TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 12/06/2017 .Lượt xem: 3298 lượt.
Sau khi có Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị quyết liệt triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế đã tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nên kết quả thực hiện cơ bản đạt yêu cầu đề ra; tuy nhiên bên cạnh đó công tác tinh giản biên chế còn những vấn đề cần được quan tâm giải quyết.

Hiện nay chỉ tiêu biên chế của tỉnh Quảng Nam có 3.568 công chức làm việc trong các cơ quan hành chính, 33.168 viên chức hoạt động ở các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức khác, 1.850 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ; ở cấp xã, có 5.678 công chức làm việc trong bộ máy hành chính xã, phương, thị trấn, bên cạnh đó số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khoảng 4.972 người và ở cấp thôn 8.590 người

Về tổ chức bộ máy, cấp tỉnh có 22 cơ quan chuyên môn, 10 đơn vị sự nghiệp và có 227 đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan chuyên môn; cấp huyện có 223 cơ quan chuyên môn và 882 đơn vị sự nghiệp; cấp xã có 244 xã và 1.718 thôn. Việc thành lập các cơ quan chuyên môn câp tỉnh, huyện thực hiện theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định 37/2014/NĐ-CP, so với trước đây đầu mối các cơ quan chuyên môn có giảm nhưng không đáng kể (giảm 02 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh).

Thực hiện chủ trương, chính sách tinh giản biên chế, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt đề án đến năm 2021 dự kiến sẽ tinh giản 3.054 biên chế (chiếm 7,83% tổng biên chế giao cho các địa phương, đơn vị); đến nay đã tinh giản 1.221 người (38% so với số lượng phê duyệt của đề án); trong đó cán bộ, công chức 189 người (công chức xã 31 người), viên chức 1.032 trường hợp, chủ yếu là viên chức ngành giáo dục đào tạo và y tế.

Qua số liệu thống kê trên, chúng ta dễ nhận thấy, số lượng biên chế nhà nước tương đối lớn, bộ máy chưa gọn, đặc biệt số lượng các đơn vị sự nghiệp hoạt động phụ thuộc vào ngân sách nhà nước còn nhiều; ngân sách bảo đảm chi thường xuyên cho hoạt động của bộ máy hành chính và các hoạt động công vụ khác sẽ rất lớn. Tỷ lệ cán bộ, công chức được tinh giản biên chế còn thấp khoản 4,4% so với tổng biên chế công chức, đặc biệt công chức xã tỷ lệ tinh giản mới đạt khoản 0,5% so với số lượng công chức xã; điều này thể hiện sự mất cân đối trong thực hiện chính sách tinh giản biên chế, thực chất bộ máy hành chính vẫn chưa được tinh gọn, số lượng công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm không đáng kể, ảnh hưởng rất lớn đến việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Với mục tiêu đến năm 2021 tinh giản 10% biên chế, gắn liền với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên bảo đảm về số lượng, chất lượng theo yêu cầu vị trí việc làm thì việc khẩn trương rà soát, bổ sung Đề án tinh giản biên chế đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1728/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 ở địa phương, đơn vị là điều cần thiết, theo đó lộ trình hàng năm phải tinh giản từ 1,5% đến 2%; đặc biệt chú trọng nâng số lượng cán bộ, công chức được tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện, xã tạo nên sự chuyển biến căn bản, làm cơ sở thực hiện công tác cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; vận động và kiên quyết tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức có tín nhiệm thấp, không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định (phẩm chất, năng lực, sức khỏe), những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, theo chỉ đạo của UBND tỉnh không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường hợp phát sinh nhu cầu cần tuyển dụng công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế thì tổ chức thi tuyển theo vị trí việc làm được phê duyệt; trong công tác tuyển dụng phải bảo đảm chỉ được tuyển dụng 50% so với số biên chế được tinh giản, giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc; việc hợp đồng và sử dụng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP phải đúng nhu cầu và định mức quy định. Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn tuy không thuộc đối tượng tinh giản biên chế nhưng việc nghiên cứu cơ cấu lại số lượng và chất lượng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 theo hướng linh hoạt, quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn phải căn cứ vào quy mô dân số, đặc điểm địa lý; tuy nhiên phải đảm bảo được yêu cầu nâng cao chất lượng và không tăng số lượng.

Công tác tuyển dụng, điều động bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng với tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn đào tạo theo nhu cầu vị trí việc làm; sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp ở địa phương, đơn vị theo hướng giảm đầu mối, giảm biên chế, tăng nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng hoạt động; giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả, không còn phù hợp với tình hình hiện nay là thực sự cần thiết.  Đẩy mạnh việc quy hoạch, sắp xếp, chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ về tài chính, nhân sự nhằm tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân. Tập trung thực hiện xã hội hóa các dịch vụ trên lĩnh vực y tế, giáo dục nhằm hạn chế tăng biên chế trên lĩnh vực này; đối với những đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần kinh phí, xây dựng lộ trình đến năm 2021 chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ trả lương từ nguồn thu sự nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam tại Kết luận số 50-KL/TU ngày 27/10/2016.

Với quyết tâm chính trị cao độ của các cấp ủy, chính quyền và những giải pháp đúng với tình hình thực tiễn, tin rằng công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Nam sẽ đạt được những kết quả khả quan, hoàn thành các mục tiêu được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra.

Trung Kiên - PTP Công chức, viên chức


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 Cụm thi đua 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017
Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giao thông vận tải
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức địa chính xã, thị trấn
Các tin cũ hơn:
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
Huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017 và trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam”
Quy định mới về chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý CCVC
Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành 05 đề án, văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2014
Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Đề xuất quy định tiêu chuẩn danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua
Đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công: Nhiệm vụ cấp thiết
    
1   2   3   4  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ