Tiếp tục thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của tỉnh
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 28/03/2017 .Lượt xem: 1663 lượt.
Ngày 16.3.2017, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu ký ban hành Công văn số 1182/UBND-NC về việc tiếp tục thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành Đề án tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng theo Kế hoạch; thực hiện nghiêm việc bố trí kinh phí tự chủ của cơ quan để chỉnh lý dứt điểm tài liệu tồn đọng từ năm 2012 trở về trước; lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện về hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định để thực hiện chỉnh lý tài liệu (vấn đề này, UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại Công văn số 2140/UBND-NC ngày 17/5/2016).

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu bố trí kinh phí trong kế hoạch hằng năm để thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu: Cấp đủ kinh phí chỉnh lý cho các đơn vị đã hoàn thành Đề án; Cấp kinh phí cho các đơn vị chưa hoàn thành Đề án (sau khi các đơn vị này hoàn thành 100% Kế hoạch chỉnh lý theo Đề án); Chuyển kinh phí chỉnh lý năm 2016 sang năm 2017cho các đơn vị chưa triển khai chỉnh lý trong năm 2016; Cấp kinh phí năm 2017 cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai để tổ chức thực hiện Đề án.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm thực hiện: Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc tiến độ thực hiện Đề án tại các cơ quan, đơn vị; định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Đề án; Chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ lưu trữ trong phạm vi toàn tỉnh; đồng thời, tổ chức kiểm tra, thẩm định khối tài liệu sau chỉnh lý thuộc phạm vi của Đề án.

* Mời xem chi tiết Công văn số 1182/UBND-NC ngày 16/3/2017 tại đây.

Chi cục VTLT


[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Những điểm mới trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư và ý nghĩa trong tổ chức thực hiện
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020 theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Bộ Nội vụ tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định quy định về công tác văn thư
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Thăng Bình
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
Sở Nội vụ mở Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2017
Các tin cũ hơn:
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2017
Quy định mới về mức thu phí sử dụng tài liệu lưu trữ
Hướng dẫn công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện tốt công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016
Văn bản mới quy định về quản lý và sử dụng con dấu
Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ lưu trữ
Quảng Nam ban hành Chỉ thị về bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ
Đăng ký kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn thư, lưu trữ năm 2014
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ