Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai công tác nội vụ 3 tháng cuối năm 2017
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 17/10/2017 .Lượt xem: 2076 lượt.
Sáng ngày 16.10, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Sở cùng toàn thể công chức, viên chức Sở. Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở dự và chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Đánh giá chung về tình hình thưc hiện nhiệm vụ của ngành và xây dựng cơ quan Sở 9 tháng đầu năm 2017, báo cáo nêu rõ: 

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành

Kiên trì thực hiện phương hướng chung chung của toàn ngành năm 2017 là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC từ tỉnh đến cơ sở và trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm đề ra từ đầu năm, trong 9 tháng, toàn ngành Nội vụ đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; các chủ trương công tác lớn, các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời. Nổi bật đó là: Công tác cải cách hành chính được tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Đặc biệt đã tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế đảm bảo tinh gọn, hợp lý, khắc phục sự cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu quả. Công tác quản lý đội ngũ CBCCVC, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thực hiện chế độ, chính sách được tiến hành kịp thời, đúng quy định. đảm bảo chất lượng, yêu cầu vị trí việc làm; đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, theo vị trí công việc góp phần quan trọng trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, nhất là CBCC cấp cơ sở. Việc phân loại đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết 1211/2016/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thưởng vụ Quốc hội được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đã tích cực tham mưu UBND tỉnh tổ chức, triển khai nhiều phong trào thi đua rộng khắp, có sức lan toả lớn thu hút mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân tham gia, tiêu biểu như Phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Nam. Công tác khen thưởng thực hiện kịp thời; các đối tượng được khen thưởng, biểu dương đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Công tác QLNN về tôn giáo đạt được nhiều thành tựu, giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo đúng với pháp luật. Mối quan hệ giữa chính quyền với các tổ chức, cá nhân tôn giáo ngày càng gắn bó, cởi mở, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ được tổ chức thực hiện tốt; công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ cho các tổ chức, công dân có nhu cầu được thực hiện thường xuyên, chu đáo. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực công tác nội vụ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, qua đó kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong thi hành, thực hiện chính sách, pháp luật và thực thi công vụ trên các lĩnh vực công tác nội vụ trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC, củng cố nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.  


Về công tác xây dựng cơ quan Sở

Các mặt công tác xây dựng cơ quan Sở Nội vụ được Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Sở được thực hiện bảo đảm theo đúng các quy định, quy chế đã đề ra. Tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Công tác xây dựng đội ngũ được chú trọng, nhất là việc cử công chức tham gia đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị.... Công tác cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan Sở có những chuyển biến tích cực. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định. Công tác quản trị hành chính, bảo vệ trật tự, an toàn cơ quan Sở được tăng cường. Tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được nâng cao. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là phần mềm Q-Office và phần mềm Nhật ký công vụ đã giúp CCVC xây dựng phương pháp thực thi công vụ khoa học hơn, kiểm soát tốt các đầu việc, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Môi trường làm việc, cảnh quan công sở có sự chuyển biến tích cực theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện. Không có CCVC vi phạm pháp luật phải xử lý kỷ luật; cơ quan an toàn, không để xảy ra tình trạng hỏa hoạn, cháy nổ, mất cắp. Hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Sở có nhiều đổi mới, thiết thực, góp phần quan trọng vào kết quả chung của cơ quan Sở và ngành.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Chi cục thuộc Sở đã phân tích, đánh giá và nêu ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành, qua đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong thời gian đến.

Đại diện các phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở báo cáo trước Hội nghị


Đ.c Nguyễn Hữu Sáng-TUV-Giám đốc Sở phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Giám đốc Sở đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và chủ động của tập thể công chức, viên chức Sở Nội vụ đã góp phần cho việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trong 9 tháng qua. và kết luận chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của 03 tháng cuối năm 2017, đó là:

Đối với các Phòng chức năng thuộc Sở

1. Tập trung tham mưu UBND tỉnh thẩm định Đề án VTVL và cơ cấu ngạch công chức của các địa phương, đơn vị. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế tỉnh Quảng Nam năm 2018, lộ trình đến 2021 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tham mưu UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa IX đảm bảo theo qui trình, thủ tục và thời gian quy định.
2. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế (đợt 01 năm 2018) theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và giám sát việc thi tuyển viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo và Y tế.
3. Tham mưu Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tổ chức sơ kết đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy.
4. Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án 500 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh nội dung trình kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa IX  Nghị quyết về việc sáp nhập, chia tách thành lập thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Trà My (báo đảm không tăng số thôn).
5. Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả thanh tra đột xuất về công tác cán bộ và thanh tra theo kế hoạch năm 2017.
6. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban, Chi cục xây dựng cơ sở dữ liệu ngành và cơ quan Sở dưới dạng số hóa để phục vụ công tác quản lý, điều hành của Sở và ngành (trước hết là phục vụ cho nội dung tổng kết ngành năm 2017). Chuẩn bị các nội dung tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại CBCCVC, thi đua khen thưởng và hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành và cơ quan Sở.

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở

1. Hoàn thiện và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án Số hóa tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh, giai đoạn 2018-2023.
2. Hướng dẫn, theo dõi, tăng cường công tác QLNN liên quan đến Đại hội Đại biểu GHPGVN các huyện nhiệm kỳ 2016-2021, Đại hội GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ V (2017-2022).
3. Kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng. Thẩm định, trình khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2017 đảm bảo kịp thời và đúng quy định.44 nhiệm vụ cơ bản và 6 nhiệm vụ trọng tâm được Giám đốc Sở quán triệt tại Hội nghị

Văn phòng Sở


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Núi Thành công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và khai trương hệ thống truyền hình trực tuyến
Quế Sơn tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”
Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Phước Sơn giai đoạn 2016 - 2020
Nông Sơn gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam 6 tháng cuối năm 2020
Tam Kỳ tổ chức Hội nghị đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2019
UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh
Nông Sơn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm, giai đoạn 2015 - 2020
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020
Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính các sở ngành, địa phương năm 2019
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Hội An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Trưởng, Phó Trưởng Thôn, Khối phố, nhiệm kỳ 2017 – 2020
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Trưởng, Phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020
Huyện Đông Giang tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Nội vụ năm 2017
Huyện Đông Giang tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 08 xã, phường của thị xã Điện Bàn
Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh làm việc tại huyện Đông Giang
Kết quả sơ bộ thanh tra công tác nội vụ tại huyện tây Giang và Tiên Phước
Quy định quản lý và giao nộp tài liệu
Tập huấn, bồi dưỡng công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã
Tiếp tục kiểm tra cải cách hành chính
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ