sở Nội vụ có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Chi cục thuộc Sở; về phía Sở, Ban, ngành có các đồng chí Chánh Văn phòng (Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính).
Đ.c Nguyễn Hữu Sáng – TUV – Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị.


Đ.c Lưu Tấn Lại, PGĐ Sở Nội vụ phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đ.c Lưu Tấn Lại, PGĐ Sở Nội vụ đã nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của việc tổ chức hội nghị là nhằm đánh giá, nắm bắt kịp thời tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác ngành nội vụ trong 6 tháng đầu năm, qua đó, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành; trao đổi thông tin, tình hình, kết quả và kinh nghiệm công tác nội vụ giữa các đơn vị trong tỉnh. Đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp hữu hiệu để thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và trong năm 2018.


Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị về tình hình, kết quả công tác nội vụ 6 tháng đầu năm khối Sở, ngành nêu rõ: Kiên trì thực hiện phương hướng chung của toàn ngành năm 2018 là Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC từ tỉnh đến cơ sở; trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm đề ra từ đầu năm 2018, 6 tháng đầu năm toàn ngành Nội vụ nói chung và khối các Sở ngành nói riêng đã tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả trên tất cả các lĩnh vực của ngành, đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; các chủ trương công tác lớn, các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời. Nổi bật là: Các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong thực hiện cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả. Công tác rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được thực hiện đồng bộ và quyết liệt. Công tác quản lý đội ngũ CBCCVC, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thực hiện chế độ, chính sách được tiến hành kịp thời, đúng quy định, đảm bảo chất lượng, yêu cầu vị trí việc làm; đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí công việc góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ được tổ chức thực hiện tốt. Công tác QLNN về thi đua, khen thưởng đạt được những kết quả quan trọng, đã tích cực tham mưu các cấp tổ chức, triển khai nhiều phong trào thi đua rộng khắp, có sức lan toả lớn thu hút mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân tham gia; công tác khen thưởng thực hiện kịp thời; các đối tượng được khen thưởng, biểu dương đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, qua đó tạo động lực để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, qua đó kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật và thực thi công vụ trên các lĩnh vực công tác nội vụ, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng đội ngũ CBCCVC, củng cố nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nội vụ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế, đó là: 
Ngành Nội vụ là tổ chức tham mưu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, nhiều lĩnh vực có tính chất đặc thù, nhạy cảm nên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ không tránh khỏi những áp lực, khó khăn nhất định. Bên cạnh đó, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến công tác ngành Nội vụ còn chậm, thiếu tính ổn định, thiếu đồng bộ gây khó khăn trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của ngành. Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền ở một số cơ quan, đơn vị đối với một số lĩnh vực công tác nội vụ chưa đúng mức. Trình độ, năng lực, trách nhiệm của một số CBCCVC còn hạn chế nên chất lượng công tác tham mưu và hiệu quả công việc đạt được chưa đồng đều. Công tác quản lý, sử dụng biên chế và hợp đồng lao động ở một số đơn vị không đảm bảo quy định. Một số vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách từ các đơn vị chưa được giải đáp kịp thời, do tính phức tạp, liên quan đến nhiều Bộ ngành, nhiều đối tượng, nhiều chế độ, chính sách khác nhau nên thời gian giải quyết còn chậm. Chưa triển khai mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018. Do UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 và chưa cấp kinh phí để mở lớp. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức triển khai, thực hiện cải cách hành chính tại một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cải cách hành chính còn chưa nghiêm túc. Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ công tác nội vụ tại các Sở, ngành. Đặc biệt, các đại biểu đã tập trung nêu lên những khó khăn, tồn tại, những kiến nghị, đề xuất. Theo đó, các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ đã tổng hợp, giải đáp cụ thể trên các lĩnh vực, chủ yếu là các vấn đề thuộc lĩnh vực QLNN về tổ chức, biên chế; công chức chức viên chức, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền...Đ.c Trần Ngọc Hòa, PGĐ Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ trả lời, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của đơn viĐ.c Nguyễn Hữu Sáng, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đ.c Nguyễn Hữu Sáng, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của tập thể CBCCVC, các đồng chí làm công tác nội vụ các Sở, ngành trong thời gian qua đã nỗ lực, tận tụy cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành nội vụ 6 tháng đầu năm. Về các nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng đề nghị các Sở, ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, đó là: Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với triển khai Đề án vị trí việc làm, công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, triển khai phương án củng cố kiện toàn các tổ chức bên trong, giảm cơ bản số lượng phòng, ban, chi cục; hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế gắn với triển khai Đề án vị trí việc làm, công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Kịp thời tham mưu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng biên chế; thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ. Kiên quyết xử lý các trường hợp quy hoạch, bổ nhiệm, điều động không đúng quy định, kịp thời báo cáo kết quả rà soát công tác cán bộ về Sở Nội vụ. Tham mưu cấp thẩm quyền thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quản lý CCVC và thực hiện các chế độ, chính sách cho CCVC, người lao động theo phân cấp quản lý. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, các Sở, ngành liên quan như: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin vàTruyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội…chú trọng xây dựng các giải pháp, biện pháp để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, các lĩnh vực công tác nội vụ. Trong đó, chú trọng thanh, kiểm tra công tác quản lýCCVC; cải cách hành chính; kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012, Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hợp và tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp tham gia hoàn thiện các Đề án, Phương án, các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực công tác nội vụ. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo. Tăng cường chức năng quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ./.

Tin, ảnh: Tất Cảnh[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm Phòng họp không giấy và Nhắc việc thông minh
UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2019
Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác Dân vận
Tập huấn triển khai Phần mềm báo cáo thống kê ngành nội vụ
Quảng Nam với một số mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính cần được nhân rộng
Từ ngày 15/11/2019, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Duy Xuyên tổ chức phổ biến văn bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
Duy Xuyên khai trương điểm tiếp nhận chuyển trả hồ sơ thủ tục hành chính từ UBND xã sang Bưu điện Văn hóa xã
Bộ Chính trị quy định việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tăng cường việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính.
Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Bài viết của Chủ tịch nước nhân 70 năm ngày Bác ra lời thi đua ái quốc
Đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tham khảo, học tập mô hình Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Hội nghị đánh giá chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, ICT INDEX và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2017.
Chi đoàn Thanh niên Sở Nội vụ sinh hoạt kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh năm 2017 đạt mục tiêu đề ra
Điện Bàn tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác văn thư – lưu trữ năm 2018
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ