Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy Quảng Nam về cải cách hành chính
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 10/11/2017 .Lượt xem: 1802 lượt.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp để thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy

Chiều ngày 03-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp để thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.


Quang cảnh cuộc họp

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy. Theo báo cáo, trong quá trình triển khai Nghị quyết những nội dung trọng tâm, trọng điểm đã được triển khai thực hiện như: cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39-NQ/TU của Bộ Chính trị. Ngay sau khi Nghị quyết số 03-NQ/TU được ban hành, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện, triển khai thống nhất, đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị tỉnh. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt.... Đây chính là cơ sở để mang lại nhiều kết quả sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết.


Đ.c Nguyễn Hữu Sáng-TUV-Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại cuộc họp

Theo dự thảo báo cáo, sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy, công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả quan trọng trên tổng thể 06 iĩnh vực của cải cách hành chính, nổi bật đó là:

- Các sở, ngành đã rà soát lại quy trình, thủ tục hành chính (TTHC); Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành quyết định công bố TTHC chuẩn hóa và TTHC cắt giảm thời gian giải quyết; qua đó bãi bỏ nhiều TTHC không cần thiết, giảm đáng kể thời gian thực hiện; có đơn vị giảm được 20-60% số TTHC cũng như thời gian thực hiện.

- Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã đi vào nề nếp theo hướng công khai, minh bạch, rõ ràng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trong việc giải quyết các TTHC bước đầu có kết quả tích cực. Đặc biệt, việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính được hướng dẫn đầy đủ và giải quyết nhanh gọn, không mất nhiều thời gian và chi phí; quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời; các hồ sơ cơ bản đều được giải quyết đúng và trước hạn.

- Trong thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tỉnh đã tích cực thực hiện rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh theo hướng tinh gọn, thực sự hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực với nguyên tắc thực hiện đúng quy định, phù hợp với thực tiễn. 

- Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện công vụ luôn được Tỉnh quan tâm, chỉ đạo. Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cải cách chế độ công vụ, công chức được thực hiện theo đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, công chức, viên chức, việc đổi mới có hiệu quả công tác thi tuyển công chức được dư luận ghi nhận, đánh giá cao. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bước đầu có sự chuyển biến về đổi mới tư duy, phong cách làm việc, trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân được tốt hơn, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp. 

- Việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh cũng như phục vụ nhân dân và doanh nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh tiếp tục tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT, bước đầu đạt được những thành công đáng ghi nhận, tạo nền tảng cơ bản cho tiến trình xây dựng chính quyền điện tử Tỉnh và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tại Hội nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều nhất trí đánh giá công tác cải cách hành chính của Tỉnh được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả, tạo bước chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực hoạt động, thực sự trở thành khâu đột phá trong công tác quản lý, điều hành của Đảng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Các đại biểu đã tham gia ý kiến làm rõ thêm các kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế cũng như các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: trong thời gian đến trọng tâm công tác cải cách hành chính tỉnh là sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện là:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện gắn với thực hiện “4 trong 1” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) trong việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm.

- Tập trung triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021.

- Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có thái độ vô cảm, thiếu ý thức phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, có hành vi nhũng nhiễu, trả hồ sơ nhiều lần, giải quyết hồ sơ trễ hạn.

- Tập trung xây dựng hệ thống CNTT dùng chung, đồng bộ, thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; tạo lập môi trường điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của cơ quan hành chính.

HỒNG GIANG
Phòng Cải cách hành chính, 
Sở Nội vụ[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020
Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính các sở ngành, địa phương năm 2019
Tây Giang bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Bộ Nội vụ đề xuất kiểm định đầu vào công chức
Nam Trà My tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ban hành quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Quảng Nam thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn 2015-2020
Nam Trà My tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020
Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Huyện Tây Giang mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh
Một số điểm trong công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Hội thảo Nâng cao chất lượng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai công tác nội vụ 3 tháng cuối năm 2017
Hội An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Trưởng, Phó Trưởng Thôn, Khối phố, nhiệm kỳ 2017 – 2020
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Trưởng, Phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020
Huyện Đông Giang tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Nội vụ năm 2017
Huyện Đông Giang tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 08 xã, phường của thị xã Điện Bàn
Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh làm việc tại huyện Đông Giang
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ